Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
18

Puavila Korinfissa

181Šen jälkeh Puavila läksi Afiinašta ta mäni Korinfih. 2Šielä hiän näkeyty Akila-nimisen jevrein kera, kumpani oli kotosin Pontašta, ta hänen naisen Priskillan kera. Hyö oli tultu vašta Italijašta, šentäh kun keisari Klauti oli käšken kaikkien jevreijen männä pois Riimašta. Puavila läksi heijän luo 3ta jäi ruatamah hiän kera, šentäh kun heilä oli šama työ. Hyö oltih šatrojen ompelijat. 4Joka šuovatta Puavila pakasi sinagogašša ta reistasi kiäntyä uškoh jevreitä ta kreikkalaisie.

5Konša Sila ta Timofei tultih Makedonijašta, Puavila oli jo henken pakottamana tovistamašša jevreilöillä, jotta Iisussa on Hristossa. 6Kun jevreit kuitenki ruvettih kiistämäh ta nakramah, niin Puavila puissalti pölyt omista vuatteista heijän ieššä ta šano heilä: «Kun työ kuolletta riähkähisinä, še on tiän oma vika! Mie en ole viäräpiä. Nyt lähen toisenvierosien rahvahien luo.» 7Puavila läksi pois sinagogašta ta mäni Justan luo, kumpani oli jumalanvarasija mieš. Hänen talo oli aivan sinagogan viereššä. 8Kuitenki sinagogan piälikkö Krisp ta koko hänen pätinäkunta rupesi uškomah Hospotih. Šamoin monet korinfilaiset, ket kuunneltih Puavilua, niise tultih uškoh ta hiät kaššettih.

9Eryähänä yönä Hospoti näyttäyty Puavilalla ta šano: «Elä varaja, vain pakaja ielläh, elä piety. 10Mie olen šiun kera. Kenkänä ei nošša kättä šilma vaštah eikä rua šiula pahua. Miula on äijän rahvašta täššä linnašša.» 11Niin Puavila oli korinfilaisien luona vuuvven ta kuuši kuukautta ta opašti heilä Jumalan šanua.

12Konša Gallion oli Ahaijan muakunnan isäntänä, jevreit nouštih yksissä tuumin Puavilua vaštah. Hyö vietih hänet suutuh 13ta šanottih: «Tämä mieš noštau rahvašta sluušimah Jumalalla Sakonan vaštaseh tapah». 14Puavila ei vielä kerinnyn vaššata, kun Gallion šano: «Jevreit! Kun täššä ois ruattu pahua ta meinattu ilkevyttä, niin miun pitäis käršivällisešti kuunnella teitä. 15A kun työ kiissättä šanoista, nimistä ta tiän Sakonašta, niin šelvitelkyä niitä iče. Niissä mie en rupie tiän suutijakši.» 16Ta Gallion ajo hiät pois suutupaikašta. 17Šiitä rahvašjoukko otti kiini sinagogan piälikön Sosfenin ta rupesi lyömäh häntä suutupaikan ieššä, vain Gallion yhtänä ei välittän šiitä.

Puavila Jerusalimissa ta Siirijan Antiohijašša

18Puavila jäi Korinfih vielä kotvasekši aikua. Šiitä hiän hyväštijätti uškovellet ta läksi purjehtimah Siirijah yheššä Priskillan ta Akilan kera. Tätä ennein hiän leikkautti tukat Kenherijašša, šentäh kun oli antan Jumalalla pyhän lupaukšen18:18 Kyšymyš on Vanhan Šanan lupauštavašta. Kačo 4. Moiss. 6:1-21.. 19Konša hyö piäštih Efessah, Puavila erosi matkalaisista ta mäni sinagogah pakajamah jevreijen kera. 20Jevreit pyritettih Puavilua, jotta hiän jäis šinne pitemmälti, vain hiän ei jiänyn. 21Hiän prostiutu heijän kera ta šano: «Miun pitäy viettyä tulija pruasniekka Jerusalimissa. Onnakko mie vielä myöššyn tiän luo, kun Jumala antanou.» Šiitä hiän läksi meričči Efessašta. 22Hiän nousi maih Kesarijašša ta matkasi Jerusalimih. Šielä hiän kävi tervehtimäššä uškojakuntua ta šiitä läksi Antiohijah. 23Kotvan aikua Antiohijašša oltuo hiän läksi matkah ta mäni Galatijan ta Frigijan šeutujen läpi ta rohkisti kaikkie opaššettavie.

Puavilan kolmaš ušonlevityšmatka

18:24–21:26

Apollos opaštau Efessašša

24Efessah tuli Apollos-nimini jevrei, kumpani oli šyntyn Aleksandrijašša. Hiän oli hyvä pakasija ta tiesi Pyhät Kirjutukšet hyvin tarkkah. 25Hänellä oli opaššettu Hospotin Tie. Hiän pakasi šuurella innolla ta tarkkah opašti Iisussašta, vaikka iče tiesi vain Iivanan kaššannan. 26Apollos rupesi rohkiešti pakajamah sinagogašša. Akila ta Priskilla oltih kuuntelomašša. Hyö otettih hänet luokšeh ta šelitettih hänellä tarkemmin Hospotin Tie. 27Konša Apollos tahto lähtie Ahaijah, niin Efessan uškovellet kannatettih tätä ta työnnettih šikäläisillä opaššettavilla kirjani, jotta hyö otettais hänet vaštah. Ahaijah tultuo hiän Jumalan armošta äijälti autto uškoh kiäntynehie. 28Kaikkien kuullen hiän voimakkahašti kumosi jevreijen pakinat ta Pyhien Kirjutukšien avulla tovisti, jotta Iisussa on Hristossa.