Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
1

Iisussan šyntymä ta lapšena-olo

1–2

Iisussan šuku

(Luk. 3:23-38)

11Iisussan Hristossan, Tuavitan Pojan ta Aprahamin Pojan, heimolanka:

2Aprahamilla šynty Issakka, Issakalla Juakko, Juakolla Juuta ta hänen vellet, 3Juutalla šynty Faresi ta Zara, kumpasien muamo oli Famara, Faresilla šynty Esromi, Esromilla šynty Arami, 4Aramilla šynty Aminadavi, Aminadavilla šynty Naassoni, Naassonilla šynty Šalmoni, 5Šalmonilla šynty Voosi, kumpasen muamo oli Raava, Voosilla šynty Oviti, kumpasen muamo oli Ruf, Ovitilla šynty Jessei, 6Jesseillä šynty Tuavitta, čuari.

Čuari Tuavitalla šynty Solomoni, kumpasen muamo oli Urijan naini, 7Solomonilla šynty Rovoami, Rovoamilla šynty Avija, Avijalla šynty Asa, 8Asalla šynty Josafati, Josafatilla šynty Jorami, Joramilla šynty Osija, 9Osijalla šynty Joafami, Joafamilla šynty Ahasi, Ahasilla šynty Jesekija, 10Jesekijalla šynty Manassija, Manassijalla šynty Amoni, Amonilla šynty Josija, 11Josijalla šynty Joakimi, Joakimilla šynty Jehonija ta hänen vellet šiih aikah, kun rahvašta väkisin šiirrettih Vavilonih.

12Vavilonih šiirron jälkeh Jehonijalla šynty Salafiili, Salafiililla šynty Sorovaveli, 13Sorovavelilla šynty Aviuti, Aviutilla šynty Jeliakimi, Jeliakimilla šynty Asori, 14Asorilla šynty Satoki, Satokilla šynty Jahimi, Jahimilla šynty Jeliuti, 15Jeliutilla šynty Jeleasari, Jeleasarilla šynty Matfani, Matfanilla šynty Juakko, 16Juakolla šynty Joosefi, Muarien mieš. Muarie šai Iisussan, kumpaista šanotah Hristossakši1:16 Kreikankielini šana Hristossa merkiččöy «voijeltu»..

17Tällä keinoin ihmispolvija Aprahamista Tuavittah šuate oli kaikkieh nellätoista, Tuavitašta Vavilonih šiirtoh šuate oli niise nellätoista, ta Vavilonih šiirrošta Hristossah oli šamoin nellätoista polvie.

Iisussan šyntymä

(Luk. 2:1-7)

18Iisussan Hristossan šyntymini kävi näin. Hänen Muamo Muarie oli kihloissa Joosefin kera. Ennein kun hyö oli mänty yhteh, šelvisi, jotta Muarie on pakšuna Pyhäštä Henkeštä. 19Hänen šulhani Joosefi oli oikiemielini mieš eikä tahton Muariella häpietä rahvahan ieššä. Šen takie hiän tahto peitočči purkua kihlat.

20Konša Joosefi tuumaičči tätä, hänellä näyttäyty unešša Hospotin anheli ta šano: «Joosefi, Tuavitan poika, elä varaja ottua Muarieta ičelläš naisekši. Še, mi Häneh on šikeytyn, on Pyhäštä Henkeštä. 21Hiän šuau Pojan, ta šiun pitäy antua Hänellä nimi Iisussa1:21 Iisussa on kreikankielini nimi jevreinkieliseštä nimeštä Ješua, mi merkiččöy «Hospoti pelaštau»., šentäh kun Hiän piäštäy oman rahvahan šen riähistä.»

22Tämä kaikki oli šitä vaššen, jotta kävis toteh, mitä Hospoti oman viessintuojan kautti oli šanon:

23– Kačo, Neičyt tulou pakšukši ta šuau Pojan.

Hänellä annetah nimi Emmanuil,

mi merkiččöy: Jumala on miän keralla.

24Joosefi havaččautu unešta ta ruato niin, mitein Hospotin anheli käški. Hiän otti Muarien omakši naisekši. 25Kuitenki hiän ei košken Muarieta, kuni Muarie ei šuanun Poikua, enšimmäistä laštah. Joosefi anto Pojalla nimen Iisussa.

