Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
3

Mimmosena uškojakunnan piämiehen pitäy olla?

31Tämä šana on varmašti totta: ken pyrkiy uškojakunnan piämiehen virkah, še tahtou hyväh ruatoh. 2Uškojakunnan piämiehen pitäy olla šemmoni, keneššä ei ole mitänä moitittavua. Hänen pitäy olla yhen naisen mieš, šelväpäini, vakava, rehellini, hänen pitäy hyvin vaššata vierahie ta olla hyvä opaštaja. 3Hänen ei šua olla viinah mänijä, ei toračču, ei riitelijä, ei oman hyövyn šuahuštaja, vain hyväšanani ta šopusa, ei rahalla ahneh. 4Pitäkkäh hiän hyvyä huolta omašta kotiväještä, kašvattakkah lapšieh, jotta ne oltais tottelijat ta kunnivoitettais kaikkie. 5Kun ken ei šuattane pityä huolta kotiväještäh, niin mitein hiän vois huolehtie Jumalan uškojakunnašta? 6Piämiehenä ei šua olla vašta uškoh kiäntynyt, jotta hiän ei rupieis šuurenteliutumah eikä joutuis suutittavakši yheššä juavelin kera. 7Hänen pitäy olla hyväššä luvušša uškojakunnan ulkopuolella niise, jotta häneštä ei paistais pahua ta jotta hiän ei puuttuis juavelin anšah.

Mimmosina pitäy olla uškojakunnan tijakonien?

8Uškojakunnan tijakonien niise pitäy olla kunnon ihmisie, ei kakšinuamasie. Heijän ei šua tottuo viinah eikä šuahuštua omua hyötyö. 9Heijän pitäy hyvin tietyä miän ušon opaššukšet ta pityä omahenki riähättömänä. 10Heitä niise pitäy enšin tutkie, ta kun heistä ei löyvettäne mitänä moitittavua, hyö šuahah ruatua tijakonina. 11Šamoin heijän naisien pitäy olla kunnon ihmisie, hyö ei šuaha paissa muista pahua. Heijän pitäy olla šelväpäisie ta šemmosie, jotta heih voipi kaikešša uškuo. 12Tijakonin pitäy olla yhen naisen mieš, ta hänen pitäy hyvin huolehtie omista lapšista ta kotiväještä. 13Niitä, ken hoitau tijakonin työn hyvin, pietäh hyväššä luvušša ta hyö voijah rohkiešti paissa ušošta Hristossah Iisussah.

Ušon peittoas's'at

14Tätä kirjuttuas's'a toivon, jotta piäšen ruttoh šiun luokši. 15Ka kun viikoštunen, šuat täštä kirjasešta tietyä, mitein pitäy olla Jumalan kojissa. Še koti on elävän Jumalan uškojakunta, kaiken tositiijon pylväš ta kivijalka. 16Miän pyhän ušon peittoas's'a on šuuri:

– Jumala tuli muailmah ihmisen runkošša,

Henki tovisti, jotta Hiän kelpuau Jumalalla.

Anhelit nähtih Hänet,

Häneštä šaneltih muailman kanšoilla,

Häneh ušottih muailmašša,

Hänet otettih jumalalliseh valoh.

4

Viärät opaššukšet

41Pyhä Henki šanou šelväh, jotta viimesinä aikoina eryähät kieltäyvytäh ušošta ta aletah kuunnella muanittelijie henkijä ta piessojen opaššukšie. 2Niitä levitetäh pyhiksi luatiutujat valehtelijat, kumpasien omahenki on kuin palavalla rauvalla poltettu. 3Hyö kielletäh akottumašta ta mänömäštä miehellä, ta hyö kielletäh šyömäštä eryähie ruokie. No Jumala on antan nämäki šyömiset. Ne, ket ušotah ta tiijetäh tosišanoma, šuahah šyyvvä niitä ruokie Jumalua kiittyän. 4Niätšen kaikki, min Jumala on luatin, on hyvyä. Mitänä šiitä ei tarviče heittyä pois, kun še kiittyän otetah vaštah. 5Jumalan šana ta malittu luajitah še luvallisekši.

Iisussan Hristossan hyvä käškyläini

6Kun näin opaššat vellijä, olet hyvä Hristossan Iisussan käškyläini. Šie iče niise šuat voimua ušon ta oikien opaššukšen šanoista, kumpasien mukah olet elän. 7Jumalattomie ta tyhjänpäiväsie starinoja elä kuuntele, vain totuta iččeš oikieh uškoh. 8Runkon harjottelušta on vain vähäsen hyötyö, ka oikiešta ušošta on hyötyö kaikkeh, šentäh kun še lupuau elämän nykyseššä ta tulijašša ajašša. 9Tämä šana on tosi ta še kannattau ottua vaštah. 10Šitä vaššenhan myö ruamma ta käršimmä ahissukšie, kun panima toivon eläväh Jumalah, kumpani on kaikkien ihmisien Pelaštaja, šemminki uškojien.

