Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
3

Iisussa valmistautuu omah ruatoh

3:1–4:13

Iivana Kaštaja

(Matv. 3:1-12; Mark. 1:1-8; Iiv. 1:19-28)

31-2Saharein poika, Iivana, šai tyhjäššä muašša viessin Jumalalta. Še tapahtu keisari Tiverijan viijentenätoista halličentavuotena, konša Juutijašša halličči Ponttei Pilatti. Muan nellännekšien piämiehinä oltih nämä: Iiroti3:1-2 Tämä oli Iiroti Antipas. oli Galileijašša, hänen velli Hilippä oli Iturejan ta Trakonitin šeutuloilla, ta Lisanija oli Avilenešša. Ylipappiloina oltih Annas ta Kaijafa. 3Iivana käveli läpi koko Jortanojoven šeuvun ta šaneli rahvahalla, jotta heijän pitäy jättyä riähäššä elämini ta ottua kaššanta. Šiitä heijän riähät prostittais. 4Täštä on kirjutettu Jumalan viessintuojan Isaijan kirjašša näin:

– Karjujan iäni kuuluu tyhjäššä muašša:

«Raivakkua Hospotilla tie.

Tašottakkua Hänellä polut.

5Kaikki notkot pitäy täyttyä,

kaikki vuarat ta termät tašottua.

Mutkikkahat tiet pitäy luatie šuoriksi,

a kiviköt tašasiksi teiksi.

6Kaikin šuahah nähä Jumalan antama pelaššuš.»

7Ihmiset keräyvyttih Iivanan luokši, jotta hiän kaštais hiät. Iivana šano heilä: «Työ kiärmehen šikiet! Ken teilä šano, jotta voitta piäššä pakoh Jumalan tulijašta vihašta? 8Anna tiän elämäštä näkyy, jotta oletta jättän riähäššä elämisen ta kiäntyn Jumalan puoleh! Elkyä ajatelkua: ‘Olemmahan myö Aprahamin lapšie’. Mie šanon teilä: Jumala voit näistä kivilöistäki luatie lapšie Aprahamilla. 9Kirveš on jo valmehena puun juurella. Joka puu, mi ei kanna hyvyä marjua, kuatah ta lykätäh tuleh.»

10Ihmiset kyšyttih Iivanalta: «Mitä miän pitäis ruatua?» 11Hiän vaštasi heilä: «Jokahini, kellä on kakši paitua, antakkah šillä, kellä ei ole yhtäkänä. Ta kellä on ruokua, še jakakkah toisilla.» 12Veronkeryäjieki tuli šinne kaššettavakši. Hyö kyšyttih Iivanalta: «Opaštaja, mitä miän pitäis ruatua?» 13Hiän vaštasi: «Elkyä ottakkua veroja šen enämpyä, mitä tiän on käšetty». 14Saltatat niise kyšyttih häneltä: «A mitäpä miän pitäis ruatua?» Hiän vaštasi heilä: «Elkyä kiskokkua keltänä rahua väkisin elkyäkä varauttelomalla, vain olkua tyytyväiset omah palkkah».

15Rahvaš oli toivon vallašša. Kaikin mietittih Iivanašta: «Šuattaisko hiän olla Hristossa?» 16Iivana šano heilä: «Mie kaššan tiät veješšä, ka tulou milma väkövämpi. Mie en kelpua ni Hänen jalaččien nauhoja kerittämäh. Hiän kaštau tiät Pyhäššä Henkeššä ta tulešša. 17Hänellä on kiäššä lapie. Šillä Hiän viskou puimapaikalla vil'l'at, jotta erottua jyvät ruumenista. Jyvät Hiän keryäy aittah, a ruumenet polttau tulešša, mi ei konšana šammu.»

18Näillä ta monilla muilla šanoilla Iivana opašti rahvašta ta šaneli heilä Hyvyä Viestie. 19No muan nellännekšen piämieštä Iirotie hiän kirosi šentäh, kun še eli velleh naisen Irodiadan kera. Ta kun Iivana moitti Iirotie muuštaki pahašta, 20niin Iiroti ruato vielä šenki, jotta pani Iivanan tyrmäh.

Iisussa kaššetah

(Matv. 3:13-17; Mark. 1:9-11)

21Nyt kun äijän rahvašta oli kaššettu, Iisussa niise kaššettih. Konša Hiän rupesi moliutumah, taivaš avautu, 22ta Pyhä Henki laškeutu Hänen piällä – näkyväisenä, kyyhkysen moisena. Ta taivahašta kuulu iäni, mi šano: «Šie olet Miun armaš Poika. Šiuh Mie olen mieltyn.»

Iisussan šuku

(Matv. 1:1-17)

23Iisussa oli kolmissakymmenissä, konša Hiän alotti oman ruavon. Ihmiset toivottih, jotta Iisussa oli Joosefin poika.

Joosefi oli Elijan poika.

24Elija oli Matfatan poika.

Matfata oli Leevin poika.

Leevi oli Melhein poika.

Melhei oli Jannain poika.

Jannai oli Joosefin poika.

25Joosefi oli Mattafein poika.

Mattafei oli Amosin poika.

Amosi oli Nauman poika.

Nauma oli Jesliman poika.

Jeslima oli Nahhein poika.

26Nahhei oli Maafin poika.

Maafi oli Mattafein poika.

Mattafei oli Semein poika.

Semei oli Josifin poika.

Josifi oli Juutan poika.

27Juuta oli Joanan poika.

Joana oli Risain poika.

Risai oli Sorovavelin poika.

Sorovaveli oli Salafiilin poika.

Salafiili oli Nirein poika.

28Nirei oli Melhein poika.

Melhei oli Addein poika.

Addei oli Kosman poika.

Kosma oli Elmodamin poika.

Elmodami oli Erin poika.

29Eri oli Josien poika.

Josie oli Elijeserin poika.

Elijeseri oli Joriman poika.

Jorima oli Matfatan poika.

Matfata oli Leevin poika.

30Leevi oli Simeonin poika.

Simeoni oli Juutan poika.

Juuta oli Joosefin poika.

Joosefi oli Jonaman poika.

Jonama oli Jeliakimin poika.

31Jeliakimi oli Melean poika.

Melea oli Mainanan poika.

Mainan oli Mattafain poika.

Mattafai oli Nafanan poika.

Nafana oli Tuavitan poika.

32Tuavitta oli Jessein poika.

Jessei oli Ovitin poika.

Oviti oli Voosin poika.

Voosi oli Salmonin poika.

Salmoni oli Naassonin poika.

33Naassoni oli Aminadavin poika.

Aminadavi oli Aramin poika.

Arami oli Esromin poika.

Esromi oli Faresin poika.

Faresi oli Juutan poika.

34Juuta oli Juakon poika.

Juakko oli Issakan poika.

Issakka oli Aprahamin poika.

Aprahami oli Farrin poika.

Farri oli Nahoran poika.

35Nahora oli Seruhan poika.

Seruha oli Ragavan poika.

Ragava oli Falekan poika.

Falekka oli Jeveran poika.

Jevera oli Salin poika.

36Sali oli Kainanan poika.

Kainana oli Arfaksadan poika.

Arfaksada oli Siman poika.

Sima oli Noijan poika.

Noija oli Lamehan poika.

37Lameha oli Mafusalan poika.

Mafusala oli Jenohan poika.

Jenoha oli Jaredan poika.

Jareda oli Maleleilan poika.

Maleleila oli Kainanan poika.

Kainana oli Jenosan poika.

38Jenosa oli Sifan poika.

Sifa oli Aatamin poika.

Aatami oli Jumalan poika.