Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
9

Saulin kiäntymini

91Sauli oli vielä vihan vallašša ta tahto tappua Hospotin opaššettavie. Hiän mäni ylipapin luo 2ta moli, jotta tämä kirjuttais Damaskin sinagogoih kirjaset. Ne kirjaset annettais hänellä valta vankita Hospotin opaššukšen mukah eläjät, miehet ta naiset, ketä šuinki käsih šais, ta tuuvva heitä šivottuna Jerusalimih.

3Matalla, konša Sauli oli jo läššä Damaskie, taivahašta läimähti äkkie valo hänen ympärillä. 4Hiän lankesi muah ta kuuli iänen, mi šano: «Sauli, Sauli, mintäh šie ajelet Milma?» 5Sauli kyšy: «Hospoti, ken Šie olet?» Iäni vaštasi: «Mie olen Iisussa, kumpaista šie ajelet. Tyhjäh šie hypit šeinäh očin.» 6Varaten ta vapissen Sauli kyšy: «Hospoti, mitä Šie käšet miun ruatua?» Hospoti šano: «Nouše ta mäne linnah. Šielä šuat kuulla, mitä šiun pitäy ruatua.»

7Saulin matkalaiset šeisottih iänettäh. Hyö kuultih iäni, vain ei nähty ketänä. 8Sauli nousi muašta, avasi šilmät, ka ei nähnyn ketänä. Toiset kuletettih häntä kiäštä Damaskih. 9Kolmeh päiväh hiän ei nähnyn mitänä, ei šyönyn eikä juonun.

10Damaskissa oli Ananie-nimini opaššettava. Hospoti näyttäyty hänellä ta šano: «Ananie!» Hiän vaštasi: «Täššä olen, Hospoti». 11Hospoti šano: «Mäne tiellä, min nimi on Šuoratie, ta kyšy Juutan talošša Sauli Tarsolaista. Hiän on moliutumašša. 12Saulilla oli jiävintä, jotta tulou Ananie-nimini mieš, panou kiät hänen piällä, jotta hänellä myöštyis näkö.» 13Ananie vaštasi: «Hospoti, mie olen monilta kuullun, kuin äijän pahua še mieš on ruatan Šiun pyhillä9:13 Pyhiksi alkujah šanottih Jerusalimin uškojakunnan rissittyjä, myöhemmin kaikkien uškojakuntien rissittyjä. Jerusalimissa. 14Tiäläki hänellä on piäpappien antama valta vankita kaikki, ket kučutah apuh Šiun nimie.» 15Hospoti šano hänellä: «Mäne! Mie valičin hänet, jotta hänen kautti Miun nimi tulou tunnetukši muailman kanšoilla ta čuariloilla ta šamoin Israelin kanšalla. 16Mie näytän hänellä, mitein äijän hiän joutuu käršimäh Miun nimen tähen.»

17Ananie läksi. Hiän mäni šiih taloh, kumpasešša Sauli oli. Hiän pani kiät Saulin piällä ta šano: «Sauli, vellisen! Hospoti työnsi miut, Še šama Iisussa, kumpani näyttäyty šiula tiellä, konša matkasit tänne. Hiän työnsi miut, jotta šie šaisit nävön jälelläh ta täyttysit Pyhällä Henkellä.» 18Šamašša niin kuin ois šuomut kirvottu Saulin šilmistä, ta äkkie näkö myöšty hänellä. Hiän nousi jaloillah ta hänet kaššettih. 19Šiitä hiän šöi ta šai voimua.

Sauli tovistau Iisussašta Damaskissa

Sauli oli päivän toisen Damaskissa opaššettavien luona. 20Hiän šamašša rupesi šanelomah sinagogoissa, jotta Iisussa on Jumalan Poika. 21Kaikin, ket kuunneltih häntä, oltih kummissah ta šanottih: «Eiköš tämä ole še šamani mieš, kumpani hävitti Jerusalimissa niitä, ket kučutah avukšeh Iisussan nimie? Eikö hiän tänneki tullun ottamah heitä kiini ta viemäh piäpappien eteh?» 22No a Sauli aina vain šuuremmalla voimalla šaneli Hyvyä Viestie. Hiän ševotti Damaskin jevreijen mielet, kun tovisti, jotta Iisussa on Hristossa.

