Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
2

Päivännoušupuolen tietäjät

21Konša Iisussa šynty Juutijan Viflejemissä čuari Iirotin2:1 Iiroti oli čuari Iiroti Šuuri. aikana, Jerusalimih tuli päivännoušušta päin tietäjie. Hyö kyšyttih: 2«Missä on Še jevreijen Čuari, kumpani on šyntyn? Myö näkimä, jotta Hänen tähti šytty taivahalla, ta tulima kumartamah Hänellä.» 3Tämän kuultuo čuari Iiroti pöläšty, ta hänen kera pöläšty koko Jerusalimi. 4Hiän kučču luokšeh kaikki rahvahan ylipapit ta sakonanopaštajat2:4 Sakonanopaštajat oltih koulutettuja ta arvovaltasie Pyhien Kirjutukšien šelittäjie. ta tiijušteli heiltä, missä Hristossan pitäis šyntyö. 5Hyö vaššattih: «Juutijan2:5 Juutija oli riimalaini hallinto-aloveh. Riima oli Välimeren alovehen šuuri valtakunta, mi 63 e.Hr.s. vallotti Israelin muan. Viflejemissä, šentäh kun Jumalan viessintuojan kirjašša on šanottu näin:

6– Šie, Viflejemi, Juutan2:6 Juuta tarkottau Vanhan Šanan heimuo ta šen alovehta. muašša

et šuinki ole pienin Juutan linnoista,

šentäh kun šiušta lähtöy Halliččija,

kumpani pitäy huolen Miun rahvahašta Israelista.»

7Šilloin Iiroti kučču peitokkali tietäjät luokšeh ta tiijušteli heiltä, konša tähti oli tullun näkyvih taivahalla. 8Šiitä hiän työnsi tietäjät Viflejemih. Hiän šano: «Mänkyä šinne ta tiijuštakkua tarkkah, missä Vaštašyntyneh on. A kun löyvättä Hänet, niin tulkua šanomah miula, jotta mie niise voisin lähtie kumartamah Hänellä.» 9Čuarin šanat kuultuo tietäjät lähettih matkah. Tähti, kumpani hyö oli nähty šyttyvän taivahalla, kulki heijän ieššä. Kun še tuli šen paikan kohalla, missä Lapši oli, še pietty šiih. 10Tietäjät nähtih tähti ta oikein ihaššuttih. 11Hyö mäntih taloh ta nähtih Lapši ta Hänen Muamo Muarie. Šiitä hyö heityttih muah ta kumarrettih Lapšella, avattih uarrehlippahat ta annettih Hänellä lahjoja: kultua, luatanua ta miirua.

12Unissa Jumala varotti tietäjie mänömäštä Iirotin luokši, ta niin hyö myöššyttih toista tietä omah muah.

Pako Jegiptih

13Tietäjien lähettyö Hospotin anheli näyttäyty unissa Joosefilla ta šano: «Nouše, ota Lapši ta Hänen Muamo matkahaš ta pakene Jegiptih. Pisy šielä šini, kuni en käše šiun myöštyö. Iiroti meinuau löytyä Lapšen ta tappua Hänet.»

14Joosefi nousi, otti Lapšen ta Hänen Muamon ta šamašša yöllä läksi Jegiptih. 15Šielä hiän oli Iirotin kuolomah šuate. Näin kävi toteh še, mitä Hospoti oman viessintuojan kautti oli šanon: «Jegiptistä Mie kučuin Poikani».

Lapšien tappamini Viflejemissä

16Konša Iiroti näki, jotta tietäjät valeheltih häntä, hiän oikein šiänty. Hiän käški tappua Viflejemissä ta šen ympärillä kaikki kakšivuotiset ta šitä nuoremmat poikalapšet. Tämän ikärajan hiän pani tietäjiltä šuatujen tietojen mukah. 17Näin kävi toteh tämä Jumalan viessintuojan Jeremijan einuššuš:

18– Ramašta kuuluu iäni,

itku, valituš ta šuuri karjeh.

Rahil itköy lapšieh

eikä taho vakautuo,

šentäh kun heitä ei enämpi ole.

Jegiptistä tulo

19Konša Iiroti kuoli, Hospotin anheli näyttäyty Jegiptissä Joosefilla unissa 20ta šano: «Nouše, ota Lapši ta Hänen Muamo matkahaš ta myöššy Israelin muah. Ne, ket tahottih tappua Lapši, on jo kuoltu.»

21Joosefi nousi, otti matkah Lapšen ta Hänen Muamon ta läksi Israelin muah. 22Vain kun hiän kuuli, jotta Iirotin poika Arhelai oli tullun tuattoh jälkeh Juutijan čuariksi, hiän ei ruohtin männä šinne. Unissah hiän šai käšyn Jumalalta ta mäni Galileijah. 23Šielä hiän rupesi elämäh linnašša, min nimi oli Nasaretti. Näin kävi toteh Jumalan viessintuojan einuššuš Iisussašta, jotta Häntä ruvetah kuččumah Nasarettilaisekši.