Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
1

Alkutervehyš

11Mie, Puavila, ta vielä lisäkši Siluani ta Timofei tervehimmä Fessalonikan uškojakuntua, kumpani eläy Jumalašša, miän Tuatošša, ta Hospotissa Iisussašša Hristossašša. 2Jumalan, miän Tuaton, ta Hospotin Iisussan Hristossan armo ta rauha olkah tiän kera.

Hospotin päivän vuottamini

3Miän pitäy aina kiittyä Jumalua tiän tähen, vellet. Ta oikein onki, jotta niin ruamma, šentäh kun tiän uško kašvamistah kašvau ta toini toisen tykkyämini lisäytyy teissä kaikissa. 4Myö ylpienä kerromma teistä Jumalan uškojakunnissa. Myö olemma ylpiet tiän ušošta ta šiitä, jotta keššättä kaikissa ajelomisissa ta muokissa, kumpasie työ jouvutta käršimäh. 5Täštä näkyy, jotta Jumalan suutu on oikie. Hiän hyväkšyy tiät omah Valtakuntah, kumpasen takie työ nyt käršittäki.

6Jumala on oikiemielini: Hiän makšau ahissukšella tiän ahistajilla. 7A ahissetut, niin tiät kuin miätki, Hiän piäštäy ahissukšista, konša Hospoti Iisussa omien väkövien anhelien kera ilmeštyy taivahašta. 8Hiän tulou roihuojan tulen kešeššä ta kurittau niitä, ket ei tiijetä Jumalua eikä totella miän Hospotin Iisussan Hristossan Hyvyä Viestie. 9Heijän kuritukšena on ilmasenikuset uatun muokat. Hiät erotetah Hospotista, eikä hyö piäššä näkömäh Hänen voimua ta jumalallista valuo. 10Näin käypi šinä päivänä, konša Hospoti tulou, jotta Hänen pyhät kunnivoitettais ta kaikki uškojat kiitettäis Häntä. Työ niise oletta heijän joukošša, šentäh kun uškoja miän tovissukšeh. 11Juuri täštä šyyštä myö moliuvumma aina tiän puolešta. Miän Jumala on kuččun tiät omikseh, ta myö molimma, jotta työ oisija tämän kučun arvosie. Šamoin molimma, jotta Hiän voimallah auttais teitä tiän kaikissa hyvissä meininkilöissä ta šuattais loppuh ne ruavot, mit tovissetah tiän ušošta. 12Tällä keinoin työ toisija kunnivuo miän Hospotin Iisussan Hristossan nimellä. Ta Hiän tois kunnivuo teilä miän Jumalan ta Hospotin Iisussan Hristossan armon mukasešti.

2

Riähän ihmini, antihristossa

21Otamma nyt pakinakši miän Hospotin Iisussan Hristossan tulomisen ta šen, jotta miät kerätäh Hänen luo. Myö molimma, vellet, 2elkyä mänettäkkyä mieltänä elkyäkä pöläštykkyä, kun teilä šanottaneh, jotta Hristossan päivä on jo tullun. Elkyä uškokkua tämmöistä pakinua, vaikka kennih šanois teilä, jotta Pyhä Henki šen hänellä ilmotti, tahi myö muka šanoma tahi kirjuttima niin. 3Elkyä antakkua kenenkänä millänä keinoin pettyä iččienä. Še päivä niät ei tule, kuni ihmiset ei kieltäyvytä ušošta ta kuni ei tule riähän ihmini, kumpani on mänöššä uatuh. 4Tuo ihmini vaššuštau kaikkie jumalallista. Hiän noštau iččeh korkiemmalla kaikkie, mitä pietäh jumalana tahi millä kumarrellah. Hiän ašettuu Jumalana istumah jumalankotih ta šanou olovah Jumala. 5Ettäkö muissa, jotta mie pakasin teilä täštä jo šilloin, konša olin tiän luona. 6Työ tiijättä, mi tuota ihmistä vielä pijättelöy, niin jotta hiän ilmeštyy vašta, konša hänen aika tulou. 7Jumalan vaštani voima niät kun jo ruatau peitočči. Hänen, ken šitä vielä pijättelöy, on vain enšin mäntävä pois tieltä, 8ta šiitä ilmeštyy tuo Jumalan sakonan vaššuštaja. Konša Hospoti Iisussa tulou jälelläh, Hiän tappau tuon vaššuštajan oman šuuh henkähykšellä ta hävittäy omalla jumalallisella valollah. 9Jumalan sakonan vaššuštajan tulomini on šaatanan ruato. Konša hiän tulou, hiän luatiu kummie ta merkkiruatoja, mit muanitetah rahvašta. 10Kaikilla valehkeinoilla še muanittau niitä, ket jouvutah uatuh. Šinne hyö jouvutah šentäh, kun ei tykätty tositietuo, mi ois pelaštan hiät. 11Šentäh Jumala työntäy heilä šuuren ekšytykšen, jotta hyö ušottais valeheh. 12Ta niin šuahah suutun kaikki ne, ket ei ušottu šiih, mi on tosi, vain valittih viäryš.

Pisykkyä lujina!

13Vellet, meilä on täyši šyy aina kiittyä Jumalua teistä, kumpasie Hiän tykkyäy. Jumala valičči tiät pelaštumah enšimmäisinä: Hänen Henki pyhitti tiät ta työ uškoja tosišanomah. 14Täh pelaššukšeh Hiän kučču tiät Hyvän Viessin kautti, kumpasen myö teilä toima, jotta työ šaisija miän Hospotin Iisussan Hristossan jumalallisen valon. 15Šentäh, vellet, pisykkyä lujina ta pitäkkyä kiini niistä opaššukšista, kumpasie myö olemma antan teilä omissa pakinoissa tahi kirjasissa.

16Iče miän Hospoti Iisussa Hristossa ta Jumala, miän Tuatto, kumpani tykkyäy meitä ta omašša armoššah lahjotti meilä ilmasenikusen avun ta hyvän toivon, 17rohkistakkah teitä ta antakkah teilä aina voimua kaikkih hyvih ruatoloih ta pakinoih.