Raamattu 1933/-38 (KR38)

Sukuluettelo Aadamista Iisakiin asti. Eesaun jälkeläiset ja Edomin kuninkaat.

11:1
1. Moos. 5:3
Aadam, Seet, Enos, 2 Keenan, Mahalalel, Jered, 3 Hanok, Metusalah, Lemek, 41:4
1. Moos. 9:18
Nooa, Seem, Haam ja Jaafet.

51:5
1. Moos. 10:2
Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras. 6 Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Diifat ja Toogarma. 7 Ja Jaavanin pojat olivat Elisa ja Tarsisa, kittiläiset ja roodanilaiset.

8 Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan. 9 Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.

10 Ja Kuusille syntyi Nimrod; hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. 11 Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, 12 patrokselaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset. 13 Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet, 14 sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, 15 hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset, 16 arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset.

17 Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uus, Huul, Geter ja Mesek. 18 Ja Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber. 19 Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa; toisen nimi oli Peleg Vrt. 1. Moos. 10:25. , sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan. 20 Ja Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 21 Hadoram, Uusal, Dikla, 22 Eebal, Abimael, Saba, 23 Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia.

241:24
1. Moos. 11:10
Seem, Arpaksad, Selah, 25 Eeber, Peleg, Regu, 26 Serug, Naahor, Terah, 271:27
1. Moos. 17:5
Abram, se on Aabraham.

281:28
1. Moos. 16:15
1. Moos. 21:2
Aabrahamin pojat olivat Iisak ja Ismael. 291:29
1. Moos. 25:13
Tämä on heidän sukuluettelonsa: Nebajot, Ismaelin esikoinen, Keedar, Adbeel, Mibsam, 30 Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema, 31 Jetur, Naafis ja Keedma. Nämä olivat Ismaelin pojat. 321:32
1. Moos. 25:2
Ja Keturan, Aabrahamin sivuvaimon, pojat, jotka tämä synnytti, olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak ja Suuah. Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan. 33 Ja Midianin pojat olivat Eefa, Eefer, Hanok, Abida ja Eldaa. Kaikki nämä olivat Keturan jälkeläisiä. 341:34
1. Moos. 25:19
Ja Aabrahamille syntyi Iisak. Iisakin pojat olivat Eesau ja Israel.

351:35
1. Moos. 36:1
Eesaun pojat olivat Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Koorah. 36 Elifaan pojat olivat Teeman, Oomar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna ja Amalek. 37 Reguelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa.

38 Seirin pojat olivat Lootan, Soobal, Sibon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan. 39 Lootanin pojat olivat Hoori ja Hoomam; ja Lootanin sisar oli Timna. 40 Soobalin pojat olivat Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonan. Ja Sibonin pojat olivat Aija ja Ana. 41 Anan pojat olivat Diison. Ja Diisonin pojat olivat Hamran, Esban, Jitran ja Keran. 42 Eeserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Jaakan. Diisanin pojat olivat Uus ja Aran.

43 Ja nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa, ennenkuin mikään kuningas oli hallinnut israelilaisia: Bela, Beorin poika; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba. 44 Ja kun Bela kuoli, tuli Joobab, Serahin poika, Bosrasta, kuninkaaksi hänen sijaansa. 45 Kun Joobab kuoli, tuli Huusam, teemanilaisten maasta, kuninkaaksi hänen sijaansa. 46 Kun Huusam kuoli, tuli Hadad, Bedadin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa, hän, joka voitti midianilaiset Mooabin maassa; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit. 47 Kun Hadad kuoli, tuli Samla, Masrekasta, kuninkaaksi hänen sijaansa. 48 Kun Samla kuoli, tuli Saul, virran rannalla olevasta Rehobotista, kuninkaaksi hänen sijaansa. 49 Kun Saul kuoli, tuli Baal-Haanan, Akborin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa. 50 Kun Baal-Haanan kuoli, tuli Hadad kuninkaaksi hänen sijaansa, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Paagi; ja hänen vaimonsa nimi oli Mehetabel, Matredin tytär, joka oli Mee-Saahabin tytär. 51 Ja Hadad kuoli; ja Edomin sukuruhtinaat olivat: ruhtinas Timna, ruhtinas Alva, ruhtinas Jetet, 52 ruhtinas Oholibama, ruhtinas Eela, ruhtinas Piinon, 53 ruhtinas Kenas, ruhtinas Teeman, ruhtinas Mibsar, 54 ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iiram. Nämä olivat Edomin sukuruhtinaat.