2

Päivännoušupuolen tietäjät

21Konša Iisussa šynty Juutijan Viflejemissä čuari Iirotin2:1 Iiroti oli čuari Iiroti Šuuri. aikana, Jerusalimih tuli päivännoušušta päin tietäjie. Hyö kyšyttih: 2«Missä on Še jevreijen Čuari, kumpani on šyntyn? Myö näkimä, jotta Hänen tähti šytty taivahalla, ta tulima kumartamah Hänellä.» 3Tämän kuultuo čuari Iiroti pöläšty, ta hänen kera pöläšty koko Jerusalimi. 4Hiän kučču luokšeh kaikki rahvahan ylipapit ta sakonanopaštajat2:4 Sakonanopaštajat oltih koulutettuja ta arvovaltasie Pyhien Kirjutukšien šelittäjie. ta tiijušteli heiltä, missä Hristossan pitäis šyntyö. 5Hyö vaššattih: «Juutijan2:5 Juutija oli riimalaini hallinto-aloveh. Riima oli Välimeren alovehen šuuri valtakunta, mi 63 e.Hr.s. vallotti Israelin muan. Viflejemissä, šentäh kun Jumalan viessintuojan kirjašša on šanottu näin:

6– Šie, Viflejemi, Juutan2:6 Juuta tarkottau Vanhan Šanan heimuo ta šen alovehta. muašša

et šuinki ole pienin Juutan linnoista,

šentäh kun šiušta lähtöy Halliččija,

kumpani pitäy huolen Miun rahvahašta Israelista.»

7Šilloin Iiroti kučču peitokkali tietäjät luokšeh ta tiijušteli heiltä, konša tähti oli tullun näkyvih taivahalla. 8Šiitä hiän työnsi tietäjät Viflejemih. Hiän šano: «Mänkyä šinne ta tiijuštakkua tarkkah, missä Vaštašyntyneh on. A kun löyvättä Hänet, niin tulkua šanomah miula, jotta mie niise voisin lähtie kumartamah Hänellä.» 9Čuarin šanat kuultuo tietäjät lähettih matkah. Tähti, kumpani hyö oli nähty šyttyvän taivahalla, kulki heijän ieššä. Kun še tuli šen paikan kohalla, missä Lapši oli, še pietty šiih. 10Tietäjät nähtih tähti ta oikein ihaššuttih. 11Hyö mäntih taloh ta nähtih Lapši ta Hänen Muamo Muarie. Šiitä hyö heityttih muah ta kumarrettih Lapšella, avattih uarrehlippahat ta annettih Hänellä lahjoja: kultua, luatanua ta miirua.

12Unissa Jumala varotti tietäjie mänömäštä Iirotin luokši, ta niin hyö myöššyttih toista tietä omah muah.

Pako Jegiptih

13Tietäjien lähettyö Hospotin anheli näyttäyty unissa Joosefilla ta šano: «Nouše, ota Lapši ta Hänen Muamo matkahaš ta pakene Jegiptih. Pisy šielä šini, kuni en käše šiun myöštyö. Iiroti meinuau löytyä Lapšen ta tappua Hänet.»

14Joosefi nousi, otti Lapšen ta Hänen Muamon ta šamašša yöllä läksi Jegiptih. 15Šielä hiän oli Iirotin kuolomah šuate. Näin kävi toteh še, mitä Hospoti oman viessintuojan kautti oli šanon: «Jegiptistä Mie kučuin Poikani».

Lapšien tappamini Viflejemissä

16Konša Iiroti näki, jotta tietäjät valeheltih häntä, hiän oikein šiänty. Hiän käški tappua Viflejemissä ta šen ympärillä kaikki kakšivuotiset ta šitä nuoremmat poikalapšet. Tämän ikärajan hiän pani tietäjiltä šuatujen tietojen mukah. 17Näin kävi toteh tämä Jumalan viessintuojan Jeremijan einuššuš:

18– Ramašta kuuluu iäni,

itku, valituš ta šuuri karjeh.

Rahil itköy lapšieh

eikä taho vakautuo,

šentäh kun heitä ei enämpi ole.

Jegiptistä tulo

19Konša Iiroti kuoli, Hospotin anheli näyttäyty Jegiptissä Joosefilla unissa 20ta šano: «Nouše, ota Lapši ta Hänen Muamo matkahaš ta myöššy Israelin muah. Ne, ket tahottih tappua Lapši, on jo kuoltu.»

