Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
17

Mitein on elettävä Jumalan Valtakunnašša?

(Matv. 18:6-7, 21-22; Mark. 9:42)

171Iisussa šano opaššettavilla: «Muanitukšie varmašti tulou, no voi šitä ihmistä, ken toisie pahah muanittau! 2Šillä ois parempi, kun hänet melličänkivi kaklašša lykättäis mereh. Paha periy šen, ken muanittau pahah yhenki näistä pienistä. 3Olkua varoillana!

Kun velleš ollou ruatan šiula pahua, kiruo häntä. A kun hiän jättänöy pahat ruavot ta kyšynöy proškenjua, prosti häntä. 4Vaikka hiän šeiččemen kertua päiväššä ruatanou šiula pahua ta šeiččemen kertua tullou ta šanonou: ‘Mie ruavoin pahoin’, niin prosti häntä.»

5Apostolit šanottih Hospotilla: «Anna meilä enämmän uškuo!» 6Hospoti vaštasi heilä: «Kun teilä ois uškuo hoti gorčitsan šiemenen verran, työ voisija šanuo tällä šulkkupuulla: ‘Nouše juurineš muašta ta issuta iččeš mereh’, ta še tottelis teitä.

7Kun teilä ollou paššari kyntämäššä tahi lampahie paimentamašša ta še tullou pellolta, šanouko šilloin isäntä hänellä: ‘Tulehan rutompah stolah’? 8Ei hiän niin šano, vain šanou: ‘Valmissa miula illallini, šivo vuattieš vyöllä ta paššua milma, kuni mie šyön ta juon. Šen jälkeh šie ičeki voit šyyvvä ta juuvva.’ 9Kiittäykö isäntä paššarie šiitä, kun še ruatau työtä käšettyö? Tuškinpa. 10Šamoin työki, kun oletta ruatan kaikki, mitä tiän oli käšetty, šanokkua: ‘Myö olemma vain paššarit. Myö ruatoma vain šen, mitä miän pitiki ruatua.’»

Iisussa parentau kymmenen prokasatautista

11Jerusalimih matatešša Iisussa aštu Samarijan ta Galileijan rajamuata. 12Hiän oli mänöššä yhteh kyläh, kun Hänellä vaštah tuli kymmenen prokasatautista. Ne pietyttih loitommakši 13ta ruvettih karjumah: «Iisussa, Opaštaja! Šaleiče meitä!» 14Miehet nähtyö Iisussa šano heilä: «Mänkyä, näyttäkkyä iččenä pappiloilla». Hyö lähettih ta jo matalla puhaššuttih prokasatauvista.

15No kun yksi heistä näki, jotta piäsi tauvista, hiän myöšty jälelläh Iisussan luo. Tulleššah hiän šuurella iänellä ylenti Jumalua, 16šiitä heittäyty očin Iisussalla jalkoih ta šano Hänellä passipot. A še mieš oli samarijalaini. 17Iisussa kyšy: «Eiköš kaikki kymmenen puhaššuttu? A missäpä ne muut yhekšän ollah? 18Tämäkö vierašrotuni on ainut, ken myöšty kiittämäh Jumalua?» 19Ta Hiän šano miehellä: «Nouše ta mäne, šiun uško pelašti šiut».

Konša Jumalan Valtakunta tulou?

20Farisseit kyšyttih Iisussalta, konša Jumalan Valtakunta tulou. Iisussa vaštasi heilä: «Jumalan Valtakunta ei tule niin, jotta šen tulomisen vois nähä. 21Šiitä ei voi šanuo, jotta še on tiälä tahi tuola, šentäh kun Jumalan Valtakunta on tiän šiämeššä.»

Ihmisen Pojan päivä

(Matv. 24:23-28, 37-41)

22Iisussa šano opaššettavillah: «Tulou šemmoni aika, konša työ tahtosija nähä vaikka yhen Ihmisen Pojan päivän, ka että niä. 23Teilä šanotah šilloin: ‘Hiän on tuola’, ta: ‘Hiän on tiälä’, vain elkyä lähtekkyä kunnena, elkyä juoškua jälkeh. 24Niin kuin tulenisku välähtäy ta valottau taivahan laijašta toiseh, šemmoni on Ihmisen Poikaki šinä päivänä, konša tulou jälelläh. 25Kuitenki ennein šitä Hiän joutuu äijälti käršimäh, ta tämä rahvašpolvi kieltäytyy Häneštä.

26Niin kuin oli Noijan päivinä, šamoin käyt niinä päivinä, konša Ihmisen Poika tulou. 27Ihmiset šyötih ta juotih, akotuttih ta mäntih miehellä. Näin oli šiih päiväh šuate, kuna Noija mäni laivah. Šiitä tulvavesi nousi ta hävitti hiät kaikki. 28Šamoten oli Lotin aikana: ihmiset šyötih ta juotih, myötih ta oššettih, kylvettih ta rakennettih. 29Vain šinä päivänä, konša Lot läksi Sodomin linnašta, taivahašta rupesi šatamah tulta ta rikkie, ta še hävitti kaiken.

30Šamoten käyt šinä päivänä, konša Ihmisen Poika tulou. 31Ken šiih aikah šattunou olomah talon katolla, a kamppiet oltaneh pirtissä, še elkäh šolahtakkah niitä käymäh. A ken ollou pellolla, še elkäh myöštykkäh jälelläh. 32Muistakkua Lotin naista! 33Ken tahtou šäilyttyä oman elämän, še mänettäy šen, a ken mänettäy oman elämän, še šäilyttäy šen. 34Mie šanon teilä: šinä yönä kakši on yheššä šänkyššä – yksi otetah, toini jätetäh. 35Kakši naista on jyvie jauhomašša – yksi otetah, toini jätetäh. 36Kakši mieštä on pellolla – yksi otetah, toini jätetäh.» 37Šiitä opaššettavat kyšyttih Häneltä: «Missä näin käypi, Hospoti?» Iisussa vaštasi: «Missä on ruato, šiih korpit keräyvytäh».