Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
11

Jumala ei ole hylännyn Israelie

111Ka niin mie kyšyn: Oisko Jumala hylännyn oman rahvahan, Israelin? Ei šuinki! Miehän niise olen israelilaini, Aprahamin jälkiläini, Veniaminin heimuo. 2Ei Jumala ole hylännyn omua rahvašta, kumpasen Hiän ieltäpäin valičči. Tiijättähän työ, mitä Pyhät Kirjutukšet šanotah Il'l'ašta, kumpani valitti Jumalalla Israelista näin: 3«Hospoti, hyö tapettih Šiun viessintuojat ta rikottih Šiun alttarit. Mie yksin jäin henkih, ta miut hyö niise tahotah tappua.» 4Mitäpä Jumala vaštasi hänellä? Hiän vaštasi näin: «Mie jätin Ičelläni šeiččementuhatta mieštä, kumpaset ei polvissuttu Vaal-jumalan ieššä». 5Šamoin on nykysenäki aikana jiänyn muutomie, kenet Jumala omašša armoššah valičči. 6Ka kun kerran Hänen valičenta tapahtuu armošta, šilloin še ei ripu ihmisen ruatoloista. Kun še rippuis ruatoloista, niin kenkänä ei tarviččis armuo. Ka kun valičenta rippuis ruatoloista, šilloin še ei tapahtuis armošta. No kun še tapahtuu armošta, niin šilloin meiltä ei kyšytä ruatoja. 7Mitä tämä merkiččöy? Israeli ei ole šuanun šitä, mitä še tavotteli; vain Jumalan valitut šuatih še. Ka muijen šilmät šokeni, 8niin kuin Pyhissä Kirjutukšissa šanotah:

– Jumala anto heilä unikkahan mielen,

šilmät, mit ei nähä, ta korvat, kumpaset ei kuulla.

Näin on vielä tänäpiänäki.

9Ta Tuavitta šanou:

– Tulkah heijän pruasniekkastola heilä anšakši ta ritakši,

anna hyö kompaššutah šiih ta šuahah, mitä on tienattu.

10Hämärtykkäh hiän šilmät, jotta hyö ei nähtäis,

ta koukistukkah hiän šelät ijäkšeh.

Toisenvierosien kanšojen pelaštumini

11Šentäh kyšynki: ei kai jevreit šentäh kompaššuttu, jotta jiätäis muah venymäh? Ei šuinki! Ka heijän lankiemini avasi pelaššukšen muilla kanšoilla, ta niin jevreit on ruvettu kajehtimah niitä muita. 12Jevreijen lankiemini koitu muailmalla hyväkši ta heijän Jumalašta kiäntymini toi toisenvierosilla hyvyä. Ka mitein äijyä enämmän hyvyä tulou šiitä, kun hyö täyvellä joukolla kiännytäh Jumalan puoleh!

13Teilä, kumpaset kiäntyjä toisenvierosista rahvahista Jumalan uškoh, šanon, jotta mie pien šuurešša arvošša omua ruatuo tiän apostolina. 14Näin kuottelen, mikäli voinen, noštua omissa heimolaisissani kajehušta teih, ta niin pelaštua hoti muutomie heistä. 15Kun Jumala hylkäsi jevreit, še avasi muailmalla tien šopuh Hänen kera. Miteinpä šiitä käypi, konša Hiän ottau jevreit jälelläh luokšeh? Šilloin kuollehet piäššäh eloh! 16Kun enšimmäini leipä pyhitetäh Jumalalla, niin koko taikina on pyhä. Ta kun puun juuri on pyhä, niin okšat niise ollah pyhät.

17Satušša kašvajašta voipuušta katattih okšie, ta šiut, kumpani olet meččävoipuušta, kašveutettih oikeijen okšien joukkoh. Niijen kera šie šuat puun juurešta voimua ta mahlua. 18Elä kuitenki pöyhisteliyvy oikeijen okšien kešeššä ta pahekši niitä! Ta vaikka pöyhisteliytyisitki, niin muissa, jotta et šie kanna juurta, kun juuri kantau šilma. 19Šanot onnakko, jotta nuo okšat katattih, jotta šiut voitais kašveuttua niijen tilah. 20Še on totta. Ne katattih heijän epäušon tähen, ka šie pisyt, kuni ušot. Elä pöyhisteliyvy, vain varaja! 21Kun Jumala ei šiäštän luonnollisie okšie, niin smietitkö, jotta Hiän šiut šiäštäy? 22Jumala on lempie, ka ankara niise. Lankennehilla Hiän on ankara, šiula lempie, kuni piet kiini Hänen hyvyöštä. Muitein šiut niise katatah pois. 23No puun omatki okšat kašveutetah uuvveštah runkoh, kun hyö kiännyttäneh uškoh. Jumala kačo voit liittyä hiät jälelläh puuh. 24Onhan Hiän šiutki, kumpani luontojah kuuluit meččävoipuuh, kašveuttan vaštah luontuo satuvoipuuh. Šitäki paremmin Hiän voit nämä satuvoipuun okšat liittyä jälelläh niijen omah runkoh.

