Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
14

Iivana Kaštajan kuoloma

(Mark. 6:14-29; Luk. 9:7-9)

141Noih aikoih muan nellännekšen herra Iiroti14:1 Tämä oli Iiroti Antipas. kuuli pakinoja Iisussašta. 2Hiän šano omilla käškyläisillä: «Še on Iivana Kaštaja. Hiän on nouššun kuollehista, šentäh Hänellä ollah nämä voimat.»

3Iiroti niät oli käšken ottua Iivanan kiini, panna hänet rautoih ta viijä tyrmäh. Tämän hiän oli ruatan Hilippä-velleh naisen Irodiadan tähen. 4Iivana niätšen oli šanon Iirotilla: «Šiun ei šua elyä velleš naisen kera». 5Iiroti ois tahton tappua Iivanan, ka varasi rahvašta, kumpani piti Iivanua Jumalan viessintuojana.

6Šiitä Iiroti luati omana šyntymäpäivänä pruasniekan, ta Irodiadan tytär tanšši vierahilla. Še niin miellytti Iirotie, 7jotta hiän lupasi tytöllä: «Mie pošiuvun, jotta mitä vain šie tahtonet, šen šuat». 8Muamon neuvon mukah tyttö šano: «Anna miula ta šillä kertua luuvvalla Iivana Kaštajan piä». 9Čuari apeutu, ka kun hiän oli vierahien kuullen pošiutun, hiän käški ruatua, mitä tyttö tahto.

10Hiän työnsi tyrmäh šanan ta käški leikata Iivanalta piän. 11Piä tuotih luuvvalla ta annettih tytöllä, ta tyttö vei šen muamollah.

12Iivanan opaššettavat tultih ta otettih ruumis ta hauvattih še. Šiitä hyö mäntih ta šuatettih šana Iisussalla.

Iisussa ruokkiu viisituhatta mieštä

(Mark. 6:30-44; Luk. 9:10-17; Iiv. 6:1-14)

13Tämän kuultuo Iisussa läksi šieltä venehellä elämättömäh paikkah, jotta vois olla yksinäh. Rahvaš šai tietyä šiitä, ta linnoista liikkeyty ihmisie maičči Hänellä jälkeh. 14Konša Iisussa tuli rantah ta nousi veneheštä, Hiän näki kaikki nämä ihmiset. Hänellä tuli suali heitä ta Hiän parenti kaikki läsijät.

15Iltapuoleh opaššettavat tultih Iisussan luokši ta šanottih: «Tämä on elämätöin paikka, ta on jo myöhäni aika. Toimita ihmiset pois, jotta hyö mäntäis kylih ta oššettais ičelläh ruokua.» 16Iisussa šano heilä: «Ei heijän tarviče männä. Antakkua työ heilä ruokua.» 17«Meilä ei ole keralla muuta kuin viisi leipyä ta kakši kalua», hyö vaššattih. 18«Tuokua ne tänne Miula», šano Iisussa. 19Hiän käški rahvahan ašettuo nurmella. Šiitä Hiän otti ne viisi leipyä ta kakši kalua, kaččo ylähyäkši taivahah ta šano passipot Jumalalla. Hiän katkuali leivät ta anto palat opaššettavilla, ta opaššettavat juattih ne rahvahalla. 20Kaikin šyötih kyllitellein, ta šyömättä jiänehie paloja kerättih kakšitoista täyttä vakkua. 21Šyömäššä oli viitisentuhatta mieštä ta lisäkši naisie ta lapšie.

Iisussa aštuu vettä myöte

(Mark. 6:45-52; Iiv. 6:15-21)

22Rutto šen jälkeh Iisussa käški opaššettavien aštuo veneheh ta lähtie toisella rannalla, kuni Hiän toimittau rahvašjoukon pois. 23Rahvahan lähettyö Hiän nousi vuaralla, jotta vois moliutuo yksinäh. Konša tuli ilta, Hiän oli šielä yksin. 24Veneh oli jo kešellä järvie ta uallot lyötih šitä lujašti, šentäh kun oli vaštatuuli.

25Yön nellännen vahin14:25 Riimalaisen tavan mukah yö juattih nelläh kolmen tunnin vahti-aikah. Yön nelläš vahti oli huomenešyöštä kolmešta kuuteh. aikah Iisussa tuli opaššettavie kohti aštumalla vettä myöte. 26Konša opaššettavat nähtih Hänet järvie pitin aštumašša, hyö pöläššyttih ta karjeuvuttih: «Tuo on kuutessiutuja!» 27No šamašša Iisussa rupesi pakajamah heilä ta šano: «Olkua rauhašša. Mie še täššä olen. Elkyä varakkua.» 28Šiitä Petri šano hänellä: «Hospoti, kun še ollet Šie, niin käše miun tulla Šiun luo vettä myöte». 29«Tule!» šano Iisussa. Petri šolahti veneheštä ta läksi vettä myöte Iisussah päin. 30Vain kun hiän näki, mitein lujašti tuuli, hiän pöläšty ta alko upota. Šiitä hiän karjeutu: «Hospoti, pelašša miut!» 31Iisussa šamašša ojenti kiän, tarttu häneh ta šano: «Vähäuškoni! Mintäh šie rupesit epyälömäh?»

32Konša hyö nouštih veneheh, tuuli vakautu. 33Kaikin, ket oltih veneheššä, kumarrettih Hänellä ta šanottih: «Šie tosieh olet Jumalan Poika».

Läsijät paretah

(Mark. 6:53-56)

34Järven poikki piäštyö hyö tultih Gennisaretin muah. 35Kun šen šeuvun ihmiset tunnettih Iisussa, hyö työnnettih šana joka šuunnalla, ta Hänen luo tuotih kaikki läsijät. 36Hyö kyšyttih, jotta šaisko košettua hoti Hänen sviitkan helmah. Ta kaikki ne, ket košetettih šiih, parettih.