Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
8

Vierahan miehen kera riähkäytynyt naini

2Aikaseh huomenekšella Iisussa tuli tuaš jumalankotih. Kaikki rahvaš keräyty Hänen ympärillä, ta Hiän istuutu ta opašti heitä.

3Šilloin sakonanopaštajat ta farisseit tuotih Hänen luo naini, kumpani oli nähty vierahan miehen kera makuamašša. Hyö pantih hänet ihmisjoukon keškeh 4ta šanottih Iisussalla: «Opaštaja, tämä naini nähtih vierahan miehen kera makuamašša. 5Moissei Sakonašša anto meilä käšyn, jotta tämmösie pitäy kivittyä kuolijiksi. Mitäpä Šie šanot?» 6Hyö paistih näin, kun tahottih Iisussan šanoista löytyä mitänih šemmoista, mistä Häntä vois viärittyä.

Iisussa kumartu ta kirjutti šormellah muah heistä välittämättä. 7Kun hyö vuajittih Häneltä vaštaušta, Hiän nousi šeisomah ta šano: «Še, ken teistä ei ole riähkyä luatin, lykäkkäh naiseh enšimmäisen kiven». 8Hiän kumartu tuaš alahuakši ta kirjutti muah. 9Konša viärittäjät kuultih Iisussan šanat, hyö lähettih pois yksi toisen jälkeh, vanhimmat enšin, šentäh kun heijän omahenki näytti hiät viäriksi. Rahvašjoukon keškeh jiätih vain Iisussa ta naini. 10Iisussa nousi šeisomah, ta nähtyö vain naisen Hiän kyšy: «Naini, missä ne šiun viärittäjät ollah? Eikö kenkänä suutin šilma?» 11Naini vaštasi: «Ei, Hospoti». Iisussa šano: «Mie niise en suuti šilma. Mäne, eläkä enämpi riähkäyvy.»

Muailman valo

12Iisussa pakasi tuaš rahvahalla ta šano: «Mie olen muailman valo. Ken aštuu Miun kera, še ei matkua pimieššä, vain hänellä on elämän valo.»

13Farisseit šanottih Hänellä: «Šie Iče tovissat Ičeštäš, šentäh Šiun tovissuš ei kelpua». 14Iisussa vaštasi: «Vaikka Mie tovissanki Iče Ičeštäni, Miun tovissuš kelpuau, šentäh kun Mie tiijän, mistä olen tullun ta kunne mänen. Vain työ että tiijä, mistä Mie tulen ta kunne mänen. 15Työ suutitta niin kuin ihmiset suutitah, Mie en suuti ketänä. 16Ta vaikka Mie suutisinki, Miun suutu on oikie, šentäh kun Mie en ole yksin. Miun kera on Tuatto, kumpani Miut työnsi. 17Šanotah vet tiän Sakonaššaki, jotta kahen henken tovissuš piisuau. 18Mie tovissan Ičeštäni, ta Tuatto, kumpani Miut työnsi, niise tovistau Miušta.» 19«Missä Šiun Tuatto on?» hyö kyšyttih. Iisussa vaštasi: «Työ että tunne Milma ettäkä Miun Tuattuo. Kun tuntisija Miut, niin tuntisija Miun Tuatonki.»

20Tämän Iisussa pakasi, konša opašti rahvašta jumalankojin pihašša rahalippahan luona. Kenkänä ei ottan Häntä kiini, šentäh kun Hänen aika ei vielä tullun.