Israelin pelaštumini

25Vellet, jotta työ että ois oman viisahuon varašša, tahon avata teilä tämän peittoas's'an: Israelin rahvahan šytämen kovuš keštäy šini, kuni Jumalan luo ei tule toisista kanšoista täyši luku ihmisie. 26Kun heijän luku tulou täyteh, niin šiitä koko Israeli pelaštuu. Pyhissä Kirjutukšissa šanotah täštä:

– Siijonista tulou Pelaštaja,

Hiän pyyhkiy pois Juakon jälkiläisistä jumalattomuon.

27Mie luajin hiän kera tämmösen šopimukšen:

Mie otan pois heijän riähät.

28Israelin rahvaš vaššuštau Hyvyä Viestie, šentäh hyö ollah Jumalan vihollisie – tämä on koitun muijen rahvahien hyväkši. Hyö kuitenki ollah Jumalan valittu rahvaš, ta šentäh Jumala tykkyäy heitä – näin on heijän kantatuattojen tähen. 29Jumala ei ota jälelläh omie lahjoja eikä pura omua kuččuo. 30Työ että ennein totellun Jumalua, ka Israelin rahvahan tottelomattomuon vuokši Jumala armahti teitä. 31Šamoin hyö ollah nyt tottelomattomie, jotta hiät niise Jumala armahtais, šentäh kun työ šaita armahukšen. 32Niätšen Jumala pani kaikki ihmiset tottelomattomuon rautoih, jotta vois kaikkie armahtua.

33Mitein loppumattomat ollah Jumalan pohasvuot,

mitein šuuri Hänen viisahuš ta tieto!

Emmä voi šelittyä Hänen piätökšie.

Emmä voi tiijuštua Hänen teitä.

34Ken tietäy Jumalan mielen,

ken voit olla Hänen neuvojana?

35Ken on antan Hänellä šemmoista,

mi Hänen pitäis makšua jälelläh?

36Häneštä, Hänen kautti ta Häneh on kaikki. Hänellä kuuluu kunnivo ilmasen ijän. Amin!
12

Uuši elämä

121Vellet, Jumala on armollini. Šentäh molin teitä: antakkua iččenä Hänellä eläväkši uhriksi, šemmosekši, mi on pyhä ta Hänellä mielehini. Näin ruatuan työ oikein sluušitta Jumalalla. 2Elkyä ruvekkua elämäh niin kuin muailman rahvaš eläy, vain antakkua Jumalan muuttua tiät, uuvvistua tiän mielet. Šiitä työ maltatta, mi on Jumalan tahto, mi on hyvyä, Hänellä mielehistä ta täyvellistä.

3Miula annetun armon tähen šanon teilä jokahisella: elkyä ajatelkua ičeštänä enämpyä, kuin mitä oletta. Ajatelkua maltillisešti, iče kenki šen ušon mukah, min Jumala on hänellä antan. 4Meilä jokahisella on yksi runko ta runkošša on monta ošua, kumpasilla on eri ruato. 5Šamoin myöki, vaikka meitä on äijän, olemma Hristossašša yksi runko. A keškenäh olemma toini toisen ošie. 6Jumala on antan meilä erimoisie henkellisie lahjoja, niin kuin on hyväkši nähnyn. Še, ken on šuanun lahjan olla Jumalan viessintuojana, tuokah šanomie Jumalalta šen mukah kuin hänellä on uškuo. 7Ken on šuanun lahjan auttua uškojie, še auttakkah. Opaštajan lahjan šuanut opaštakkah. 8Ken on šuanun lahjan rohkistua, še rohkistakkah toisie. Ken antau omaštah, antakkah täyvellä kiällä. Ken on johtajana, johtakkah huolovašti. Ken auttau köyhie, auttakkah ilosin mielin.

