Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
5

Eläkkyä valon lapšina

51Ottakkua mallie Jumalašta, olettahan työ Hänen armahie lapšie. 2Eläkkyä toini toista tykäten, niin kuin Hristossa niise tykkyäy meitä. Miän tähen Hiän anto Iččeh lahjakši ta hyvänhajusekši uhriksi Jumalalla. 3Ka huoruinnašta, kaikešta pakanašta ta ahnehuošta ei tiän joukošša šua olla ni pakinua. Mikänä šemmoni ei paššua pyhillä. 4Tiän ei šua olla pahašuisie, tyhjänpakasijie eikä kakšimielisie, vain tiän pitäy kiittyä Jumalua. 5Työhän tiijättä hyvin, jotta yksikänä huorissa kävijä tahi pakanašti eläjä ei piäše Hristossan ta Jumalan Valtakuntah, eikä skuuppa, šentäh kun hiän on kuin valehjumalilla kumartelija.

6Elkyä antakkua kenenkänä muanitella iččienä tyhjillä pakinoilla, šentäh kun ne vejetäh Jumalan viha tottelomattomien piällä. 7Niin jotta elkäh teilä olkah mitänä yhtehistä šemmosien kera. 8Ennein työ niise olija yhtä pimietä, a nyt Hospotin yhteyveššä elyässä työ oletta täyvet valuo. Ka niin eläkkyä valon lapšina, 9šentäh kun Pyhä Henki kašvattau kaikkie šemmoista, mi on hyvyä, oikieta ta totta. 10Tiijuštakkua, mitä Jumala tahtou. 11Elkyä yhtykkyä pimien tyhjih hommih, niistä ei ole šualista. Päivänvaloh tiän pitäy šemmoset hommat vetyä. 12Huikie on paissaki, mitä jumalattomat ihmiset peitočči ruatah. 13Ka kaikki še tulou näkyvih, konša joutuu valoh. Ta kaikki, mi on tullun näkyvih, on valuo. 14Šentäh šanotahki näin:

– Havaččauvu, šie makuaja,

ta nouše kuollehista,

niin šuat valon Hristossalta!

15Niin jotta kaččokkua tarkkaseh, mitein elättä. Elkyä eläkkyä järettömien tapah, eläkkyä niin kuin viisahat. 16Käyttäkkyä kaikki aika hyväh, šentäh kun nämä päivät ollah pahat. 17Elkyä olkua tolkuttomie, vain tiijuštakkua, mi on Hospotin tahto. 18Elkyä juokua viinua humalah šuate, še kun vetäy šiivottomah elämäh, vain antakkua Pyhän Henken täyttyä iččenä. 19Laulakkua yheššä psalmija, kiitošviršie ta henkellisie lauluja, laulakkua ta šoittakkua täyveštä šytämeštä Hospotilla. 20Kiittäkkyä aina ta kaikešta Jumalua, Tuattuo, miän Hospotin Iisussan Hristossan nimeššä.

Neuvoja parikunnilla

21Totelkua toini toista Jumalua varaten. 22Naiset, totelkua omua mieštä niin kuin Hospotie, 23šentäh kun mieš on naisen piä, niin kuin Hristossa on uškojakunnan piä. Onhan Hristossa pelaštan uškojakunnan, kumpani on Hänen runko. 24Niin kuin uškojakunta taipuu Hristossan tahtoh, šamoin ni naisien pitäy kaikešša taipuo oman miehen tahtoh.

25Miehet, tykäkkyä omua naista, niin kuin Hristossa tykkäsi uškojakuntua ta anto oman henken šen puolešta 26pyhittyäkšeh šen. Hiän pesi uškojakunnan puhtahakši vejellä ta šanalla. 27Hiän tahto ašettua šen Iččeh eteh jumalallisen valon täyttämänä, pyhänä ta vijattomana, ilmain likalättie, vikua tahi mitänä muuta šemmoista. 28Šamoin pitäy miehenki tykätä naistah niin kuin omua runkuo. Ken tykkyäy naistah, še tykkyäy iččieh. 29Eihän kenkänä vihua runkuoh, vain jokahini šyöttäy šitä ta huolehtiu šiitä. Juštih šamoin Hospoti pitäy huolen omašta uškojakunnašta. 30Še on Hänen runko, ta myö olemma šen runkon ošie, Hänen lihua ta luita. 31«Šentäh mieš jättäy tuattoh ta muamoh ta liittyy omah naiseh, niin jotta näistä kahešta tulou yksi liha». 32Tämä on šuuri peittoas's'a, mie pakajan nyt Hristossašta ta uškojakunnašta. 33Nämä šanat ollah niise teitä varoin: jokahini teistä tykäkkäh omua naistah niin kuin iččieh, ta naisen pitäy kunnivoittua mieštäh.