Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
1

Iisussa alottau ruavon

1–3

Iivana Kaštaja

(Matv. 3:1-12; Luk. 3:1-18; Iiv. 1:19-28)

11Tämä on Hyvä Viesti Iisussašta Hristossašta, Jumalan Pojašta. Še alko 2niin kuin on kirjutettu Jumalan viessintuojien kirjutukšissa, missä Jumala šano:

– Mie työnnän viessintuojan Šiun iellä,

hiän raivuau Šiula tien.

3Karjujan iäni kuuluu tyhjäššä muašša:

Raivakkua Hospotilla tie,

tašottakkua Hänellä polut.

4Niin käviki, kun Iivana rupesi kaštamah ihmisie tyhjäššä muašša. Hiän šano heilä, jotta heijän pitäy jättyä riähäššä elämini ta ottua kaššanta, niin Jumala prostiu heilä hiän riähät. 5Iivanan luo tuli äijän rahvašta Jerusalimista ta koko Juutijašta. Hyö šanottih omat riähät, ta Iivana kašto hiät Jortanojovešša.

6Iivanalla oli verbl'udan karvašta luajittu vuate ta šen piällä vyötäröllä nahkavyö. Ruokana hänellä oltih rašvakatit ta villimehiläisien mesi. 7Hiän šaneli rahvahalla: «Miun jälkeh tulou milma voimakkahampi Mieš. Mie en kelpua kumartumah ta kerittämäh ni Hänen jalaččien nauhoja. 8Mie kaššoin tiät veješšä, a Hiän kaštau tiät Pyhäššä Henkeššä.»

Iisussa kaššetah

(Matv. 3:13–4:11; Luk. 3:21-22; 4:1-13)

9Niinä päivinä Iisussa tuli Galileijan Nasaretista ta Iivana kašto Hänet Jortanojovešša. 10Konša Iisussa nousi veještä, Iivana näki, jotta taivahat avauvutah ta Henki laškeutuu Iisussan piällä niin kuin kyyhkyni. 11Taivahista kuulu iäni: «Šie olet Miun armaš Poikani. Šiuh Mie olen mieltyn.»

12Heti šen jälkeh Pyhä Henki ajo Iisussan tyhjäh muah. 13Hiän oli tyhjäššä muašša nelläkymmentä päivyä šaatanan kiušattavana. Hiän oli šielä villi-elukkojen kešeššä, no anhelit piettih Häneštä huolta.

Iisussa šanelou Hyvyä Viestie

(Matv. 4:12-17; Luk. 4:14-15)

14Kun Iivana oli pantu tyrmäh, Iisussa myöšty Galileijah ta šaneli šielä Hyvyä Viestie Jumalan Valtakunnašta. 15Hiän šano: «Aika on tullun, Jumalan Valtakunta on jo tullun lähellä. Jättäkkyä riähäššä elämini, kiäntykkyä Jumalan puoleh ta uškokkua Hyvyä Viestie.»

Iisussan enšimmäiset opaššettavat

(Matv. 4:18-22; Luk. 5:1-11)

16Konša Iisussa kulki Galileijanjärven rantua, Hiän näki Simonin ta hänen vellen Ontrein. Hyö oltih järvellä heittoverkolla kalua pyytämäššä, hyö niätšen oltih kalaštajat. 17Iisussa šano heilä: «Lähtekkyä Miun kera. Mie luajin teistä ihmisien kalaštajie.» 18Hyö šamašša jätettih verkot ta lähettih Iisussan kera.

19Kotvasen matan piäštä Iisussa näki Savvatein Juakon ta hänen vellen Iivanan. Hyö oltih veneheššä verkkoja šelittämäššä. 20Šiinä šamašša Iisussa kučču hiätki matkah. Hyö jätettih Savvatei-tuatto kasakkojen kera veneheh ta lähettih Iisussan matkah.

