Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
15

Kieltäyvy ičeštäš toisien hyväkši

151Miän, kumpaset olemma ušošša lujie, pitäy keštyä vähäväkisien heikkoukšie. Myö emmä šua ajatella vain šitä, mi on ičellä mielehistä. 2Miän jokahisen pitäy olla hyvänä lähimmäisellä, pitäy ajatella, mi on hänellä hyväkši ta lujentau hänen uškuo. 3Hristossa niise ei ajatellun Iččieh. Pyhissä Kirjutukšissa on šanottu Häneštä: «Jumalaisen, Šilma kiruojien kiruomiset lankettih Miun piällä». 4Kaikki mitä Pyhih Kirjutukših on kirjutettu, on kirjutettu meilä opaššukšekši. Niistä myö šuamma keštävyttä ta hoivahušta ta niin meilä šäilyy toivo. 5Jumala, kumpaselta keštävyš ta hoivahuš tullah, auttakkah tiän olla keškenäh yksimielisinä. Še on Hristossan Iisussan tahto. 6Šiitä työ yhtenä miehenä ta yheštä šuušta kiitättä Jumalua, miän Hospotin Iisussan Hristossan Tuattuo.

7Niin jotta pitäkkyä huolta toini toisešta, niin kuin Hristossa pitäy teistä huolta Jumalan kunnivokši. 8Tarkotan šitä, jotta Iisussa Hristossa tuli auttamah jevreilöitä. Hiän tuli lujittamah kantatuattoloilla annetut lupaukšet näyttyäkšeh, jotta Jumala pisyy šanaššah. 9Ta Hiän tuli vieläi šitä vaššen, jotta muut kanšat niise voitais kiittyä Jumalua Hänen armošta. Täštä šanotah Pyhissä Kirjutukšissa näin:

– Šentäh kiitän Šilma, Hospoti, kanšojen kešeššä,

laulan passipo-viršie Šiun nimen kunnivokši.

10Ta vielä šanotah:

– Iluol'kua, kanšat,

yheššä Jumalan kanšan kera.

11Ta vielä:

– Kiittäkkyä Hospotie, kaikki kanšat!

Ylentäkkyä Häntä, kaikkien maijen eläjät!

12Ta vielä Isaija šanou:

– Jessein juurešta kašvau veša,

kumpani noušou kanšojen halliččijakši.

Hiän on kaikkien kanšojen toivo.

13Jumala, kumpani antau toivon, täyttäkkäh ilolla ta rauhalla tiät, kumpaset ušotta. Šiitä teilä Pyhän Henken voimašta on luja toivo.

Puavila pakajau omašta ruavoštah

14Mie olen varma, vellet, jotta työ oletta täytenäh hyvyä tahtuo ta kaikenmoista tietuo, niin jotta voitta ičeki neuvuo toini toista. 15Ka kuitenki mie täššä kirjutin eryähin kohin melko rohkiešti, vellet, šentäh kun tahoin muissuttua teilä eryähie as's'oja. Ruavoin näin šentäh, kun Jumala omašša armošša kučču miut 16Iisussan Hristossan käškyläisekši kanšojen keškeh. Ruan papillista ruatuo Jumalan Hyvän Viessin levittäjänä, jotta kaikkien maijen rahvahista tulis Jumalalla mielehini, Pyhän Henken pyhittämä uhri. 17Iisussan Hristossan kunnivokši olen ylpie šiitä, mitein ruan Jumalan miula antamua työtä. 18Tietyšti mie ruohin paissa vain šiitä, mitä Hristossa šai aikah miun kautti, jotta šuaha muailman rahvahat tottelomah Jumalua. Hiän luati šen pakinojen ta ruatojen kautti, 19merkkiruatojen ta kummien avulla, Jumalan Henken voimalla. Näin mie olen šanellun Hyvyä Viestie Hristossašta joka paikašša Jerusalimista ihan Illirikkah šuate. 20Kuitenki mie pijin tärkienä šanella Hyvyä Viestie vain šielä, missä Hristossan nimie vielä ei tunnettu, jotta en rakentais toisen panoman kivijalan piällä. 21Ruavoin, niin kuin on šanottu Pyhissä Kirjutukšissa:

– Ne, kellä ei ole šanottu Häneštä, šuahah Hänet nähä,

ne, ket ei ole kuultu Häneštä, šuahah tietyä.

Puavila meinuau käyvä Riimašša

22Miun ruato moničči ešti milma tulomašta tiän luo. 23Ka nyt miula ei enämpi ole työtä näillä šeutuloilla ta miun jo monta vuotta himottau piäššä käymäh tiän luo. 24Konša lähen Ispanijah, niin matatešša tulen šinne. Toivon, jotta tällä matalla voisin nähä teitä ta hoti vähäsen aikua olla tiän luona ta paissa tiän kera. Šiitä työ šuorittaisija miut lähtömäh iellähpäin.