«Mie lähen pois»

21Tuaš kerran rahvahan kera paissešša Iisussa šano: «Mie lähen pois. Työ ečittä Milma, no kuoletta omih riähkih. Kunne Mie mänen, šinne työ että voi tulla.» 22Jevreijen vanhimmat kummekšuttih: «Ei kai Hiän šuorie Iččie tappamah, kun šanou: ‘Kunne Mie mänen, šinne työ että voi tulla’?» 23Iisussa šano heilä: «Työ oletta lähtösin alahuata, Mie ylähyätä. Työ oletta täštä muailmašta, Mie en ole täštä muailmašta. 24Šentäh šanoin teilä, jotta työ kuoletta omih riähkih. Kun että uškone, jotta Mie olen Še, ken olen8:24 Tekstin šanat Mie olen Še, ken olen vihjatah Jumalan nimeh «Mie olen», (2. Moiss. 3:14, Iiv. 8:28, 13:19.) , työ kuoletta omih riähkih.» 25Hyö kyšyttih: «Ka kenpä Šie olet?» Iisussa vaštasi: «Še, kenekši Mie olen Iččieni alušta šuate šanon. 26Miula on teistä äijän šanottavua ta äijän on Miula teissä suutittavua. No Miun Työntäjä pakajau totta, ta Mie šanon muailmalla vain šen, min olen Häneltä kuullun.»

27Hyö ei maltettu, jotta Iisussa pakasi Tuatošta. 28Šentäh Iisussa jatko: «Konša työ noššatta Ihmisen Pojan rissillä, työ maltatta, jotta Mie olen Še, ken olen. Maltatta niise, jotta Mie en rua mitänä omin päin, vain pakajan niin kuin Tuatto on Milma opaštan. 29Hiän, kumpani työnsi Miut, on Miun kera. Hiän ei ole jättän Milma yksin, šentäh kun Mie ruan kaiken Hänen mielen mukah.»

30Konša Iisussa näin pakasi, monet ušottih Häneh.

Aprahamin lapšet

31Niillä jevreilöillä, kumpaset nyt ušottih Häneh, Iisussa šano: «Kun työ elänettä Miun šanan mukah, työ tosieh oletta Miun opaššettavat. 32Työ opaššutta tietämäh, mi on totta Jumalašta, ta še tieto antau teilä oman vallan.» 33Hyö vaššattih Hänellä: «Myö olemma Aprahamin jälkiläisie, emmä myö ole konšana ollun kenenkänä orjina. Mitein Šie voit šanuo, jotta myö šuamma oman vallan?» 34Iisussa vaštasi: «Toven totta šanon teilä: jokahini, ken luatiu riähkyä, on riähän orja. 35Orja ei pisy talošša ilmaista ikyä, ka poika pisyy ilmasenikusešti. 36Kun Poika antanou teilä oman vallan, šilloin teilä tosieh on oma valta. 37Mie tiijän, jotta työ oletta Aprahamin jälkiläisie. Kumminki työ tahotta tappua Miut, šentäh kun että voi šietyä Miun šanoja. 38Mie pakajan šitä, mitä olen Tuattoni luona nähnyn – ta työ ruatta šitä, mitä oman tuaton luona näkijä.»

39Jevreit vaššattih Iisussalla: «Aprahami on miän tuatto». Iisussa šano: «Kun työ oisija Aprahamin lapšie, niin ruatasija šamoin kuin Aprahami. 40Ka nyt työ tahotta tappua Miut, šentäh kun šanoin teilä toven, min olen Jumalalta kuullun. Aprahami ei konšana ois ruatan šemmoista, mitä teilä on nyt mieleššä. 41Työ ruatta juštih šamoin kuin tiän tuatto.»

Jevreit šanottih: «Myö emmä ole vierahašta mieheštä šuatuja. Meilä on yksi Tuatto, Jumala.» 42Iisussa šano: «Kun Jumala ois tiän Tuatto, työ tykkyäsijä Milma, šentäh kun Mie olen lähten Jumalašta ta tullun tänne. En Mie omašta tahošta tullun, Hiän še työnsi Miut. 43Mintäh työ että malta Miun pakinua? Šentäh, kun työ että keššä kuunnella Miun šanoja. 44Työ oletta lähten juavelista. Hiän on tiän tuatto, ta hänen himoja työ tahotta täyttyä. Alušta šuate juaveli on ollun ihmistappaja. Hiän on etähänä tositiijošta, häneššä šitä ei ole. Konša hiän valehtelou, hiän ruatau oman luonnon mukah, šentäh kun hiän on valehtelija ta valehen tuatto. 45No Milma työ että ušo, šentäh kun Mie pakajan teilä toven. 46Voitko ken teistä näyttyä, jotta mie olen luatin riähkyä? A kun Mie paissen totta, mintäh työ että ušo Milma? 47Ken on šyntyn Jumalašta, še kuulou, mitä Jumala pakajau. Työ että kuule, šentäh kun että ole šyntyn Jumalašta.»

