Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Sukuluettelo Aadamista Iisakiin asti. Eesaun jälkeläiset ja Edomin kuninkaat.

11

1:1
1. Moos. 5:3
Aadam, Seet, Enos, 2Keenan, Mahalalel, Jered, 3Hanok, Metusalah, Lemek, 4
1:4
1. Moos. 9:18
Nooa, Seem, Haam ja Jaafet.

5

1:5
1. Moos. 10:2
Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras. 6Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Diifat ja Toogarma. 7Ja Jaavanin pojat olivat Elisa ja Tarsisa, kittiläiset ja roodanilaiset.

8Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan. 9Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.

10Ja Kuusille syntyi Nimrod; hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. 11Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, 12patrokselaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset. 13Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet, 14sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, 15hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset, 16arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset.

17Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uus, Huul, Geter ja Mesek. 18Ja Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber. 19Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa; toisen nimi oli PelegVrt. 1. Moos. 10:25., sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan. 20Ja Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 21Hadoram, Uusal, Dikla, 22Eebal, Abimael, Saba, 23Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia.

24

1:24
1. Moos. 11:10
Seem, Arpaksad, Selah, 25Eeber, Peleg, Regu, 26Serug, Naahor, Terah, 27
1:27
1. Moos. 17:5
Abram, se on Aabraham.

28

1:28
1. Moos. 16:15
1. Moos. 21:2
Aabrahamin pojat olivat Iisak ja Ismael. 29
1:29
1. Moos. 25:13
Tämä on heidän sukuluettelonsa: Nebajot, Ismaelin esikoinen, Keedar, Adbeel, Mibsam, 30Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema, 31Jetur, Naafis ja Keedma. Nämä olivat Ismaelin pojat. 32
1:32
1. Moos. 25:2
Ja Keturan, Aabrahamin sivuvaimon, pojat, jotka tämä synnytti, olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak ja Suuah. Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan. 33Ja Midianin pojat olivat Eefa, Eefer, Hanok, Abida ja Eldaa. Kaikki nämä olivat Keturan jälkeläisiä. 34
1:34
1. Moos. 25:19
Ja Aabrahamille syntyi Iisak. Iisakin pojat olivat Eesau ja Israel.

35

1:35
1. Moos. 36:1
Eesaun pojat olivat Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Koorah. 36Elifaan pojat olivat Teeman, Oomar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna ja Amalek. 37Reguelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa.

38Seirin pojat olivat Lootan, Soobal, Sibon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan. 39Lootanin pojat olivat Hoori ja Hoomam; ja Lootanin sisar oli Timna. 40Soobalin pojat olivat Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonan. Ja Sibonin pojat olivat Aija ja Ana. 41Anan pojat olivat Diison. Ja Diisonin pojat olivat Hamran, Esban, Jitran ja Keran. 42Eeserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Jaakan. Diisanin pojat olivat Uus ja Aran.

43Ja nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa, ennenkuin mikään kuningas oli hallinnut israelilaisia: Bela, Beorin poika; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba. 44Ja kun Bela kuoli, tuli Joobab, Serahin poika, Bosrasta, kuninkaaksi hänen sijaansa. 45Kun Joobab kuoli, tuli Huusam, teemanilaisten maasta, kuninkaaksi hänen sijaansa. 46Kun Huusam kuoli, tuli Hadad, Bedadin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa, hän, joka voitti midianilaiset Mooabin maassa; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit. 47Kun Hadad kuoli, tuli Samla, Masrekasta, kuninkaaksi hänen sijaansa. 48Kun Samla kuoli, tuli Saul, virran rannalla olevasta Rehobotista, kuninkaaksi hänen sijaansa. 49Kun Saul kuoli, tuli Baal-Haanan, Akborin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa. 50Kun Baal-Haanan kuoli, tuli Hadad kuninkaaksi hänen sijaansa, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Paagi; ja hänen vaimonsa nimi oli Mehetabel, Matredin tytär, joka oli Mee-Saahabin tytär. 51Ja Hadad kuoli; ja Edomin sukuruhtinaat olivat: ruhtinas Timna, ruhtinas Alva, ruhtinas Jetet, 52ruhtinas Oholibama, ruhtinas Eela, ruhtinas Piinon, 53ruhtinas Kenas, ruhtinas Teeman, ruhtinas Mibsar, 54ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iiram. Nämä olivat Edomin sukuruhtinaat.