Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
3

Lopunajan ihmiset

31Šiun pitäy tietyä, jotta viimesinä päivinä tullah jykiet ajat. 2Šilloin ihmiset tykätäh vain iččieh ta rahua. Hyö kehutah iččieh ta ollah ylpiet, haukutah toisie eikä totella omie vanhempie. Hyö ollah kiittämättömät ta jumalattomat eikä tykätä toini toista. 3Konša šiännytäh, ei lauhuta. Hyö kielitelläh toisien piällä, ei hallita iččieh, ollah ruakaluontosie ta kaiken hyvän vihollisie. 4Hyö petetäh, ollah kovašiämisie ta mielettömie. Hyö tykätäh enämmän makieta elämyä kuin Jumalua. 5Piältä kaččuon hyö ollah jumalahisie, ka kielletäh ušon voima. Šemmosista pisy erošša! 6Eryähät heistä männäh rahvahan kotiloih ta muanitellah kepiemielisie ta riähkäh uponnehie naisie, kumpasie revitelläh monenmoiset pahat himot. 7Nämä naiset ollah aina kuuntelomašša opaššušta, ka ei miteinkänä voija piäššä perillä tositiijošta. 8Niin kuin Jannei ta Jamvrei vaššuššettih Moisseita, šamoin tuommoset ihmiset vaššuššetah tosišanomua. Heijän järki on pimeytyn ta heijän ušošta ei ole mitänä hyötyö. 9Ei hyö piäššä loitoš, šentäh kun ruttoh kaikin nähäh, mitein mielettömät hyö ollah. Šamoin ni Jannein ta Jamvrein mielettömyš tuli näkyvih.

Puavila antau lisäneuvoja Timofeilla

10Šie olet ottan miun opaššukšen omakšeš ta olet elän niin kuin mie. Šie tahot šamua kuin mie. Šie ušot, keššät, tykkyät ta käršit kuin mie 11kaikissa ajelomisissa ta muokissa. Šiehän tiijät mitein milma ajeltih Antiohijašša, Ikonijašša ta Listrašša. Kuitenki kaikešta Hospoti miut piäšti. 12Ka niin še on, jotta kaikkie niitä ajellah, ket ollah Hristossan Iisussan omie ta tahotah elyä Jumalan mielen mukah. 13A pahat ihmiset ta muanittelijat aina vain pahetah, hyö ekšytetäh muita ta ekšytäh iče. 14Šie vain pie kiini šiitä, min olet opaštun ta mih lujašti ušot. Šiehän tiijät, ken on šilma opaštan. 15Šie jo pieneštä šuate tiijät Pyhät Kirjutukšet. Ne voijah antua šiula viisahutta, niin jotta pelaššut uškomalla Hristossah Iisussah. 16Kaikki Pyhät Kirjutukšet on šynnytty Jumalan Henkeštä. Ne autetah opaštua, neuvuo, kirota ta kašvattua Jumalan tahon mukaseh elämäh. 17Näin Jumalan ihmiseštä tulou täyvellini, kumpani šuattau ruatua kaikkie hyvyä.

4

Keštäkkyä loppuh šuate!

41Mie vakotan šilma Jumalan ta miän Hospotin Iisussan Hristossan nimeššä, Hänen, kumpani tulou suutimah elävie ta kuollehie. Hiän tulou ta ottau vallan, ta šentäh mie vakotan šilma: 2šanele Hyvyä Viestie. Rua šitä työtä šopivah ta šopimattomah aikah. Kiruo riähistä, kiellä ta neuvo aina käršivällisešti opaštuan. 3Tulou niätšen aika, konša ihmiset ei voija šietyä tervehtä opaššušta, vain eletäh omie himoja myöte. Hyö kerätäh ympärilläh opaštajie, kumpaset paissah šitä, mitä hyö tahotah kuulla. 4Hyö typetäh korvat tosišanomalta ta kiännytäh kuuntelomah starinoja. 5A šie pie aina iččieš kurissa, keššä vaivat, šanele Hyvyä Viestie ta rua kunnolla šiula annettu työ.

6Miun elämän viimesie pisaroja jo valutetah uhriksi alttarilla, miun lähön aika tuli. 7Šojin hyvin ušon puolešta, pijin puolieni loppuh šuate ta šäilytin ušon. 8Šiitä hyväštä miula on nyt varuššettu oikien elämän palkakši voittajanvenčča. Šen antau miula Hospoti, oikiemielini Sut'ja, omana tulentapäivänä. Eikä vain miula yhellä, kun kaikilla, ket ikävöijen vuotetah Hänen jiäviytymistä.

Viimesie neuvoja

9Kuottele piäššä rutompah miun luo. 10Dimas mielty täh muailmah, jätti miut ta läksi Fessalonikkah. Kreskent mäni Galatijah ta Tiitta Dalmatijah. Vain Lukka on tiälä miun kera. 11Ota Markki matkahaš ta tuo tänne, šentäh kun häneštä on miula hyötyö täššä ruavošša. 12Tihikan mie työnsin Efessah. 13Konša lähet, tuo tulleššaš miun sviitka, kumpasen jätin Troadah Karpan luo, ta tuo kirjat, varšinki pergamentilla kirjutetut. 14Vaškišeppä Aleksanteri luati miula äijän pahua. Hospoti makšakkah hänellä hänen ruatojen mukah. 15Šie niise varo häntä, hiän äijälti vaššuštau miän opaššušta.

16Konša enšimmäisen kerran puolistauvuin suutun ieššä, ketänä ei ollun miun tukena, kaikin jätettih miut. Elkäh Jumala pankah šitä heilä vijakši! 17Hospoti kuitenki oli miun kera ta anto miula voimua, jotta voisin vetyä loppuh šuate Hyvän Viessin šanelomisen, anna kaikki kanšat kuultais še. Ta niin mie piäsin leijonan leukapielistä. 18Hospoti pelaštau miut iellähki kaikešta pahašta ta viey omah taivahaiseh Valtakuntah. Hänellä kunnivo aina ta ilmasen ijän! Amin.

Lopputervehykšet

19Šano tervehyisie Priskillalla ta Akilalla ta Onisiforin perehellä. 20Erasti jäi Korinfih. Trofima kipeyty ta hänet mie jätin Milittah. 21Yritä piäššä tänne ennein talvie! Šiula työnnetäh tervehyisie Jevvul, Pudei, Linei, Klautija ta kaikki vellet. 22Hospoti Iisussa Hristossa olkah šiun henkeš kera! Armo teilä! Amin.