Iisussa ta Aprahami

48Jevreit šanottih Iisussalla: «Emmäkö myö ole oikiešša, jotta Šie olet samarijalaini ta jotta Šiušša on piessa?» 49Iisussa vaštasi: «Ei Miušša ole piessua. Mie kunnivoitan Tuattuo, no työ häpyättä Milma. 50En Mie Ičelläni kunnivuo eči, vain on Toini, ken eččiy šitä. Hänellä on valta suutie. 51Toven totta šanon teilä: ken eläy Miun šanan mukah, še ei konšana kuole.»

52Jevreit šanottih Hänellä: «Nyt myö niämmä, jotta Šiušša on piessa. Aprahami on kuollun, šamoin Jumalan viessintuojat, vain Šie šanot: ‘Ken eläy Miun šanan mukah, še ei konšana kuole’. 53Šiekö olet miän Aprahami-tuattuo šuurempi? Hiän on kuollun, ta Jumalan viessintuojat on niise kuoltu. Kenekši Šie Iččieš smietit?»

54Iisussa vaštasi: «Kun Mie Iče noštanen omua kunnivuo, še kunnivo on tyhjänpäiväni. Ka Miun kunnivuo noštau Miun Tuatto, Hiän, kumpaista työ šanotta omakši Jumalakši. 55Työ että tunne Häntä, a Mie tunnen Hänet. Kun šanosin, jotta en tunne Häntä, oisin valehtelija niin kuin työki oletta. Kuitenki Mie tunnen Hänet ta elän Hänen šanan mukah. 56Tiän Aprahami-tuatto oli hyvilläh, kun tiesi, jotta šuau nähä Miun tulomisen. Hiän näki šen ta šuurešti ihaštu.»

57Jevreit šanottih Hänellä: «Et ole vieläi viijenkymmenen ikäni ta olet muka nähnyn Aprahamie!» 58Iisussa vaštasi: «Toven totta šanon teilä: ennein kun Aprahami šynty, Mie jo olin olomašša». 59Šiitä hyö alettih kerätä kivijä, jotta lykkie Häneh. Iisussa mäni heijän joukon läpi ta aštu ielläh. Näin Hiän peittäyty heistä ta läksi pois jumalankojista.

9

Iisussa parentau šokiena šyntynyön

91Matateššah Iisussa näki miehen, kumpani oli šokiena šyntyn. 2Opaššettavat kyšyttih Häneltä: «Ravvi, ken luati riähkyä, kun tuo mieš šynty šokiena? Ičekö hiän, vain hänen vanhemmat?» 3Iisussa vaštasi: «Ei hiän eikä hänen vanhemmat. Mieš šynty šokiena, jotta Jumalan työt tultais näkyvih häneššä. 4Nyt, kuni vielä on päivä, Miun pitäy ruatua niitä töitä, kumpasie Miun Työntäjä tahtou. Tulou yö, šilloin kenkänä ei voi ruatua. 5Kuni Mie olen muailmašša, Mie olen muailman valo.» 6Näin šanottuo Iisussa šylki muah ta ševotti šylen muan kera. Šillä ševokšella Hiän voiteli šokien miehen šilmät 7ta šano hänellä: «Mäne pešeyvy Siloaman kylpylammissa». – Siloam merkiččöy: työnnetty. – Mieš mäni, pešeyty ta myöšty näkijänä.

