Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
16

Tervehyisie Riiman rissityillä

161Miula on vain hyvyä šanottavua miän uškosisäreštä Fiivašta, kumpani on Kenherijan uškojakunnan tijakonissa. 2Ottakkua hänet vaštah Hospotin nimeššä pyhillä šopivah tapah ta auttakkua häntä, kun hiän mitä tarvinnou teiltä. Onhan hiän ičeki monie auttan, milma niise.

3Šanokkua tervehyisie Priskillalla ta Akilalla, miun ruatotovarissoilla Hristossan Iisussan työššä. 4Hyö oltih valmehet antamah oman henken miun tähen. Mie ta šen lisäkši kaikki toisista vieroista kiäntynehet uškojakunnat kiitetäh heitä. Šanokkua tervehyisie uškojakunnalla, mi keräytyy heijän koissa. 5Tervehyisie miun kallehella Jepenetillä, kumpani Ahaijašša enšimmäisenä rupesi uškomah Hristossah. 6Tervehyisie Muariella, kumpani on äijän ruatan miän hyväkši. 7Tervehyisie miun heimolaisilla Andronikilla ta Junijalla, kumpaset yheššä miun kera oltih tyrmäššä. Heitä pietäh arvošša apostolien joukošša, ta hyö jo ennein milma ruvettih uškomah Hristossah.

8Šanokkua tervehyisie Ampliatilla, miun armahalla uškovellelläni. 9Tervehyisie Urbanilla, kumpani yheššä miän kera on Hristossalla ruatamašša, ta miun kallehella Staheilla. 10Tervehyisie Apellesilla, kumpasen uško Hristossah kešti kaikki kovat. Tervehyisie Aristovulin pätinäkunnalla. 11Tervehyisie miun heimovellellä Irotionilla. Tervehyisie Hospotin omilla Narkissan talošša. 12Tervehyisie Trifenalla ta Trifossalla, kumpaset ruatah ahkerašti Hospotin työtä. Tervehyisie armahalla sisärellä Persidalla, kumpani on nähnyn äijän vaivua Hospotin työššä. 13Tervehyisie Rufalla, Hospotin valitulla, ta hänen muamolla, kumpani miula niise on kuin muamo. 14Tervehyisie Asinkritilla, Flegontilla, Jermeillä, Patrovalla, Jermijalla ta hiän kera olijilla vellilöillä. 15Tervehyisie Filologilla ta Julijalla, Nereillä ta hänen sisärellä ta šamoin Olimpanalla ta kaikilla muilla hiän kera olijilla pyhillä. 16Tervehtikkyä toini toista, šepäytykkyä kuin vellet. Kaikki Hristossan uškojakunnat työnnetäh teilä tervehyisie.

17Varotan teitä, vellet, pitäkkyä šilmällä niitä, ket šuahah aikah erimielisyttä ta muanitetah teitä jättämäh ne opaššukšet, kumpasie työ oletta šuanun. Pisykkyä heistä loitompana. 18Šemmoset ei ruata miän Hospotin Iisussan Hristossan hyväkši, vain ruatah oman vačan hyväkši. Kaunehilla šanoilla ta lipiellä kielellä hyö muanitetah puhaššiämisie ihmisie. 19Kaikin tiijetäh, jotta työ totteletta Jumalua. Šentäh olen teistä iloni ta toivon, jotta työ malttasija, mi on hyvä, ettäkä mänis pahah. 20Rauhan Jumala ruttoh ručistau šaatanan tiän jalkojen alla. Miän Hospotin Iisussan Hristossan armo olkah tiän kera. Amin.

21Miun ruatovelli Timofei työntäy teilä tervehyisie, šamoin miun heimovellet Lutsi, Jason ta Sosipatri. 22Tervehyisie Hospotin nimeššä miultaki, Tertiltä, tämän kirjasen kirjurilta. 23Teilä työntäy tervehyisie Gaija, kumpasen luona mie olen šuanun elyä ta kumpasen koissa uškojakunta keräytyy. Tervehyisie linnan kasnanhoitajalta Erastilta ta velli Kvartilta. 24Hospotin Iisussan Hristossan armo olkah tiän kera. Amin.