9Tykäkkyä toisie puhtahalla šytämellä. Vihakkua pahua; pisykkyä lujina šiinä, mi on hyvä. 10Tykäkkyä toini toista lämpimäšti kuin vellet, pitäkkyä toisie šuuremmašša arvošša kuin iččienä. 11Konša ruatta Hospotin hyväkši, niin elkyä vaipukkua elkyäkä olkua laisat, vain palakkah teissä Henken tuli. 12Toivo olkah tiän ilona, keštäkkyä kaikki ahissukšet, moliutukkua vaipumatta. 13Auttakkua hätyä käršijie pyhie, ottakkua hyvin vaštah vierahie. 14Plahoslovikkua niitä, ket teitä ajellah, plahoslovikkua elkyäkä kirokkua. 15Iluol'kua niijen kera, kellä on ilo; itkekkyä itkijien kera.

16Olkua keškenäh yksimielisie. Elkyä pitäkkyä iččienä muita parempana, vain olkua pahempiošasien vierellä. Elkyä pitäkkyä iččienä viisahampana, mitä oletta. 17Elkyä makšakkua kellänä pahašta pahalla. Staraikua ruatua šitä, mi on hyvä kaikkien šilmissä. 18Kun vain voinou ta mikäli še teistä rippunou, eläkkyä rauhašša kaikkien kera. 19Elkyä tašakkua pahanruatajalla, armahat vellet, vain antakkua Jumalan näyttyä oma viha. Vet Pyhissä Kirjutukšissa šanotah: «Mie Iče tašuan, Mie makšan ruatojen mukah, šanou Hospoti». 20Ta vieläi näin šanotah: «Kun šiun vihamieheš ollou näläššä, anna hänellä ruokua. Kun häntä janottanou, anna hänellä juuvva. Näin ruatuan keryät palavie hiilie hänen piän piällä.» 21Elä anna pahan voittua šilma, vain voita šie paha hyvällä.

13

Kuunnelkua vallanpitäjie

131Jokahisen pitäy olla kuulijaisena vallanpitäjillä. Ei niätšen ole valtua, mi ei ois Jumalašta päin. Hiän še on ašettan vallanpitäjät omilla šijoillah. 2Ken vaššuštau vallaššaolijie, noušou Jumalan ašettamua sakonua vaštah. Ne, ket näin ruatah, šuahah kurituš. 3Ken ruatau oikein, šen ei tarviče varata vallaššaolijie; a še varakkah, ken ruatau viärin. Kun et tahtone varata vallaššaolijie, rua šitä, mi on hyvä! Šilloin hyö šilma kiitetäh. 4Vallanpitäjät ollah Jumalan käškyläisie ta ruatah šiun hyväkši. Ka kun ruatanet pahua, varaja! Eihän vallanpitäjät tyhjäh miekkua kanneta. Hyö ollah Jumalan käškyläisie ta annetah pahanruatajilla šemmoni kurituš, mi heilä lankieu. 5Šentäh totelkua vallanpitäjie. Kuitenki ei vain kuritušta varaten, vain vieläi šentäh, kun omahenki käšköy niin ruatua. 6Šamašta šyyštä työ verojaki makšatta. Vallanpitäjät ollah Jumalan käškyläisie, kun ruatah omua työtäh. 7Antakkua jokahisella še, mi hänellä kuuluu: kellä kuuluu vero, šillä antakkua vero; kellä kuuluu tulli, šillä antakkua tulli; ketä pitäy varata, šitä varakkua; ketä pitäy kunnivoittua, šitä kunnivoittakkua.

8Elkyä olkua velašša kellänä, yksi velka teilä vain olkah – toini toisen tykkyämini. Ken tykkyäy, še on täyttän Sakonan käšyt. 9Nämä käšyt: «Elä makua vierahan naisen kera», «Elä tapa», «Elä varašša», «Tovistuas's'a elä valehtele», «Elä himottele toisen omua», ta šamoin kaikki muutki käšyt, ollah jo täššä šanašša: «Tykkyä omua lähimmäistäš niin kuin iččieš». 10Ken tykkyäy lähimmäistäh, še ei rua šillä mitänä pahua. Niin jotta ken tykkyäy, še täyttäy koko Sakonan.

On aika havaččautuo

11Työ tiijättä, mitä aikua myö nyt elämmä. Miän on aika havaččautuo unešta, šentäh kun pelaššuš on nyt meitä lähempänä mitä šilloin, konša myö tulima uškoh. 12Yö on loppumaisillah, päivä jo koittau. Heittäkkä pimien ruavot ta ruvekka ruatamah valon ruatoja. 13Eläkkä myö šiivolla niin kuin päivän valošša eletäh: ilmain rähinyä ta juopotteluo, ilmain huoruiččemista ta pahua elämyä, riitelömättä ta kajehtimatta. 14Šuoriutukkua Hospotih Iisussah Hristossah! Elkyä lellittäkkyä runkuona šikäli, jotta šen himot piäštäis valtah.