Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
6

Orjat ta isännät

61Niijen, ket ollah orjan länkilöissä, pitäy kaikilla keinoin kunnivoittua omie isäntie, jotta Jumalan nimie ta miän opaššušta ei haukuttais. 2Orjien ei pie vähekšie uškovaisie isäntie šen takie, kun hyö ollah uškovellijä. Tämmösie isäntie pitäy paššata vielä paremmin šen takie, kun hyö ruatah hyvyä ta ollah armahie uškovellijä. Tätä kaikkie opašša ta neuvo.

Uško on šuuri rikkahuš

3Ken opaštau toisin kuin mie eikä elä miän Hospotin Iisussan Hristossan tervehien šanojen mukah ta miän ušon opaššukšien mukah, 4še šuurenteliutuu eikä malta mitänä. Hänellä on kovuan šuuri himo riijellä ta kiissellä šanoista. Šemmosešta tulou kajehušta, riitua, pahoja pakinoja, ilkeitä ajatukšie toisista 5ta tyhjänpäiväsie kiistoja mielettömien ihmisien välillä. Nämä kiistelijät on unohettu Hyvän Viessin opaššukšet ta smietitäh, jotta ušolla voit pohattuo. Šemmosista pisy loitompana. 6Uško tosieh onki šuuri rikkahuš, kun vain tyyvvymmä šiih, mitä meilä on. 7Šyntyössä myö emmä tuonun mitänä täh muailmah, ta konša kuolemma, emmä voi viijä tiältä mitänä. 8Kun meilä on ruokua ta vuattiet piällä, niin šiitä meilä riittäkkäh. 9Ne, ket tahotah pohattuo, jouvutah muanitukših ta puututah anšah. Hyö jouvutah monenmoisien mielettömien ta vahinkuo tuojien himojen valtah. Ne vejetäh ihmisie hätäh ta tuhoh. 10Rahanhimo on kaiken pahan juuri. Rahua šuahuštuas's'a monet kiännyttih pois ušošta ta šuatih ičelläh monenmoisie murehie.

Puavilan jälkimmäiset neuvot Timofeilla

11Ka šie, Jumalan ihmini, pisy loitompana kaikešta tämmöseštä! Kuottele elyä oikein ta olla jumalahini, kašva ušošša, ole käršivällini ta leppie. 12Šoji hyvä ušonšota ta voita omakšeš ilmasenikuni elämä. Šiih Jumala šiut kučču, konša šie hyvin šanelit ušoštaš monien tovistajien ieššä. 13Jumala, kaiken elämän antaja, ta Hristossa Iisussa, kumpani Ponttei Pilatin ieššä tovisti omašta ušoštah, olkah miun tovistajina. Tovistakkah hyö, kun mie pyritän šilma näin: 14rua hyväsisti kaikki, mitä šiula on annettu ruattavakši, kuni miän Hospoti Iisussa Hristossa ei tule jälelläh. Šiitä kenkänä ei voi šilma moittie.

15– Kiitetty Jumala, ainut Halliččija,

čuarien Čuari ta isäntien Isäntä,

antau omalla ajallah

Hospotin Iisussan Hristossan jiäviytyö.

16Jumala yksin on kuolomatoin,

Hiän eläy valošša, kumpaista ei šua tulla lähellä.

Häntä yksikänä ihmini ei ole nähnyn eikäi voi nähä.

Hänen on kunnivo ta ilmasenikuni valta. Amin.

17Varota niitä, ket täššä muailmašša ollah pohattoja, jotta hyö ei šuurenteliuvuttais. Kačo, jotta hyö ei pantais omie toivoja epävarmah pohasvuoh, vain eläväh Jumalah. Hiän antau meilä hyväkši mielekši kaikkie kyllitellein. 18Pyritä heitä ruatamah hyvyä, keryämäh pohasvuokši hyvie ruatoja ta šiäštämättä jakamah omie eloja muilla. 19Näin hyö kerätäh ičelläh pohasvuon, mi on hyvä alušta tulijua aikua vaššen, ta niin hyö šuahah omakšeh ilmasenikuni elämä.

20Timofei, pie tallešša še, mi on ušottu šiun huolih! Pisy loitompana jumalattomista ta tyhjistä pakinoista. Eläkä rupie kiistelömäh mistänä, mitä valehellen šanotah tositiijokši. 21Eryähät väitetäh, jotta heilä on še tieto, ta on šentäh ekšytty pois ušošta.

Jumalan armo olkah šiun kera! Amin.