8Miehen nuapurit ta muutki, ket ennein oli nähty häntä ta tiijettih hänet šokiena, ihmeteltih: «Eikö tämä ole še, ken istu ta kyšy miilostinua?» 9Yhet šanottih: «Hiän še on», a toiset šanottih: «Eijeh, on vain šaman näköni». Šiitä mieš iče šano: «Ka mie še olen». 10Hyö kyšyttih häneltä: «Mitein šie šait nävön?» 11Hiän vaštasi: «Mieš, Iisussa nimeltäh, ševotti šylkie muah, voiti šillä miun šilmät ta šano: ‘Mäne ta pešeyvy Siloaman kylpylammissa’. Mie mänin, pešeyvyin ta šain näköni.» 12«Missä še Mieš on?» hyö kyšyttih häneltä. Hiän vaštasi: «En tiijä».

Farisseit kyšelläh parennettuo

13Mieš, kumpani oli ollun šokie, vietih farisseijen luo. 14Päivä, konša Iisussa luati ševokšen šyleštä ta muašta ta parenti miehen šilmät, oli šuovatta. 15Farisseit niise ruvettih kyšelömäh mieheltä, mitein hänen šilmät parettih. Mieš šano heilä: «Hiän pani šylen ta muan ševošta miun šilmillä, šiitä kävin pešeytymäššä ta nyt mie niän». 16Šilloin eryähät farisseista šanottih: «Še Mieš ei voi olla Jumalašta, kun kerran Hiän ei täytä šuovattakäškyö». Toiset šanottih: «Mitein še riähkähini ihmini vois luatie tuommosie kummie?» Täštä šynty kiista. 17Tuaš hyö ruvettih kyšelömäh šokielta: «Mitä mieltä šie iče olet Häneštä? Šiunhan šilmät Hiän avasi.» Mieš vaštasi: «Hiän on Jumalan viessintuoja».

18Jevreijen vanhimmat ei ušottu, jotta mieš oli ollun šokie ta oli šuanun nävön, kuni ei kučuttu šinne hänen vanhempie. 19Hyö kyšyttih vanhemmilta: «Onko tämä tiän poika? Šanojako työ, jotta hiän šynty šokiena? Miteinpä hiän nyt näköy?» 20Vanhemmat šanottih: «Miän poika hiän on ta šokiena šynty, šen myö tiijämmä. 21Ka šitä emmä tiijä, mitein hiän nyt näköy, emmäkä šitä, ken hänen šilmät on parentan. Kyšykkyä häneltä ičeltäh, hiän on ruavaš mieš. Iče šanokkah.» 22Pojan vanhemmat varattih jevreijen vanhimpie, šentäh näin vaššattih. Jevreit niätšen oli jo aikasempah piätetty erottua sinagogašta jokahisen, ken šanou Iisussua Hristossakši. 23Tämän takie vanhemmat šanottih: «Hiän on ruavaš mieš, kyšykkyä häneltä ičeltäh».

24Farisseit kučuttih toiseh kertah luokšeh še mieš, kumpani oli ollun šokie. Hyö šanottih hänellä: «Jumalan nimeššä pakaja totta! Myö tiijämmä, jotta še Mieš on riähkähini.» 25Parennettu vaštasi: «Onko Hiän riähkähini, šitä en tiijä. Ka šen tiijän, jotta mie olin šokie, a nyt niän.» 26Hyö tuaš kyšyttih: «Mitäpä Hiän šiula luati? Mitein Hiän parenti šiun šilmät?» 27Mieš vaštasi: «Johan mie šen teilä šanoin, työ vain että kuunnellun. Mintäh vielä tahotta kuulla šen? Vain tahottako työ niise ruveta Hänen opaššettaviksi?» 28Hyö nakrettih mieštä ta šanottih: «Šie Hänen opaššettava olet, a myö olemma Moissein opaššettavie. 29Myö tiijämmä, jotta Jumala pakasi Moisseilla. Ka mistä tämä Mieš on, šitä emmä tiijä.» 30Parennettu šano: «Šepä kumma, jotta työ että tiijä, mistä Hiän on, ta kuitenki Hiän še anto miula nävön. 31Vet myö kaikin tiijämmä, jotta Jumala ei kuuntele riähkähisie. Hiän kuuntelou vain šitä, ken kunnivoittau Häntä ta eläy Hänen tahon mukah. 32Ijäššäh ei ole kuultu, jotta kennih ois parentan šokiena šyntynyön šilmät. 33Kun Hiän ei ois tullun Jumalan luota, Hiän ei ois voinun šemmoista luatie.» 34Šiitä farisseit šanottih hänellä: «Šie olet šyntymäštä šuate riähkähini, umpipiäššä riähäššä koko mieš – ta šiekö rupiet meitä opaštamah?» Hyö ajettih mieš uloš.

