Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
19

191Šiitä Pilatti käški ruoškie Iisussua. 2Saltatat viännettih piikkiokšista korona, pantih še Hänellä piäh ta šuoritettih Hänet purppuranruškieh sviitkah. 3Hyö šanottih: «Terveh Šiula, jevreijen Čuari!» ta lyötih Häntä näkyö vaššen.

4Pilatti mäni tuaš uloš ta šano jevreilöillä: «Mie tuon Hänet teilä, jotta tietäsijä: mie en niä Häneššä mitänä viäryttä». 5Niin Iisussa tuli uloš piikkikorona piäššä ta purppuranruškie sviitka piällä. Pilatti šano jevreilöillä: «Täššä tämä Ihmini on». 6Konša ylipapit ta heijän miehet nähtih Iisussa, hyö karjeuvuttih: «Nuakliče Hänet ristih! Nuakliče Hänet ristih!» Pilatti šano heilä: «Ottakkua työ Hänet ta iče nuaklikkua ristih. Mie en ole löytän Häneššä mitänä viäryttä.» 7Jevreit vaššattih: «Meilä on miän Sakona, ta Sakonan mukah Hänen on kuoltava, šentäh kun Hiän luatiutuu Jumalan Pojakši».

8Tämän kuultuo Pilatti pöläšty vielä enämmän. 9Hiän mäni jälelläh horomien šiämeh ta kyšy Iisussalta: «Mistä päin Šie olet?» Ka Iisussa ei vaššannun hänellä. 10Pilatti šano Hänellä: «Etkö Šie vaštua miula? Etkö tiijä, jotta miula on valta nuaklita Šiut ristih ta valta piäštyä Šiut?» 11Iisussa vaštasi: «Šiula ei ois mitänä valtua Miuh, kun Jumala ei ois antan šitä šiula. Šentäh Miun pettäjän riähkä on šuurempi kuin šiun.»

12Tämän jälkeh Pilatti reistasi piäštyä Iisussan. No jevreit karjuttih: «Kun piäštänet Hänet, niin et ole keisarin yštävä! Ken luatiutuu čuariksi, še noušou keisarie vaštah.»

13Nämä šanat kuultuo Pilatti toi Iisussan uloš ta iče ašettu sut'janistumella. Šitä paikkua šanottih Kivipihakši, jevrein kielellä še on Gavvafa. 14Oli Äijänpäivän uatto, puolenpäivän aika. Pilatti šano jevreilöillä: «Šiinä on tiän Čuari». 15Jevreit karjuttih: «Vie pois! Vie pois ta nuakliče Hänet ristih!» Pilatti kyšy: «Pitäiskö miun nuaklita tiän Čuari ristih?» Ylipapit vaššattih: «Ei meilä ole muuta čuarie kun vain keisari». 16Šiitä Pilatti anto heilä Iisussan ristih nuaklittavakši.

Iisussa nuaklitah ristih

(Matv. 27:32-44; Mark. 15:21-32; Luk. 23:26-43)

Jevreit lähettih viemäh Iisussua. 17Hiän kanto Iče omua ristie ta tuli linnan ulkopuolella paikkah, mitä kučutah Piäkopanpaikakši, jevrein kielellä Golgofakši. 18Šielä saltatat nuaklittih Iisussa ristih ta Hänen kera kakši muuta, yksi yhellä ta toini toisella puolella, a Iisussa heijän välissä. 19Pilatti kirjutti lautah ta käški takuo lauvan ristih. Lauvašša oli nämä šanat: «Iisussa Nasarettilaini, jevreijen Čuari». 20Monet jevreit luvettih kirjutuš, kun še paikka, missä Iisussa nuaklittih ristih, oli lähellä linnua. Šanat oli kirjutettu jevrein, latinan ta kreikan kielillä. 21Jevreijen ylipapit šanottih Pilatilla: «Elä kirjuta: ‘Jevreijen Čuari’, kun kirjuta: ‘Hiän šano: Mie olen jevreijen Čuari’». 22Pilatti vaštasi: «Min kirjutin, šen kirjutin».