2

2 LUKU.

Israelin pojat. Juudan jälkeläiset.

12:1
1. Moos. 29:32
1. Moos. 30:3
1. Moos. 35:22
1. Moos. 46:8
Nämä olivat Israelin pojat: Ruuben, Simeon, Leevi ja Juuda, Isaskar ja Sebulon, 2 Daan, Joosef ja Benjamin, Naftali, Gaad ja Asser.

32:3
1. Moos. 38:3
Juudan pojat olivat Eer, Oonan ja Seela; nämä kolme synnytti hänelle Suuahin tytär, kanaanilainen. Mutta Eer, Juudan esikoinen, ei ollut otollinen Herran silmissä; sentähden hän antoi hänen kuolla. 42:4
1. Moos. 38:27
Ja Taamar, Juudan miniä, synnytti hänelle Pereksen ja Serahin. Juudan poikia oli kaikkiaan viisi.

52:5
Ruut 4:18
Matt. 1:3
Pereksen pojat olivat Hesron ja Haamul. 6 Ja Serahin pojat olivat Simri, Eetan, Heeman, Kalkol ja Daara; heitä oli kaikkiaan viisi. 72:7
Joos. 7:1
Ja Karmin pojat olivat Aakar, joka syöksi Israelin onnettomuuteen, kun oli uskoton ja anasti tuhon omaksi vihittyä. 8 Ja Eetanin poika oli Asarja.

9 Ja Hesronin pojat, jotka hänelle syntyivät, olivat Jerahmeel, Raam ja Kelubai. 102:10
4. Moos. 1:7
Ja Raamille syntyi Amminadab, ja Amminadabille syntyi Nahson, Juudan jälkeläisten ruhtinas. 11 Ja Nahsonille syntyi Salma, ja Salmalle syntyi Booas. 12 Ja Booaalle syntyi Oobed, ja Oobedille syntyi Iisai. 132:13
1. Sam. 16:6
1. Sam. 17:12
2. Sam. 13:3
Ja Iisaille syntyi esikoisena Eliab, toisena Abinadab, kolmantena Simea, 14 neljäntenä Netanel, viidentenä Raddai, 15 kuudentena Oosem ja seitsemäntenä Daavid. 162:16
1. Sam. 26:6
2. Sam. 2:18
Ja heidän sisarensa olivat Seruja ja Abigail. Ja Serujan pojat olivat Abisai, Jooab ja Asael, kaikkiaan kolme. 172:17
2. Sam. 17:25
Ja Abigail synnytti Amasan; ja Amasan isä oli ismaelilainen Jeter.

18 Ja Kaalebille, Hesronin pojalle, syntyi lapsia Asubasta, hänen vaimostaan, ja Jeriotista; ja nämä olivat Asuban pojat: Jeeser, Soobab ja Ardon. 192:19
1. Aik. 4:4
Ja kun Asuba kuoli, nai Kaaleb Efratin, ja tämä synnytti hänelle Huurin. 202:20
2. Moos. 31:2
Ja Huurille syntyi Uuri, ja Uurille syntyi Besalel. 21 Senjälkeen meni Hesron Maakirin, Gileadin isän, tyttären tykö; ja hän nai tämän ollessaan kuudenkymmenen vuoden vanha. Ja tämä synnytti hänelle Segubin. 222:22
Tuom. 10:3
Ja Segubille syntyi Jaair; tällä oli kaksikymmentä kolme kaupunkia Gileadin maassa. 232:23
4. Moos. 32:41
Mutta gesurilaiset ja aramilaiset ottivat heiltä Jaairin leirikylät ja Kenatin ynnä sen tytärkaupungit, kuusikymmentä kaupunkia. Kaikki nämä olivat Maakirin, Gileadin isän, poikia. 24 Kun Hesron oli kuollut Kaaleb-Efratassa, synnytti Abia — hän oli Hesronin vaimo — hänelle Ashurin, Tekoan isän.

