Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
11

Petrie viäritetäh Jerusalimissa

111Apostolit ta Juutijan eri puolilla olijat uškovellet kuultih, jotta muutki rahvahat kuin jevreit otettih vaštah Jumalan šana. 2Konša Petri tuli Jerusalimih, laitaleikatut11:2 Kaikki miešpuoliset jevreit oltih laitaleikattuja. Toisie rahvahie hyö kučuttih «laitaleikkuamattomiksi». uškovellet moitittih häntä. Hyö šanottih: 3«Šie kävit laitaleikkuamattomien luona ta šöit hiän kera».

4Šilloin Petri šelitti heilä, mitein kaikki oli alušta loppuh šuate. Hiän šano:

5«Mie olin Joppijan linnašša ta moliuvuin. Šiitä hurmehuin ta nävin, mitein taivahašta šolahti juštih miun eteh mi lienöy aštien tapani niin kuin šuuri huršti, kumpaista lašettih nelläštä kokašta. 6Kun rupesin šitä kaččomah tarkemmin, niin nävin muan nelläjalkasie elukkoja, petoja, ryömijie ta taivahan lintuja. 7Vielä kuulin iänen, mi šano miula: ‘Nouše, Petri! Ise ta šyö!’ 8Mie vaštasin: ‘En šuinki šyö, Hospoti! Konšana en ole pannun šuuhuni mitänä pakanua enkä kiellettyö.’ 9Šilloin iäni taivahašta pakasi uuvveštah ta šano: ‘Min Jumala puhisti, šitä elä šie šano pakanakši’. 10Näin oli kolmičči. Šiitä huršti kaikkineh päivineh noššettih jälelläh taivahah.

11Šiih šamah aikah kolme mieštä šeisattu šen talon eteh, missä mie olin. Hiät oli työnnetty Kesarijašta miun luokši. 12Henki šano miula, jotta miun pitäis lähtie hiän kera eikä epyällä. Miun kera lähettih vielä nämä kuuši vellie, ta myö mänimä Kesarijah Kornilin taloh. 13Hiän pakasi meilä, mitein näki koissa anhelin. Anheli šano hänellä: ‘Työnnä Joppijah miehie käymäh tänne Simoni, kumpaista šanotah Petriksi. 14Hiän šanou šiula šanat, kumpasien voimalla pelaššut šie ta koko šiun taloveh.’ 15Ta konša mie aloin paissa, niin Pyhä Henki laškeutu Kornilin talošša olijih niin kuin alušša laškeutu meih. 16Šiitä mie muissin, jotta Hospoti oli šanon näin: ‘Iivana kašto veješšä, vain tiät kaššetah Pyhäššä Henkeššä’. 17Ka kun kerran Jumala anto heilä šaman lahjan kuin meiläki, konša alkoma uškuo Hospotih Iisussah Hristossah, niin mi mie olin Jumalua vaššuštamah?»

18Tämän kuultuo kaikin rauhotuttih ta ruvettih ylentämäh Jumalua. Hyö šanottih: «Ka Jumala autto toisenvierosie niise kiäntymäh Hänen puoleh, jotta hyö šuatais elämä».

Antiohijah šyntyy uškojakunta

19Stefanin tappamisen jälkeh monet uškojat juoštih ajeluo pakoh ta hajottih eri puolilla. Hyö mäntih Finikijah, Kiprih ta Antiohijah šuate, vain ei šaneltu Jumalan šanua kellänä muilla kuin jevreilöillä. 20Kuitenki heijän joukošša oli moniehie kipriläisie ta kirinejalaisie, kumpaset Antiohijah tultuo paistih kreikkalaisien kera ta šaneltih heilä Hyvyä Viestie Hospotista Iisussašta. 21Hospotin käsi oli heijän tukena, ta šuuri joukko ihmisie rupesi uškomah ta kiänty Hospotin puoleh.

22Tieto täštä kantautu Jerusalimin uškojakuntah, ta šieltä toimitettih Varnava Antiohijah. 23Šinne tultuo Varnava näki, mitä Jumalan armo oli šuanun aikah, ta hiän ihaštu ta pyritti kaikkie pisymäh Hospotissa puhtahin šytämin. 24Varnava oli hyvä, Pyhän Henken ta ušon täyttämä mieš. Ta äijän rahvašta liitty Hospotin omien joukkoh.

25Šiitä Varnava läksi Tarsoh Saulie eččimäh, löysi hänet ta toi Antiohijah. 26Šielä hyö oltih uškojakunnašša kokonaisen vuuvven ta opaššettih šuurta rahvašjoukkuo. Juuri Antiohija oli še paikka, missä enšimmäkši alettih opaššettavie kuččuo rissityiksi.

27Šiih aikah tuli Jerusalimista Antiohijah Jumalan viessintuojie. 28Yksi heistä, Agavi-nimini mieš, Henken juohatukšella tiijotti, jotta koko muailmah tulou šuuri nälkä. Näin šattuki Klauti-keisarin aikana. 29Opaššettavat piätettih kerätä avuššušta, jokahini omien varojen mukah, ta työntyä avuššuš Juutijašša eläjillä uškovellilöillä. 30Niin hyö ruattihki ta Varnavan ta Saulin matašša työnnettih kerätyt rahat Jerusalimin uškojakunnan vanhimmilla.