23Aika mäni mänöjäh ta jevreit šovittih tappua Sauli. 24Kuitenki Sauli šai tietyä heijän meininkistä. Jevreit yötä päivyä varteitih linnan veräjillä, jotta šuatais tappua hänet. 25Vain eryähänä yönä opaššettavat autettih Saulin puata, pantih hänet vakkah ta lašettih linnanšeinyä alaš.

Sauli Jerusalimissa

26Jerusalimih tultuo Sauli yritti liittyö opaššettavien joukkoh, vain kaikin varattih häntä eikä ušottu, jotta häneštä on tullun opaššettava. 27Šiitä Varnava vei hänet apostolien luo. Hiän šano heilä, mitein Sauli tietä myöte matatešša näki Hospotin, mitä Hospoti pakasi hänellä ta mitein Damaskissa hiän rohkiešti šaneli Iisussašta. 28Šen jälkeh Sauli eli ta ruato hiän kera Jerusalimissa. Rohkiešti hiän šaneli Hospotista Iisussašta. 29Hiän pakasi niise kreikankielisillä jevreilöillä ta kiisteli hiän kera, a hyö tahottih tappua hänet. 30Kun uškovellet šuatih tietyä täštä, hyö vietih Sauli Kesarijah ta šieltä toimitettih Tarsoh.

31Joka puolella Juutijua, Galileijua ta Samarijua kiriköllä oli nyt rauha. Hospotie varaten še eli ta šai voimua, ta Pyhä Henki lujitti šitä, niin jotta še aina vain kašvo.

Hyvä Viesti leviey muata myöte. Antiohijan uškojakunta

9:32–12:25

Petri Liddašša ta Joppijašša

32Petri kierteli kaikissa paikoissa ta šiitä tuli Liddašša eläjien pyhien luo. 33Hiän näki šielä Enei-nimisen miehen, kumpasen oli hulvannun ta kumpani jo kahekšan vuotta veny šijašša. 34Petri šano hänellä: «Enei! Iisussa Hristossa parentau šiut. Nouše, keryä šijaš.» Mieš šamašša nousi. 35Hänet nähtih kaikki Liddan linnan ta Saronin tašankon eläjät ta hyö kiännyttih ta ruvettih uškomah Hospotih.

36Joppijašša9:36 Joppija on šama kuin Vanhan Šanan Jafo, nykyni Jaffa. Arameijankielini Tavifa ta kreikankielini Dorkas merkitäh gasellia. opaššettavien joukošša oli naini nimeltä Tavifa, kreikan kielellä Dorkas. Hiän ruato äijän hyvyä ta anto köyhillä äijän miilostinua. 37No noih aikoih hiän kipeyty ta kuoli. Hänet peštih ta pantih yläkamarih. 38Lidda on lähellä Joppijua. Kun opaššettavat kuultih, jotta Petri on šielä, hyö toimitettih kakši mieštä viemäh hänellä šanua: «Tule ruttoh miän luo».

39Petri läksi heti miehien kera. Konša hiän tuli šinne, hänet vietih yläkamarih. Leškinaiset keräyvyttih Petrin ympärillä. Hyö itettih ta näytettih hänellä paitoja ta muita vuatteita, kumpasie Dorkas oli luatin, konša vielä oli hiän kera. 40Petri käški kaikkien männä pois kamarista. Hiän polvistu ta moliutu. Šiitä hiän kiänty vainuan puoleh ta šano: «Tavifa, nouše!» Naini avasi šilmät ta Petrin nähtyö nousi istumah. 41Petri ojenti hänellä käteh ta autto noušša jaloilla. Šiitä Petri kučču kamarih pyhät ta lešet, ta hyö nähtih, jotta Tavifa on elošša.

42Tieto täštä levisi ympäri Joppijua, ta monet ruvettih uškomah Hospotih. 43Petri jäi vielä kotvasekši aikua Joppijah ta eli eryähän Simoni-nimisen nahkanpiekšäjän luona.