35Iisussa šai kuulla, jotta mieš oli ajettu pihalla. Hänen nähtyö Iisussa kyšy: «Ušotko šie Jumalan Poikah?» 36Mieš kyšy: «Hospoti, kenpä Hiän on? Šano, jotta voisin uškuo Häneh.» 37Iisussa šano: «Šie olet nähnyn Häntä. Hiän on täššä ta pakajau šiun kera.» 38«Mie ušon, Hospoti», mieš šano ta heitty polvusillah Hänen eteh.

39Iisussa šano: «Mie tulin täh muailmah suutimah, jotta šokiet šuatais näkö ta näkijät tultais šokiekši». 40Eryähät farisseit, ket oltih lähellä, kyšyttih tämän kuultuo: «Olemmako myö niise šokeita?» 41Iisussa vaštasi: «Kun työ oisija šokeita, teitä ei viäritettäis riähäštä. No työ šanotta, jotta niättä, ta šentäh riähkä pisyy teissä.»

10

Hyvä paimen

101«Toven totta šanon teilä: ken ei mäne lammaššuojah ovešta, vain noušou šinne aijašta piäličči, še on varaštaja ta rosvo. 2Ken mänöy ovešta, še on lampahien paimen. 3Paimenella varteiččija avuau oven, ta lampahat kuunnellah hänen iäntä. Hiän kuččuu omie lampahie nimeltä ta viey ne nurmella. 4Konša paimen piäštäy lampahat uloš, hiän matkuau niijen ieššä. Lampahat aššutah hänellä peräh, šentäh kun tunnetah hänen iäni. 5Vierahalla peräh ne ei lähetä, vain puatah häneštä, šentäh kun ei tunneta vierahan iäntä.»

6Iisussa šano heilä tämän peittopakinan, ka hyö ei piäšty perillä, mitä Hänellä oli mieleššä. 7Šentäh Iisussa jatko:

«Toven totta šanon teilä: Mie olen lampahien ovi. 8Kaikki ne, ket tultih ennein Milma, oltih varaštajie ta rosvoja, eikä lampahat kuunneltu heitä. 9Mie olen ovi. Še, ken tulou šiämeh Miun kautti, pelaštuu. Hänellä on valta tulla ta männä, ta hiän löytäy nurmen. 10Rosvo tulou vain varaštamah, tappamah ta hävittämäh. Mie tulin antamah elämyä, yllinkylläistä elämyä.

11Mie olen hyvä paimen, oikie paimen, ken antau oman henken lampahien puolešta. 12Palkkapaimen ei ole oikie paimen, ta lampahat ei olla hänen omie. Konša hiän näköy, jotta hukka on tulošša, hiän jättäy lauman ta pakenou. Hukka šuau lampahat šualehekšeh ta hajottau lauman, 13šentäh kun palkkapaimen ei välitä lampahista.

14Mie olen hyvä paimen. Mie tiijän omat lampahat ta ne niise tiijetäh Miut, 15niin kuin Miun Tuatto tietäy Miut ta Mie tiijän Tuaton. Mie annan henkeni lampahien puolešta. 16Miula on muitaki lampahie, kumpaset ei olla täštä lammaššuojašta. Niitäki Miun pitäy paimentua. Ne niise kuullah Miun iäni, ta niin tulou yksi lauma ta yksi Paimen.

