Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
3

Šuauko šuovattana parentua?

(Matv. 12:9-14; Luk. 6:6-11)

31Iisussa mäni tuaš sinagogah. Šielä oli mieš, kumpasen käsi oli kuivan. 2Farisseit piettih Iisussua šilmällä, jotta nähtäis, eikö Hiän rupie parentamah šitä mieštä šuovattana. Hyö niätšen tahottih löytyä mitänih, mistä viärittyä Häntä. 3Iisussa šano miehellä, kumpasen käsi oli kuivan: «Nouše ta aššu eteh». 4Šiitä Hiän kyšy farisseiloilta: «Mitä šuau ruatua šuovattana: hyvyäkö vain pahua? Pitäykö pelaštua ihmishenki, vain tappua ihmini?» Hyö ei virketty mitänä. 5Iisussa kaččo heih vihasešti ta murehti šitä, mitein kovašytämiset hyö ollah. Šiitä Hiän šano miehellä: «Ojenna käteš.» Mieš ojenti käteh, ta še tuli entisekšeh, tervehekši niin kuin toiniki käsi. 6Šilloin farisseit lähettih pois ta ruvettih šamašša iirotilaisien kera aprikoimah, mitein šuatais Iisussa tappua.

Iisussa tulou kuulušakši

7Iisussa läksi opaššettavien kera järven rannalla. Hänen kera matkasi šuuri joukko rahvašta Galileijašta. Ihmisie tuli niise Juutijašta, 8Jerusalimista, Itumeijašta, Jortanojoven takuata ta vieläi Tiiran ta Sidonin šeutuloilta. Heitä tuli šuurin joukkoloin Hänen luo, kun hyö kuultih, mitä kaikkie Hiän ruatau. 9Iisussa käški opaššettavien pityä veneh Häntä varoin valmehena, jotta Hiän ei jäis ihmisjoukon jalkoih. 10Hiän niätšen oli parentan monie, ta niin kaikki ne, kellä oli vaivoja, tunkeuvuttih lähemmäkši Häntä, jotta šuatais košettua Häneh. 11Ta piessat aina, kun vain nähtih Hänet, heityttih muah Hänen eteh ta karjuttih: «Šie olet Jumalan Poika!» 12No Iisussa kielti heitä lujašti šanomašta, ken Hiän on.

Kakšitoista apostolie

(Matv. 10:1-4; Luk. 6:12-16)

13Šiitä Iisussa nousi vuaralla ta kučču luokšeh niitä, ketä Hiän tahto. Ta ne mäntih. 14Iisussa valičči niistä kakšitoista, jotta hyö oltais Hänen kera ta jotta Hiän työntäis hiät šanelomah Hyvyä Viestie 15ta antais heilä vallan parentua läsijie ta ajua ihmisistä piessoja. 16Nämä kakšitoista oltih: Simoni, kumpasella Hiän anto nimen Petri3:16 Petri kačo šelityštä Matv. 16:18., 17Savvatein Juakko ta hänen velli Iivana, kumpasilla Hiän anto nimen Voanerges – mi merkiččöy: ukkosenjyryn pojat – 18ta vielä Ontrei, Hilippä, Varfolomei, Matvei, Homa, Alfein Juakko, Faddei, Simoni Kananiitti 19ta Juuta Iskariot, kumpani jälešti petti Iisussan.

Iisussa ta velsevuli

(Matv. 12:22-32; Luk. 11:14-23; 12:10)

20Šiitä Iisussa tuli kotih. Tuaš keräyty niin äijän rahvašta, jotta Hiän ta opaššettavat ei piäšty šyömähki. 21Kun Iisussan omahiset kuultih täštä, hyö lähettih käymäh Häntä pois, šentäh kun smietittih, jotta Hiän ei ole järelläh.

22Jerusalimista oli tullun sakonanopaštajie. Hyö šanottih: «Häneššä on velsevuli3:22 Velsevuli kačo šelityštä Matv. 10:25., iče piäpiessa. Šen voimalla Hiän ajau pois piessoja.» 23Iisussa kučču hiät luokšeh ta rupesi pakajamah hiän kera peittopakinoilla. Hiän šano: «Mitein še šaatana voipi ajua pois šaatanan? 24Kun valtakunta jakautunou keškenäh toruajih joukkoloih, niin še valtakunta hajuou. 25Tahi kun pereheššä šyntynöy keškenäisie riitoja, še pereh ei pisy ehienä. 26Šamoin šaatanaki, kun nouššou iččieh vaštah ta riitautunou iččeh kera, hiän ei keššä, še on hänen loppu. 27Eihän kenkänä voi purkautuo voimakkahan miehen taloh ryöštämäh hyvysie, kuni ei šitone enšin šitä mieštä. Šiitä vašta hiän voit ryöštyä talon. 28Šanon teilä toven: kaikki prostitah ihmisillä, hiän kaikki riähät ta pahat pakinat toisista, vaikka hyö ois paistu mitä. 29Vain ken pakajau pahua Pyhäštä Henkeštä, šillä šitä ei ijäššäh prostita. Suutušša še pannah hänellä ilmasenikusekši riähäkši.» 30Näin Iisussa šano šentäh, kun rahvaš pakasi, jotta Häneššä on piessa.

Iisussan oikiet omahiset

(Matv. 12:46-50; Luk. 8:19-21)

31Iisussan Muamo ta vellet tultih šinne, miššä Hiän oli. Hyö jiätih šeisomah talon pihalla ta työnnettih kuččumah Iisussua. 32Iisussan ympärillä istu äijän rahvašta. Hyö šanottih Hänellä: «Šiun Muamo, vellet ta čikot ollah tuola pihalla ta kyšytäh Šilma». 33Iisussa vaštasi heilä: «Ken on Miun muamo? Ket ollah Miun vellet?» 34Šiitä Hiän kaččo ihmisih, kumpasie istu joka puolella Hänen ympärillä, ta šano: «Täššä ollah Miun muamo ta vellet. 35Jokahini, ken eläy Jumalan tahtuo myöte, on Miun velli ta čikko ta muamo».