Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
15

Kieltäyvy ičeštäš toisien hyväkši

151Miän, kumpaset olemma ušošša lujie, pitäy keštyä vähäväkisien heikkoukšie. Myö emmä šua ajatella vain šitä, mi on ičellä mielehistä. 2Miän jokahisen pitäy olla hyvänä lähimmäisellä, pitäy ajatella, mi on hänellä hyväkši ta lujentau hänen uškuo. 3Hristossa niise ei ajatellun Iččieh. Pyhissä Kirjutukšissa on šanottu Häneštä: «Jumalaisen, Šilma kiruojien kiruomiset lankettih Miun piällä». 4Kaikki mitä Pyhih Kirjutukših on kirjutettu, on kirjutettu meilä opaššukšekši. Niistä myö šuamma keštävyttä ta hoivahušta ta niin meilä šäilyy toivo. 5Jumala, kumpaselta keštävyš ta hoivahuš tullah, auttakkah tiän olla keškenäh yksimielisinä. Še on Hristossan Iisussan tahto. 6Šiitä työ yhtenä miehenä ta yheštä šuušta kiitättä Jumalua, miän Hospotin Iisussan Hristossan Tuattuo.

7Niin jotta pitäkkyä huolta toini toisešta, niin kuin Hristossa pitäy teistä huolta Jumalan kunnivokši. 8Tarkotan šitä, jotta Iisussa Hristossa tuli auttamah jevreilöitä. Hiän tuli lujittamah kantatuattoloilla annetut lupaukšet näyttyäkšeh, jotta Jumala pisyy šanaššah. 9Ta Hiän tuli vieläi šitä vaššen, jotta muut kanšat niise voitais kiittyä Jumalua Hänen armošta. Täštä šanotah Pyhissä Kirjutukšissa näin:

– Šentäh kiitän Šilma, Hospoti, kanšojen kešeššä,

laulan passipo-viršie Šiun nimen kunnivokši.

10Ta vielä šanotah:

– Iluol'kua, kanšat,

yheššä Jumalan kanšan kera.

11Ta vielä:

– Kiittäkkyä Hospotie, kaikki kanšat!

Ylentäkkyä Häntä, kaikkien maijen eläjät!

12Ta vielä Isaija šanou:

– Jessein juurešta kašvau veša,

kumpani noušou kanšojen halliččijakši.

Hiän on kaikkien kanšojen toivo.

13Jumala, kumpani antau toivon, täyttäkkäh ilolla ta rauhalla tiät, kumpaset ušotta. Šiitä teilä Pyhän Henken voimašta on luja toivo.

Puavila pakajau omašta ruavoštah

14Mie olen varma, vellet, jotta työ oletta täytenäh hyvyä tahtuo ta kaikenmoista tietuo, niin jotta voitta ičeki neuvuo toini toista. 15Ka kuitenki mie täššä kirjutin eryähin kohin melko rohkiešti, vellet, šentäh kun tahoin muissuttua teilä eryähie as's'oja. Ruavoin näin šentäh, kun Jumala omašša armošša kučču miut 16Iisussan Hristossan käškyläisekši kanšojen keškeh. Ruan papillista ruatuo Jumalan Hyvän Viessin levittäjänä, jotta kaikkien maijen rahvahista tulis Jumalalla mielehini, Pyhän Henken pyhittämä uhri. 17Iisussan Hristossan kunnivokši olen ylpie šiitä, mitein ruan Jumalan miula antamua työtä. 18Tietyšti mie ruohin paissa vain šiitä, mitä Hristossa šai aikah miun kautti, jotta šuaha muailman rahvahat tottelomah Jumalua. Hiän luati šen pakinojen ta ruatojen kautti, 19merkkiruatojen ta kummien avulla, Jumalan Henken voimalla. Näin mie olen šanellun Hyvyä Viestie Hristossašta joka paikašša Jerusalimista ihan Illirikkah šuate. 20Kuitenki mie pijin tärkienä šanella Hyvyä Viestie vain šielä, missä Hristossan nimie vielä ei tunnettu, jotta en rakentais toisen panoman kivijalan piällä. 21Ruavoin, niin kuin on šanottu Pyhissä Kirjutukšissa:

– Ne, kellä ei ole šanottu Häneštä, šuahah Hänet nähä,

ne, ket ei ole kuultu Häneštä, šuahah tietyä.

Puavila meinuau käyvä Riimašša

22Miun ruato moničči ešti milma tulomašta tiän luo. 23Ka nyt miula ei enämpi ole työtä näillä šeutuloilla ta miun jo monta vuotta himottau piäššä käymäh tiän luo. 24Konša lähen Ispanijah, niin matatešša tulen šinne. Toivon, jotta tällä matalla voisin nähä teitä ta hoti vähäsen aikua olla tiän luona ta paissa tiän kera. Šiitä työ šuorittaisija miut lähtömäh iellähpäin.

25Nyt mie kuitenki olen lähöššä Jerusalimih viemäh avuššušta pyhillä. 26Niätšen Makedonijan ta Ahaijan uškojakunnat piätettih antua yhtehini rahalahja Jerusalimin uškojakunnan köyhillä. 27Näin hyö piätettih, ta ollahki ne šen heilä velkua. Kun kerran toisista vieroista kiäntynyöt piäštih ošallisiksi Jerusalimin rissittyjen henkellisistä uartehista, niin heijän pitäy omalta ošalta auttua Jerusalimin uškojakuntua muallisissa tarpehissa. 28Šen jälkeh, kun olen ruatan tämän ruavon ta vienyn kerätyt rahat heilä, lähen Ispanijah ta käyn matalla tiän luona. 29Tiijän, jotta šinne tulleššani tuon teilä täyven plahoslovenjan Hristossan Hyvän Viessin kautti.

30Vellet, mie molin teitä miän Hospotin Iisussan Hristossan nimeššä ta Pyhän Henken antaman tykkyämisen tähen: olkua miun tukena. Moliutukkua miun puolešta Jumalalla, 31jotta Juutijašša en joutuis Jumalua tottelomattomien ihmisien käsih ta jotta apu, min vien Jerusalimih, ois pyhillä mieleh. 32Šiitä voisin tulla ilosin mielin tiän luo, kun Jumala antanou, ta šaisin levähellä tiän luona olleššani. 33Rauhan Jumala olkah tiän kaikkien kera. Amin.