17Tuatto šentäh tykkyäy Milma, kun Mie annan henkeni, jotta šuaha še jälelläh. 18Kenkänä ei kiso Miulta Miun henkie, Iče Mie šen annan pois. Miula on valta antua še ta valta ottua še jälelläh. Näin Tuatto käški Miun ruatua.»

19Näistä šanoista tuaš šytty kiista jevreijen välillä. 20Monet heistä šanottih: «Häneššä on piessa, ei Hiän ole järelläh. Mitä työ Häntä kuunteletta?» 21Toiset šanottih: «Noin ei pakaja še, keššä on piessa. Eihän piessa voi parentua šokeijen šilmie.»

Jevreit kiännytäh pois Iisussašta

22Oli talvi, ta Jerusalimissa piettih jumalankojin pyhittämisen jokavuotista pruasniekkua. 23Iisussa käveli jumalankojin pihašša Solomonin pačaškatokšen alla. 24Jevreit keräyvyttih Hänen ympärillä ta kyšyttih: «Kuin pitälti Šie meinuat kiušata meitä? Kun Šie ollet Hristossa, niin šano še meilä šuorah.»

25Iisussa vaštasi: «Mie olen šanon šen teilä, vain työ että ušo. Ruavot, kuita Mie luajin Tuaton nimeššä, tovissetah Miušta. 26Työ että kuitenki ušo, šentäh kun että ole Miun lampahie, niin kuin olen šanon teilä. 27Miun lampahat kuullah Miun iäni. Mie tiijän ne, ta ne aššutah Miula peräššä. 28Mie annan heilä ilmasenikusen elämän. Hyö ei konšana hävitä, eikä kenkänä voi anaštua heitä Miulta. 29Tuatto, kumpani hiät Miula anto, on kaikkie toisie šuurempi, eikä kenkänä voi anaštua heitä Tuaton kiäštä. 30Mie ta Tuatto olemma yhtä.»

31Šiitä jevreit alettih tuaš kerätä kivijä, jotta kivittyä Iisussua. 32Iisussa šano heilä: «Mie olen tiän šilmissä luatin monta hyvyä ruatuo, kumpaset Miun Tuatto anto Miula ruattavakši. Min ruavon tähen työ meinuatta kivittyä Milma?» 33Jevreit vaššattih: «Emmä myö Šilma hyvän ruavon tähen kivitä. Kivitämmä šentäh, kun Šie et pie Jumalua kunnivošša. Šie niätšen panet Iččeš Jumalakši, vaikka olet ihmini.»

34Iisussa vaštasi: «Onhan tiän Sakonašša kirjutettu nämä Jumalan šanat: ‘Mie šanoin: työ oletta jumalie’. 35Pyhät Kirjutukšet ei valehella. Niijen mukah Jumala šano jumaliksi niitä, kellä Hiän pakasi. 36Tuatto on Miut pyhittän ta työntän muailmah. Miteinpä työ šilloin voitta šanuo, jotta Mie en kunnivoita Jumalua, kun šanon: ‘Mie olen Jumalan Poika’? 37Kun Mie en ruatane Tuattoni ruatoja, elkyä uškokkua Milma. 38Ka kun ruatanen, niin vaikka että uškois Milma, uškokkua Miun ruatoja. Šiitä työ tiijättä ta ušotta, jotta Tuatto on Miušša ta Mie olen Häneššä.»

39Jevreit tuaš meinattih ottua Iisussa kiini, no Hiän piäsi heijän käsistä.

40Iisussa mäni tuaš Jortanojoven toisella puolella, šinne, missä Iivana ennein kašto rahvašta. Hiän jäi šinne kotvasekši, 41ta Hänen luo tuli äijän ihmisie. Hyö šanottih: «Iivana ei luatin yhtänä merkkiruatuo, vain kaikki, mitä hiän šano täštä Mieheštä, on totta». 42Monet ušottih šielä Iisussah.