Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
10

Iisussa työntäy opaššettavat rahvahan luo

10

Kakšitoista apostolie

(Mark. 3:13-19; Luk. 6:12-16)

101Iisussa kučču kakšitoista opaššettavua luokšeh ta anto heilä vallan ajua ihmisistä piessoja ta piäštyä heitä kaikista tautiloista ta vaivoista.

2Nämä ollah niijen kahentoista apostolin nimet: enšiksi Simoni, kumpaista kučutah Petriksi, ta hänen velli Ontrei, Savvatein Juakko ta hänen velli Iivana, 3Hilippä, Varfolomei, Homa, veronkeryäjä Matvei, Alfein Juakko, Levvei, toiselta nimeltäh Faddei, 4Simoni Kananiitti ta Juuta Iskariot, kumpani jälešti petti Iisussan.

Iisussa työntäy opaššettavat matkah

(Mark. 6:7-13; Luk. 9:1-6)

5Nämä kakšitoista apostolie Iisussa toimitti matkah ta neuvo heitä näin:

«Elkyä mänkyä vierašheimosien luo elkyäkä mihkänä Samarijan linnah. 6A parempi mänkyä Israelin rahvahan ekšynehien lampahien luo 7ta šanelkua heilä, jotta Taivahien Valtakunta on lähellä. 8Parentakkua läsijie, noššattakkua kuollehie, puhistakkua prokasatautisie ta ajakkua pois piessoja. Ilmasiksi šaita, ilmasiksi antakkua.

9Elkyä pankua vyöh matkua varoin kultua, hopieta tahi vaškie. 10Elkyä ottakkua matkah sumččua, toista paitua, jalaččie tahi matkakeppie. Ruataja on ruokah tienannun.

11Konša tuletta mih linnah tahi kyläh, tiijuštakkua, ken šielä on kunnon eläjä, ta jiäkyä hänen luo elämäh, kuni että lähe šieltä pois. 12Konša tuletta taloh, tervehtikkyä talon väkie šanoilla: ‘Rauha tällä talolla’. 13Kun talo ollou šen arvoni, niin jiäkäh šinne tiän toivottama rauha. Kun talo ei olle šen arvoni, niin myöštykkäh tiän toivottama rauha teilä. 14Kun teitä ei missä talošša tahi linnašša otettane vaštah eikä kuunneltane tiän šanoja, puistakkua pölyt jaloista ta lähtekkyä šieltä. 15Šanon teilä toven: suutupäivänä Sodomin ta Gomorran mua piäšöy vähemmällä mitä še linna.»

Iisussa pakajau opaššettavien ahissukšista

(Mark. 13:9-13; Luk. 21:12-17; 12:2-7)

16«Mie työnnän tiät kuin lampahat hukkien keškeh. Šentäh olkua viisahie kuin kiärmehet ta vijattomie kuin kyyhkyset.

17Olkua varoillana, šentäh kun ihmiset viijäh tiät suutuh ta ruoškitah teitä sinagogoissa. 18Teitä viijäh muaherrojen ta čuarien eteh Miun takie, jotta kertosija Miušta heilä ta toisenvierosilla. 19Kun tiät annetah herrojen käsih, elkyä huolehtikkua, mitein tahi mitä paissa, šentäh kun šiinä šamašša teilä annetah ne šanat, mit on šanottava. 20Että še työ iče pakaja, teissä pakajau tiän Tuaton Henki.

21Velli antau oman vellen kuolomah, tuatto lapšen, ta lapšet nouššah omie vanhempie vaštah ta tapetah hiät. 22Kaikin ruvetah vihuamah teitä Miun nimen tähen, ka še, ken keštäy loppuh šuate, pelaštuu.

23Konša teitä yheššä linnašša ajellah, puakkua toiseh. Šanon teilä toven: työ että kerkie kiertyä Israelin kaikkie linnoja, kun Ihmisen Poika jo tulou jälelläh muan piällä.

24Ei opaššettava ole omua opaštajua ylempi eikä paššari ole ylempi omua isäntyä. 25Riittäy, kun opaššettava piäšöy opaštajan moisekši ta paššari isännän moisekši. Kun talon isäntyä nimitettäneh velsevuliksi10:25 Velsevuli on hananilaini jumala (kačo 4. Čuarien kirja 1:2-8). Uuvvešša Šanašša velsevulie piettih piessojen piämiehenä., niin šitä helpommin näin ruvetah nimittämäh hänen talovehta.

26Niin jotta elkyä varakkua ihmisie. Ei ole mitänä peitettyö, mi ei tulis näkyvih, eikä mitänä peitošša piettyö as's'ua, mi ei tulis tietoh. 27Mitä Mie šanon teilä pimieššä, še šanokkua valkien aikana, ta mitä kuuletta korvah čuhutettuna, še karjukkua kattoloilta kaikkien kuullen. 28Elkyä varakkua niitä, ket tapetah runko, ka henkie ei voija tappua. Vain varakkua Häntä, ken voit henken ta runkon luuvva uatuh. 29Yhellä hienolla rahalla šuau kakši varpuista, kuitenki yksikänä niistä ei tipaha muah tiän Tuaton tietämättä. 30Tiän joka tukkaki on luvettu. 31Šentäh elkyä varakkua. Olettahan työ kallehemmat kuin kaikki varpuset.»

Ken kelpuau Hristossalla?

(Luk. 12:8-9, 51-53; 14:26-27; Mark. 9:41)

32«Ken šanou ihmisien ieššä, jotta on Miun oma, šitä Mieki šanon omakši Tuattoni ieššä taivahissa. 33Vain ken ihmisien ieššä kieltäytyy Miušta, šiitä Mieki kieltäyvyn Tuattoni ieššä taivahissa.

34Elkyä smiettikkyä, jotta Mie tulin tuomah muan piällä rauhua. En Mie tullun tuomah rauhua, vain miekan. 35Mie tulin noštamah pojan tuattuo vaštah, tyttären muamuo vaštah, min'n'an anoppie vaštah. 36Ihmisen vihollisekši tulou hänen oma taloveh.

37Ken tykkyäy tuattuoh tahi muamuoh enämmän kuin Milma, še ei kelpua Miula. Ken tykkyäy poikuah tahi tytärtäh enämmän kuin Milma, še ei kelpua Miula. 38Eikä še kelpua Miula, ken ei ota omua ristie ta aššu Miun peräššä. 39Ken tahtou šäilyttyä oman elämän, še mänettäy šen. No ken Miun tähen mänettäy oman elämän, še šäilyttäy šen.

40Ken ottau vaštah tiät, ottau vaštah Miut. Ken ottau Miut vaštah, ottau vaštah Hänet, ken Miut työnsi. 41Ken ottau Jumalan viessintuojan vaštah šentäh, kun še on viessintuoja, šuau viessintuojan palkan. Ken ottau oikiemielisen vaštah šentäh, kun še on oikiemielini, šuau oikiemielisen palkan. 42Ta ken yhellä näistä Miun pienistä antau kauhallisen viluo vettä vain šentäh, kun še on Miun opaššettava, šanon teilä toven: hiän ei jiä ilmain palkkua.»