Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
8

Iisussa ruokkiu nellätuhatta mieštä

(Matv. 15:32-39)

81Noina päivinä keräyty hyvin äijän rahvašta Iiussan luo. Kun heilä ei ollun mitänä šyötävyä, Iisussa kučču opaššettavat luokšeh ta šano: 2«Miula on suali näitä ihmisie. Hyö on oltu Miun luona jo kolme päivyä eikä heilä ole mitänä šyötävyä. 3Mie kun työntänen hiät kotih nälkähisinä, hyö vaivutah matalla. Monet heistä on tultu loittuota.» 4Opaššettavat šanottih Hänellä: «Mistäpä tiälä tyhjäššä muašša vois ken löytyä leipyä, jotta ruokkie näitä kaikkie?» 5«Montako leipyä teilä on?» kyšy Iisussa. Hyö vaššattih: «Šeiččemen».

6Iisussa käški rahvahan istuutuo muah. Šiitä Hiän otti ne šeiččemen leipyä, passipoitti Jumalua, katko leivät ta anto palat opaššettavilla. Opaššettavat juattih ne rahvahalla. 7Heilä oli vielä monieš kalanmotti. Iisussa passipoitti kaloista ta käški jakua neki. 8Ihmiset šyötih kyllikšeh, ta šyömättä jiänehie paloja kerättih šeiččemen vakallista. 9Rahvašta oli nelisentuhatta.

Iisussa toimitti hiät luotah 10ta kohta šen jälkeh aštu opaššettavien kera veneheh ta läksi Dalmanutan alovehella.

Iisussalta vuajitah merkkie

(Matv. 16:1-4)

11Eryähät farisseit tultih ta ruvettih kiistelömäh Iisussan kera. Kiušatakšeh Häntä hyö vuajittih, jotta Hiän näyttäis heilä merkin taivahašta. 12Iisussa henkähti šyväh ta šano: «Mintäh tämä ihmispolvi vuatiu merkkie? Šanon teilä toven: tällä polvella ei merkkie anneta.» 13Ta Iisussa jätti hiät, aštu veneheh ta läksi järven toisella puolella.

Farisseijen ta Iirotin hapatuš

(Matv. 16:5-12)

14Opaššettavat unohettih ottua matkah leipyä. Heilä oli veneheššä vain yksi leipä. 15Iisussa rupesi varottamah heitä: «Kaččokkua, jotta varotta farisseijen ta Iirotin hapatušta». 16No opaššettavat vain paistih keškenäh šiitä, jotta heilä ei ole leipyä. 17Iisussa huomasi šen ta šano heilä: «Mintäh työ pakajatta šiitä, jotta teilä ei ole leipyä? Ettäkö työ vieläkänä malta, ettäkö hokšua? Onko tiän šytämet niin šokiet? 18Onhan teilä šilmät, ettäkö niä? Onhan teilä korvat, ettäkö kuule? Ta ettäkö muissa, mitein kävi? 19Konša Mie javoin viisi leipyä viijellätuhannella henkellä, montako täyttä vakallista palasie työ keräsijä?» Hyö vaššattih: «Kakšitoista». 20«A konša javoin šeiččemen leipyä nellällätuhannella, montako täyttä vakallista palasie työ šilloin keräsijä?» Hyö šanottih: «Šeiččemen». 21Iisussa šano heilä: «Ettäkö työ vieläkänä malta?»

Iisussa parentau šokien Vifsaidašša

22Hyö tultih Vifsaidah. Šielä Iisussan luo tuotih šokie mieš ta pyritettih košettamah šitä. 23Iisussa otti šokien kiäštä ta vei hänet kylän ulkopuolella. Šiitä Hiän šylkäsi miehen šilmih, pani käteh hänen piällä ta kyšy: «Niätkö mitä?» 24Mieš kaččo ta šano: «Mie niän ihmisie. Ne ollah niin kuin kävelijät puut.» 25Iisussa pani uuvveštah käteh miehen šilmillä ta käški hänen kaččuo. Mieš pareni kokonah ta näki kaikki tarkkah. 26Iisussa toimitti miehen kotih ta varotti: «Elä vain mäne kyläh, jotta et šielä šanois täštä kellänä».

Matka Jerusalimih

8:27–10:52

Petri šanou Iisussua Hristossakši

(Matv. 16:13-20; Luk. 9:18-21)

27Iisussa ta Hänen opaššettavat lähettih kylih, kumpaset oltih Hilipän Kesarijan ympärillä. Matalla Iisussa kyšy opaššettavilta: «Ken Mie ihmisien mieleštä olen?» 28Hyö vaššattih: «Yksien mieleštä Šie olet Iivana Kaštaja, toisien mieleštä Il'l'a, eryähien mieleštä kennih Jumalan viessintuojista». 29Šiitä Iisussa kyšy: «A työ? Ken Mie tiän mieleštä olen?» Petri vaštasi: «Šie olet Hristossa». 30Iisussa varottamalla varotti heitä šanomašta Häneštä kellänä.

Iisussa pakajau omašta kuolomašta

(Matv. 16:21-23; Luk. 9:22)

31Šiitä Iisussa rupesi pakajamah opaššettavilla, jotta Ihmisen Poika8:31 Ihmisen Poika kačo šelityštä Matv. 8:20. joutuu äijän käršimäh. Rahvahan vanhimmat, ylipapit ta sakonanopaštajat kiännytäh Häntä vaštah. Hänet tapetah, ta kolmantena päivänä Hiän noušou kuollehista. 32Hiän pakasi täštä peittelömättä. Šilloin Petri alko moittie Häntä kahen kešen. 33Iisussa kiänty, kaččo opaššettavih ta komenti Petrie: «Mäne šiitä, šaatana. Šiun mielet ei olla Jumalašta, vain ollah ihmiseštä.»

Iisussan kera kulkomisešta

(Matv. 16:24-28; Luk. 9:23-27)

34Šiitä Iisussa kučču luokšeh rahvašjoukon ta omat opaššettavat ta šano heilä: «Kun ken tahtonou kulkie Miun kera, niin hiän unohtakkah iččeh, ottakkah oman rissin ta aštukkah Miun kera. 35Ken tahtou pelaštua oman elämän, še mänettäy šen. Ka ken Miun tähen ta Hyvän Viessin tähen mänettäy oman elämän, še pelaštau šen. 36Mitäpä hyötyö šiitä on ihmisellä, kun hiän šuanou omakši koko muailman, a mänettänöy oman elämän? 37Mitä ihmini vois antua, jotta šais elämän jälelläh? 38Kun ken hävennöy Milma ta Miun šanoja tämän jumalattoman ta riähkähisen ihmispolven kešeššä, niin šitä Ihmisen Poikaki häpiey, konša Hiän tulou Tuattoh jumalallisešša valošša pyhien anhelien kera.»