Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
22

Čuarin pojan hiät

(Luk. 14:15-24)

221Iisussa pakasi heilä vielä peittopakinoja. Hiän šano:

2«Taivahien Valtakunta on kuin čuari, kumpani hommasi hiät pojallah. 3Hiän työnsi omie paššarija kuččumah vierahie häih, vain kučutut ei tahottu tulla. 4Šiitä hiän työnsi toisie paššarija ta käški šanuo kučutuilla: ‘Ruuvvat on varuššettu, härät ta lihotetut vasikat on isetty, kaikki on valmehena. Tulkua häih!’ 5No hyö ei välitetty kučušta, vain mäntih ken pellolla, ken kaupoilla. 6Eryähät otettih čuarin paššarit kiini, piekšettih hiät ta tapettih. 7Tämän kuultuo čuari šiänty. Hiän työnsi šotajoukot, hävitti ne tappajat ta poltti heijän linnan. 8Šiitä čuari šano paššariloilla: ‘Kaikki on valmehena häitä varoin, ka kučutut ei oltu pruasniekan arvosie. 9Mänkyä nyt tienhuaroih ta kuččukkua häih kaikkie, ketä šuinki šielä niättä.’ 10Paššarit mäntih teillä ta kerättih kaikki, ketä nähtih, niin pahat kuin hyvät, ta hiätalo tuli täyteh vierahie.

11Konša čuari tuli kaččomah hiävierahie, hiän näki šielä miehen, kumpasella ei ollun hiävuatteita piällä. 12Hiän kyšy šiltä: ‘Hyvä mieš, mitein šie tulit tänne ilmain hiävuatteita?’ Mieš ei virkkan mitänä. 13Šiitä čuari šano paššariloilla: ‘Šitokkua hänet käsistä ta jaloista ta luokua pois pimieh. Šielä on itku ta hampahien kriičkeh. 14Äijän on kučuttuja, ka vähän valittuja.’»

Pitäykö keisarilla makšua veruo?

(Mark. 12:13-17; Luk. 20:20-26)

15Šiitä farisseit mäntih ta paistih keškenäh, mitein hyö voitais šuaha Iisussa šanoista kiini. 16Hyö työnnettih Hänen luo omie opaššettavie yheššä iirotilaisien kera šanomah: «Opaštaja, myö tiijämmä, jotta Šie pakajat totta ta oikein opaššat Jumalan tietä. Šie et välitä, mitä ihmiset Šiušta ajatellah, ta Šie piet kaikkie šamanarvosina. 17Šano meilä, onko oikein makšua keisarilla veruo vain ei?» 18Iisussa näki heijän ounahuon ta šano: «Työ ounaštelijat! Mintäh työ yritättä šuaha Miut šanoista kiini? 19Näyttäkkyä Miula raha, kumpasella makšatta veron.» Hyö tuotih Hänellä dinari. 20Iisussa kyšy heiltä: «Kenen kuva ta nimi täššä on?» 21Hyö šanottih: «Keisarin». Šiitä Hiän šano heilä: «Antakkua ka niin keisarilla še, mi keisarilla kuuluu, ta Jumalalla še, mi Jumalalla kuuluu». 22Tämän kuultuo hyö hämmäššyttih, jätettih Hänet ta lähettih pois.

Kyšymyš kuollehista noušennašta

(Mark. 12:18-27; Luk. 20:27-40)

23Šamana päivänä Iisussan luo tuli saddukeita, kumpaset ei ušota, jotta kuollehet nouššah. Hyö kyšyttih Häneltä: 24«Opaštaja, Moissei on šanon näin: ‘Kun mieš kuollou lapšettomana, hänen velli ottakkah lešen naisekšeh ta luatikkah vainualla jälkiläisen’. 25Meilä päin oli šeiččemen velleštä. Vanhin akottu, ta kuoli. Kun hänellä ei ollun lapšie, naini jäi hänen vellelläh. 26Šamoin kävi toisella vellellä, kolmannella ta šiitä kaikilla šeiččemellä. 27Kaikkein viimesenä kuoli iče naini. 28Konša kuollehet nouššah, kenen naini hiän šilloin on? Hiän vet oli kaikkien šeiččemen naisena.»

29Iisussa vaštasi heilä: «Työ oletta ekšykšissä, a mintäh? Šentäh kun että tiijä Pyhie Kirjutukšie ettäkä Jumalan voimua. 30Kuollehista nouššuot ei akotuta eikä männä miehellä, vain hyö ollah niin kuin Jumalan anhelit taivahissa. 31Ettäkö ole luken, mitä Jumala šano teilä? 32Hiän šano näin: ‘Mie olen Aprahamin Jumala, Issakan Jumala ta Juakon Jumala’. Ei Jumala ole kuollehien Jumala, vain elävien. Aprahami, Issakka ta Juakko eletäh ielläh kuoloman jälkehki.» 33Tämän kuultuo rahvaš ihmetteli Hänen opaššušta.

Kyšymyš šuurimmašta käšyštä

(Mark. 12:28-34; Luk. 10:25-28)

34Konša farisseit kuultih, jotta Iisussa typpi saddukeijen šuut, hyö keräyvyttih pakinoilla. 35Šiitä yksi heistä, kumpani oli sakonanopaštaja, tahto šuaha Iisussan šanoista kiini ta kyšy Häneltä: 36«Opaštaja, mi on šuurin käšky Sakonašša?» 37Iisussa šano: «Tykkyä Hospotie, omua Jumaluaš, koko šytämeštäš, kaikella henkelläš ta mielelläš. 38Tämä on käškylöistä enšimmäini ta šuurin. 39Toini šamanmoini käšky on: Tykkyä omua lähimmäistäš niin kuin iččieš. 40Näissä kahešša käšyššä on Sakonan ta Jumalan viessintuojien koko opaššuš.»

Tuavitan poikako vain Tuavitan Hospoti?

(Mark. 12:35-37; Luk. 20:41-44)

41Konša farisseit oltih yheššä, Iisussa kyšy heiltä: 42«Mitä työ ajatteletta Hristossašta? Kenen poika Hiän on?» Hyö vaššattih: «Tuavitan». 43Šiitä Iisussa kyšy: «Ka miteinpä Tuavitta Jumalan Henken juohatukšešta kuččuu Häntä omakši Hospotiksi? Tuavittahan šanou:

44– Taivahaini Hospoti šano miun Hospotilla:

Issu Miun oikiella puolella,

kuni Mie lyön muah Šiun viholliset,

panen hiät Šiun jalkojen alla.

45Kun Tuavitta iče šanou Hristossua omakši Hospotiksi, niin miteinpäš Hiän voit olla Tuavitan poika?»

46Yksikänä ei šuattan vaššata Hänellä. Šiitä päiväštä alkuan enämpi kenkänä ei ruohtin kyšyö Häneltä mitänä.