21Joosefi nousi, otti matkah Lapšen ta Hänen Muamon ta läksi Israelin muah. 22Vain kun hiän kuuli, jotta Iirotin poika Arhelai oli tullun tuattoh jälkeh Juutijan čuariksi, hiän ei ruohtin männä šinne. Unissah hiän šai käšyn Jumalalta ta mäni Galileijah. 23Šielä hiän rupesi elämäh linnašša, min nimi oli Nasaretti. Näin kävi toteh Jumalan viessintuojan einuššuš Iisussašta, jotta Häntä ruvetah kuččumah Nasarettilaisekši.

3

Iisussa alottau työn

3–4

Iivana Kaštaja

(Mark. 1:1-8; Luk. 3:1-18; Iiv. 1:19-28)

31Niih aikoih tuli Iivana Kaštaja ta rupesi šanelomah ihmisillä Juutijan tyhjäššä muašša näin: 2«Jättäkkyä riähäššä elämini ta kiäntykkyä Jumalan puoleh, šentäh kun Taivahien Valtakunta on jo tullun lähellä!» 3Juuri Iivana oli še, keštä Jumalan viessintuoja Isaija šano näin:

– Karjujan iäni kuuluu tyhjäššä muašša:

«Raivakkua Hospotilla tie,

tašottakkua Hänellä polut!»

4Iivanalla oli verbl'udan karvašta luajittu vuate ta šen piällä vyötäröllä nahkavyö. Ruokana hänellä oltih rašvakatit ta villimehiläisien mesi. 5Hänen luokši tuli äijän rahvašta Jerusalimista, koko Juutijašta ta Jortanojoven lähišeutuloilta. 6Hyö šanottih omat riähät, ta Iivana kašto hiät Jortanošša.

7Vain kun Iivana näki, jotta monet farisseit3:7 Farisseit oltih jevreiläini sekta. Heilä oltih tärkeitä puhtahuš- ta pyhyššiännöt. ta saddukeit3:7 Pappi Sadokin jälkiläisinä saddukeit kuuluttih korkeimpah papistoh. tultih hänen luo kaššettavakši, hiän šano heilä: «Työ myrkkymavon šikiet! Ken teilä šano, jotta voitta piäššä pakoh Jumalan tulijua vihua? 8Anna tiän elämäštä näkyy, jotta jättijä riähäššä elämisen ta kiäntyjä Jumalan puoleh! 9Ei še auta teitä, jotta oletta Aprahamin lapšie. Mie šanon teilä, jotta Jumala voit näistä kivilöistäki luatie lapšie Aprahamilla. 10Kirveš on jo valmehena puun juurella. Joka puu, mih ei tule hyvyä marjua, kuatah ta lykätäh tuleh.»

11Šiitä Iivana pakasi kaikilla ta šano: «Mie kaššan tiät veješšä, šentäh kun työ tahotta jättyä riähäššä elämisen ta kiäntyö Jumalan puoleh. A Miun jälkeh tulou Toini, ken on milma väkövämpi. Mie en kelpua ni Hänen jalaččija kantamah. Hiän kaštau tiät Pyhäššä Henkeššä ta tulešša. 12Hänellä on kiäššä lapie. Šillä Hiän viskou puimapaikalla vil'l'at, jotta erottua jyvät ruumenista. Jyvät Hiän keryäy omah aittah, a ruumenet polttau tulešša, mi ei konšana šammu.»

Iisussa kaššetah

(Mark. 1:9-11; Luk. 3:21-22)

13Šiitä Iisussa tuli Galileijašta Jortanojovella Iivanan kaššettavakši. 14Iivana pijätteli Häntä ta šano: «Šiun še pitäis miut kaštua, a Šie tulet miun luo kaššettavakši!» 15Iisussa vaštasi hänellä: «Elä pane vaštah. Näin miän pitäy ruatua, jotta täyttäsimä Jumalan oikiemielisen tahon.» Šiitä Iivana myönty kaštamah Iisussan.

16Kaššannan jälkeh Iisussa šamašša nousi veještä. Šilloin taivahat avauvuttih, ta Iivana näki Jumalan Henken, kumpani laškeutu niin kuin kyyhkyni ta ašettu Iisussan piällä. 17Ta taivahista kuulu iäni: «Tämä on Miun armaš Poika, kumpaseh Mie olen mieltyn».