25 Ja Jerahmeelin, Hesronin esikoisen, pojat olivat Raam, esikoinen, ja Buuna, Ooren, Oosem ja Ahia. 26 Ja Jerahmeelilla oli vielä toinen vaimo, jonka nimi oli Atara; hän oli Oonamin äiti. 27 Ja Raamin, Jerahmeelin esikoisen, pojat olivat Maas, Jaamin ja Eeker. 28 Ja Oonamin pojat olivat Sammai ja Jaada; ja Sammain pojat olivat Naadab ja Abisur. 29 Ja Abisurin vaimon nimi oli Abihail, ja tämä synnytti hänelle Ahbanin ja Moolidin. 30 Ja Naadabin pojat olivat Seled ja Appaim. Ja Seled kuoli lapsetonna. 31 Ja Appaimin poika oli Jisi; ja Jisin poika oli Seesan; ja Seesanin poika oli Ahlai. 32 Ja Jaadan, Sammain veljen, pojat olivat Jeter ja Joonatan. Jeter kuoli lapsetonna. 33 Ja Joonatanin pojat olivat Pelet ja Saasa. Nämä olivat Jerahmeelin jälkeläisiä. 34 Mutta Seesanilla ei ollut poikia, vaan ainoastaan tyttäriä. Ja Seesanilla oli egyptiläinen palvelija, jonka nimi oli Jarha. 35 Ja Seesan antoi tyttärensä vaimoksi palvelijallensa Jarhalle, ja hän synnytti tälle Attain. 36 Ja Attaille syntyi Naatan, ja Naatanille syntyi Saabad. 37 Ja Saabadille syntyi Eflal, ja Eflalille syntyi Oobed. 38 Ja Oobedille syntyi Jeehu, ja Jeehulle syntyi Asarja. 39 Ja Asarjalle syntyi Heles, ja Helekselle syntyi Eleasa. 40 Ja Eleasalle syntyi Sismai, ja Sismaille syntyi Sallum. 41 Ja Sallumille syntyi Jekamja, ja Jekamjalle syntyi Elisama.

42 Ja Kaalebin, Jerahmeelin veljen, pojat olivat Meesa, hänen esikoisensa, joka oli Siifin isä, ja Maaresan, Hebronin isän, pojat. 43 Ja Hebronin pojat olivat Koorah, Tappuah, Rekem ja Sema. 44 Ja Semalle syntyi Raham, Jorkeamin isä, ja Rekemille syntyi Sammai. 45 Ja Sammain poika oli Maaon, ja Maaon oli Beet-Suurin isä.

46 Ja Eefa, Kaalebin sivuvaimo, synnytti Haaranin, Moosan ja Gaaseksen; ja Haaranille syntyi Gaases. 47 Ja Jahdain pojat olivat Regem, Jootam, Geesan, Pelet, Eefa ja Saaf. 48 Maaka, Kaalebin sivuvaimo, synnytti Seberin ja Tirhanan. 492:49
Joos. 15:16
Hän synnytti myös Saafin, Madmannan isän, Sevan, Makbenan isän ja Gibean isän. Ja Kaalebin tytär oli Aksa. 50 Nämä olivat Kaalebin jälkeläisiä.

Huurin, Efratan esikoisen, pojat olivat Soobal, Kirjat-Jearimin isä, 51 Salma, Beetlehemin isä, ja Haaref, Beet-Gaaderin isä. 522:52
1. Aik. 4:2
Soobalin, Kirjat-Jearimin isän, jälkeläiset olivat Rooe ja toinen puoli Menuhotia. 53 Kirjat-Jearimin suvut olivat jeteriläiset, puutilaiset, suumatilaiset ja misrailaiset. Heistä ovat soratilaiset ja estaolilaiset lähteneet. 54 Ja Salman jälkeläiset olivat Beetlehem ja netofalaiset, Atrot, Beet-Jooab ja toinen puoli manahtilaisia, sorilaiset. 552:55
Tuom. 1:16
Jer. 35:2
Ja kirjanoppineiden suvut, jotka asuivat Jaebeksessa, olivat tiratilaiset, simatilaiset ja sukatilaiset. Nämä olivat ne keeniläiset, jotka polveutuvat Hammatista, Reekabin suvun isästä.

3

3 LUKU.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sivuston evästekäytännön » Lisää tietoa.[piilota viesti]