11Näitä as's'oja neuvo ta opašša. 12Kenkänä ei šua vähekšie šilma nuoren ijän tähen. Ole uškojilla mallina pakinoissaš ta elämäššäš, toisien tykkyännäššä, henkeššä, ušošša ta puhtahuošša. 13Luve uškojakunnalla Pyhie Kirjutukšie, neuvo ta opašša šini, kuni mie en tule. 14Elä jätä käyttämättä šitä henkellistä lahjua, kumpasen šait Jumalalta tullehen viessin kautti, konša uškojakunnan vanhimmat pantih käteh šiun piällä. 15Pie huolta täštä kaikešta ta rua aina näin, jotta kaikin nähtäis šiun eistymini. 16Kačo tarkkah, mitein elät ta mitä opaššat. Pie kiini näistä neuvoista! Šilloin pelaššat iččeš ta ne, ket kuullah šilma.

5

Ole uškojien kera niin kuin omahisien kera

51Elä kiruo vanhua mieštä kovilla šanoilla, kun neuvo häntä niin kuin tuattuoš, nuorempie miehie niin kuin vellijäš, 2vanhoja naisie kuin muamuoš. Nuorempie naisie neuvo kuin čikkojaš, kaikešša puhtahin mielin.

Pie huolta leškilöistä

3Kunnivoita ta pie huolta leškinaisista, kumpaset on jiäty aivan yksinäh. 4A kun lešellä ollou lapšie tahi punukkoja, niin niijen pitäis enšin opaštuo huolehtimah omašta pereheštä ta makšamah omien vanhempien vaivat. Še on Jumalan mielen mukahista. 5Aivan yksin jiänyt leškinaini panou toivon Jumalah ta omissa malituissa kyšyy Häneltä apuo yötä päivyä. 6A makieta elämyä eläjä leški on jo elyässäh kuin kuollut. 7Muissuta leškilöillä täštä, jotta ihmiset ei piäštäis moittimah heitä. 8Še, ken ei huolehi omahisista ta šemminki omašta pereheštä, on kieltäytyn ušošta. Hiän on pahempi kuin še, ken ei ušo.

9Leškien listoih kelpuau vain šemmoni, ken on täyttän kuušikymmentä vuotta ta ken on ollun vain yhen miehen naisena. 10Listoih šuau ottua vain šemmosen, kenet tunnetah hyvistä ruatoloista, ken on kašvattan lapšie, pitän koissah matkalaisie, peššyn uškovaisien vierahien jalat, auttan hätäh joutunehie ta on starainun ruatua kaikkie muuta hyvyä. 11Nuorempie leškijä elä ota listoih. Heti kun heijän runkon himot piäššäh valtah, hyö vierauvutah Hristossašta ta tahotah männä miehellä. 12Näin heistä tulou viäräpäitä, šentäh kun hyö rikottih še, mitä aikasempah oli luvattu Jumalalla. 13Šiitä vielä joutavina olleššah hyö aletah kierrellä talošta toiseh ta totutah olomah laiskoina. Šen lisäkši hyö kielitelläh ta šotkeuvutah toisien as's'oih, paissah šemmoista, mitä ei šais paissa. 14Šentäh mie tahon, jotta nuoret lešet mäntäis miehellä, šuatais lapšie ta ruattais kotitöitä. Šilloin miän vaššuštajat ei löyvetä meissä mitänä haukuttavua. 15Muutomat lešet niätšen on jo kiännytty aštumah šaatanalla jälkeh. 16Kun kellä uškojista, miehellä tahi naisella, ollou koissa leškijä, hänen pitäy huolehtie heistä. Heijän tähen ei pie vaivata uškojakuntua, jotta še vois pityä huolta aivan yksin jiänehistä leškilöistä.

Uškojakunnan vanhimmat

17Vanhimmat, kumpaset hyvin ohjatah omua uškojakuntua, ollah kakšinkertasen kunnivon arvosie, šemminki ne, ket ruatah Hyvän Viessin šanelijina ta opaštajina. 18Vet Pyhissä Kirjutukšissa šanotah: «Elä šivo puimašša olijan härän šuuta» ta «Ruataja on tienannun oman palkan». 19Elä kuuntele, konša viäritetäh uškojakunnan vanhimpua, kun šitä viärityštä ei tovistane oikiekši kakši tahi kolme tovistajua. 20Riähkäytynehie ihmisie kiruo kaikkien kuullen, jotta toisetki varattais. 21Jumalan ieššä, Hospotin Iisussan Hristossan ieššä ta valittujen anhelien ieššä mie vakotan šilma, jotta elä šie näijen neuvojen mukah. Elä ole kenenkänä puolella eläkä pie yhtä ihmistä toista parempana. 22Elä kiirehä panomah käsieš kenenkänä piällä ta plahoslovimah häntä ruatoh, jotta et šekois toisien riähkih. Šäilytä iččeš puhtahana. 23Elä enämpi juo pal'l'ašta vettä, kun ota vaččaš tähen ta ainasien vaivoješ tähen vähäsen viinuaki.

24Eryähien ihmisien riähät nävytäh kaikilla ta ne viijäh šuorah suutuh, a toisien riähät tullah näkyvih jälešti. 25Šamoin hyvät ruavot nävytäh kaikilla, ta neki, mit ei nävytä, ei voija pisyö peitošša.