Iisussa Kapernaumin sinagogašša

(Luk. 4:31-37)

21Hyö tultih Kapernaumin linnah. Šamašša Iisussa mäni šuovattana sinagogah ta rupesi opaštamah. 22Ihmiset kummekšittih Hänen opaššušta. Hiän opašti heitä niin kuin še, kellä on annettu valta, ei niin kuin sakonanopaštajat1:22 Sakonanopaštaja kačo šelityštä Matv. 2:4. opaššettih. 23Juštih šilloin sinagogašša oli mieš, kumpasešša oli piessa. Še karjeutu: 24«Mitä Šiula meistä pitäy, Iisussa Nasarettilaini? Tulitko Šie meitä hävittämäh? Mie tiijän, ken Šie olet, Jumalan Pyhä!» 25No Iisussa komenti piessua šanoilla: «Ole iänettäš! Lähe häneštä!» 26Šilloin piessa koprissalti mieštä ta läksi häneštä lujan karjunnan kera. 27Kaikin ällissyttih ta ruvettih kyšelömäh toini toiselta: «Mipä še tämä on? Voimakaš uuši opaššuš? Piessatki totellah, kun Hiän niitä komentau.» 28Ta niin tieto Iisussašta levisi ruttoh ympäri koko Galileijua.

Iisussa parentau Simonin anopin ta toisie läsijie

(Matv. 8:14-17; Luk. 4:38-41)

29Iisussa läksi Juakon ta Iivanan kera sinagogašta. Hyö mäntih šuorua piätä Simonin ta Ontrein kotih. 30Simonin anoppi veny kuumiešša, ta šamašša häneštä šanottih Iisussalla. 31Iisussa mäni läsijän luo, otti häntä kiäštä ta autto noušša. Kuume läksi naisešta, ta hiän rupesi paššuamah vierahie.

32Illalla, konša päiväni jo laški, Iisussan luokši tuotih kaikki kipiehiset ta piessojen piekšämät. 33Koko linna keräyty oven eteh. 34Iisussa parenti monie läsijie kaikenmoisista tautiloista ta ajo ihmisistä monie piessoja. Hiän ei antan piessoilla paissa, šentäh kun ne tiijettih, jotta Hiän on Hristossa1:34 Hristossakačo šelityštä Matv. 1:16..

Iisussa lähtöy Kapernaumista

(Luk. 4:42-44)

35Aikaseh huomenekšella, konša oli vielä pimie, Iisussa nousi ta mäni uloš. Hiän mäni šemmoseh paikkah, missä ei ollun ketänä, ta moliutu šielä. 36Simoni ta hänen tovarissat lähettih eččimäh Iisussua. 37Hyö löyvettih Hänet ta šanottih: «Kaikin ečitäh Šilma». 38Iisussa šano heilä: «Läkkä tiältä ta mänkä lähimmäisih kylih ta linnoih. Miun pitäy šieläki šanella Hyvyä Viestie, šentäh kun šitä varoin Mie olen tullun.» 39Niin Hiän läksi ta käveli joka puolella Galileijašša. Hiän šaneli Jumalan šanua sinagogoissa ta ajo ihmisistä piessoja.

Iisussa parentau prokasatautisen

(Matv. 8:1-4; Luk. 5:12-16)

40Iisussan luo tuli prokasatautini mieš, heitty Hänen eteh polvillah ta rupesi molimah Häneltä apuo. Mieš šano Hänellä: «Šie voit puhistua miut, kun vain tahtonet». 41Iisussalla tuli suali häntä. Hiän ojenti käteh, košetti mieštä ta šano: «Mie tahon. Puhissu.» 42Šillä šanalla prokasatauti läksi mieheštä ta hiän puhistu. 43Iisussa käški miehen lähtie šieltä ta lujašti varotti häntä: 44«Kačo, jotta kellänä et pakaja täštä mitänä. Mäne vain näyttämäh iččieš papilla ta anna omašta puhistumisešta Jumalalla še uhrilahja, min Moissei on käšken antua. Šiitä ihmiset tiijetäh, jotta šie parenit.» 45Vain mieš kun läksi, niin rupesi joka paikašša pakajamah täštä ta levittämäh tietuo šiitä, mitein hänellä oli käynyn. Šentäh Iisussa enämpi ei voinun kaikkien nähen männä linnoih. Hiän eleli rahvahattomissa paikoissa, ka joka puolelta tuli ihmisie Hänen luo.