25Nyt mie kuitenki olen lähöššä Jerusalimih viemäh avuššušta pyhillä. 26Niätšen Makedonijan ta Ahaijan uškojakunnat piätettih antua yhtehini rahalahja Jerusalimin uškojakunnan köyhillä. 27Näin hyö piätettih, ta ollahki ne šen heilä velkua. Kun kerran toisista vieroista kiäntynyöt piäštih ošallisiksi Jerusalimin rissittyjen henkellisistä uartehista, niin heijän pitäy omalta ošalta auttua Jerusalimin uškojakuntua muallisissa tarpehissa. 28Šen jälkeh, kun olen ruatan tämän ruavon ta vienyn kerätyt rahat heilä, lähen Ispanijah ta käyn matalla tiän luona. 29Tiijän, jotta šinne tulleššani tuon teilä täyven plahoslovenjan Hristossan Hyvän Viessin kautti.

30Vellet, mie molin teitä miän Hospotin Iisussan Hristossan nimeššä ta Pyhän Henken antaman tykkyämisen tähen: olkua miun tukena. Moliutukkua miun puolešta Jumalalla, 31jotta Juutijašša en joutuis Jumalua tottelomattomien ihmisien käsih ta jotta apu, min vien Jerusalimih, ois pyhillä mieleh. 32Šiitä voisin tulla ilosin mielin tiän luo, kun Jumala antanou, ta šaisin levähellä tiän luona olleššani. 33Rauhan Jumala olkah tiän kaikkien kera. Amin.

16

Tervehyisie Riiman rissityillä

161Miula on vain hyvyä šanottavua miän uškosisäreštä Fiivašta, kumpani on Kenherijan uškojakunnan tijakonissa. 2Ottakkua hänet vaštah Hospotin nimeššä pyhillä šopivah tapah ta auttakkua häntä, kun hiän mitä tarvinnou teiltä. Onhan hiän ičeki monie auttan, milma niise.

3Šanokkua tervehyisie Priskillalla ta Akilalla, miun ruatotovarissoilla Hristossan Iisussan työššä. 4Hyö oltih valmehet antamah oman henken miun tähen. Mie ta šen lisäkši kaikki toisista vieroista kiäntynehet uškojakunnat kiitetäh heitä. Šanokkua tervehyisie uškojakunnalla, mi keräytyy heijän koissa. 5Tervehyisie miun kallehella Jepenetillä, kumpani Ahaijašša enšimmäisenä rupesi uškomah Hristossah. 6Tervehyisie Muariella, kumpani on äijän ruatan miän hyväkši. 7Tervehyisie miun heimolaisilla Andronikilla ta Junijalla, kumpaset yheššä miun kera oltih tyrmäššä. Heitä pietäh arvošša apostolien joukošša, ta hyö jo ennein milma ruvettih uškomah Hristossah.

8Šanokkua tervehyisie Ampliatilla, miun armahalla uškovellelläni. 9Tervehyisie Urbanilla, kumpani yheššä miän kera on Hristossalla ruatamašša, ta miun kallehella Staheilla. 10Tervehyisie Apellesilla, kumpasen uško Hristossah kešti kaikki kovat. Tervehyisie Aristovulin pätinäkunnalla. 11Tervehyisie miun heimovellellä Irotionilla. Tervehyisie Hospotin omilla Narkissan talošša. 12Tervehyisie Trifenalla ta Trifossalla, kumpaset ruatah ahkerašti Hospotin työtä. Tervehyisie armahalla sisärellä Persidalla, kumpani on nähnyn äijän vaivua Hospotin työššä. 13Tervehyisie Rufalla, Hospotin valitulla, ta hänen muamolla, kumpani miula niise on kuin muamo. 14Tervehyisie Asinkritilla, Flegontilla, Jermeillä, Patrovalla, Jermijalla ta hiän kera olijilla vellilöillä. 15Tervehyisie Filologilla ta Julijalla, Nereillä ta hänen sisärellä ta šamoin Olimpanalla ta kaikilla muilla hiän kera olijilla pyhillä. 16Tervehtikkyä toini toista, šepäytykkyä kuin vellet. Kaikki Hristossan uškojakunnat työnnetäh teilä tervehyisie.

17Varotan teitä, vellet, pitäkkyä šilmällä niitä, ket šuahah aikah erimielisyttä ta muanitetah teitä jättämäh ne opaššukšet, kumpasie työ oletta šuanun. Pisykkyä heistä loitompana. 18Šemmoset ei ruata miän Hospotin Iisussan Hristossan hyväkši, vain ruatah oman vačan hyväkši. Kaunehilla šanoilla ta lipiellä kielellä hyö muanitetah puhaššiämisie ihmisie. 19Kaikin tiijetäh, jotta työ totteletta Jumalua. Šentäh olen teistä iloni ta toivon, jotta työ malttasija, mi on hyvä, ettäkä mänis pahah. 20Rauhan Jumala ruttoh ručistau šaatanan tiän jalkojen alla. Miän Hospotin Iisussan Hristossan armo olkah tiän kera. Amin.

21Miun ruatovelli Timofei työntäy teilä tervehyisie, šamoin miun heimovellet Lutsi, Jason ta Sosipatri. 22Tervehyisie Hospotin nimeššä miultaki, Tertiltä, tämän kirjasen kirjurilta. 23Teilä työntäy tervehyisie Gaija, kumpasen luona mie olen šuanun elyä ta kumpasen koissa uškojakunta keräytyy. Tervehyisie linnan kasnanhoitajalta Erastilta ta velli Kvartilta. 24Hospotin Iisussan Hristossan armo olkah tiän kera. Amin.