23Kun saltatat oli nuaklittu Iisussa ristih, hyö otettih Hänen vuattiet ta juattih ne nelläh ošah, jokahisella saltatalla oma oša. Hyö otettih niise paita, kumpaista ei oltu ommeltu, kun oli kuvottu yhtenä palana ylähyätä alahuakši šuate. 24Hyö paistih keškenäh: «Emmä revitä tätä, panemma arvalla, ken šen šuau». Näin kävi toteh tämä Pyhien Kirjutukšien šana:

– Hyö juattih keškenäh Miun vuattiet

ta Miun paijašta pantih arpua.

Juštih näin saltatat ruattih.

25Iisussan rissin luona šeisottih Hänen Muamo, Muamon čikko, Klopan Muarie ta vielä Magdalan Muarie. 26Konša Iisussa näki, jotta Hänen Muamo ta kallehin opaššettava šeisotah šiinä, Hiän šano Muamollah: «Naini, tuošša on šiun poikaš!» 27Šiitä Hiän šano opaššettavallah: «Tuošša on šiun Muamoš!» Šiitä šuate še opaššettava huolehti Iisussan Muamošta.

Iisussan kuoloma

(Matv. 27:45-56; Mark. 15:33-41; Luk. 23:44-49)

28Iisussa tiesi, jotta kaikki on nyt ruattu loppuh šuate. Jotta Pyhien Kirjutukšien šana kävis kaikešša toteh, Hiän šano: «Milma janottau». 29Šielä oli täyši aštie muikieta viinua. Saltatat kaššettih šiih gupka ta pissettih še iisopinokšan piäh ta noššettih Iisussan huulilla. 30Iisussa imi viinua gupkašta ta šano: «Kaikki on nyt ruattu». Hiän paino piän ta anto henken.

31Šilloin oli piätinččä. A šuovatta, kumpani oli alkamašša, oli hyvin šuuri pruasniekka. Jevreit kyšyttih Pilatilta, jotta ristihnuaklituilta lyötäis šiäriluut poikki ta hiät otettais alaš. Ruumehet niätšen ei šuatu jiähä šuovatakši rippumah rissillä. 32Šiitä saltatat tultih, katattih šiäriluut enšimmäiseltä ta toiselta mieheltä, kumpaset oli ristihnuaklittu Iisussan kera. 33Konša hyö tultih Iisussan luo ta nähtih Hänen jo kuolluon, niin šentäh ei katattu Hänen šiäriluita. 34Yksi saltatoista kuitenki pisti keihyän Hänen kylkeh, ta šamašša huavašta valu vertä ta vettä. 35Še ken tämän näki, on tovistan täštä, jotta työ niise uškosija. Hänen tovissukšeh voit uškuo, hiän niätšen tietäy, jotta pakajau totta. 36Näin tapahtu, jotta kävis toteh tämä Pyhien Kirjutukšien šana: «Yhtäkänä luuta Häneltä ei katata». 37Pyhien Kirjutukšien toisešša kohašša vielä šanotah: «Hyö kačotah Häneh, kumpasen läpi pissettih keihäš».

Iisussan hautuamini

(Matv. 27:57-61; Mark. 15:42-47; Luk. 23:50-56)

38Tämän jälkeh Joosefi, kumpani oli kotosin Arimafijašta, kyšy Pilatilta, jotta šaisko ottua Iisussan Ruumehen rissiltä. Joosefi oli Iisussan opaššettava, vain piti šitä peitošša, hiän niät varasi jevreijen vanhimpie. Pilatti anto luvan, ta Joosefi mäni ta otti Ruumehen alaš. 39Šiih tuli vieläi Nikodim, še mieš, kumpani kävi enši kerran Iisussan luona yöllä. Hänellä oli mataššah šata mittua hyvänhajuista voijetta, mirran ta alojan ševotušta. 40Miehet otettih Iisussan Ruumis ta kiärittih Še palttinoih hyvänhajusen voitien kera, niin kuin jevreijen on tapana ruatua vainuata hauvatešša. 41Šielä, missä Iisussa nuaklittih ristih, oli satu. Satušša oli kallivoh lohkattu uuši kalmakotini, mih ei vielä oltu pantu yhtäkänä pokoiniekkua. 42Hyö pantih Iisussa šiih, šentäh kun oli jevreijen pruasniekan uatto, a še kalmakotini oli lähellä.