Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
1

Elämän Šana

11Pakina on elämän Šanašta. Še on ollun alušta alkuan, myö olemma kuullun šen, olemma omin šilmin nähnyn šen, šitä olemma kačellun ta käsin košetellun. 2Elämä jiäviyty, myö näkimä šen, ta šiitä myö tovissamma. Myö tuomma teilä šanan ilmasenikusešta Elämäštä, kumpani oli Tuaton luona ta tuli meilä. 3Min näkimä ta kuulima, šen myö teilä šanelemma, jotta työ niise oisija yheššä miän kera, niin kuin myö olemma yheššä Tuaton ta Hänen Pojan Iisussan Hristossan kera. 4Tämän myö kirjutamma teilä, jotta tiän ilo ois täyši.

Jumala on valo

5Še šanoma, kumpasen myö kuulima Iisussalta Hristossalta ta kumpasen šanelemma teilä, on tämmöni: Jumala on valo, Häneššä ei ole mitänä pimietä. 6Kun šanonemma, jotta elämmä yheššä Hänen kera, a iče kävellemmä pimieššä, niin myö valehtelemma emmäkä elä tositiijon mukah. 7Ka kun kävellemmä valošša, niin kuin Jumala on valošša, niin šilloin myö pisymmä yheššä, ta Iisussan Hristossan, Jumalan Pojan Veri puhistau miät kaikista riähistä.

Riähkien prostimini

8Kun šanonemma, jotta emmä ole riähkähiset, niin myö valehtelemma iččienä eikä meissä ole tositietuo. 9Kun myö šuulla tunnuštanemma omat riähät, niin Jumala, kumpani on varma ta oikiemielini, prostiu meilä miän riähät ta puhistau miät kaikešta viäryöštä. 10Kun šanonemma, jotta myö emmä ole luatin riähkyä, luajimma Jumalašta valehtelijan eikä Hänen šana ole meissä.

2

21Armahat lapšet! Kirjutan teilä tämän, jotta työ että ruatais šemmoista, mistä tulou riähkyä. Kuitenki kun teistä ken riähkäytynöy, niin meilä on Tuaton luona Puolistaja, Iisussa Hristossa, kumpani on vijatoin. 2Hiän on kuolomallah piäštän miät riähistä ta niin šovittan miät Jumalan kera. Eikä Hiän šovittan yksistäh meitä Jumalan kera, vain koko muailman. 3Kun myö täytämmä Iisussan käšyt, niin šiitä tiijämmä, jotta tunnemma Hänet. 4Ken šanou, jotta tuntou Iisussan, vain ei täytä Hänen käškyjä, še on valehtelija. Šemmosešša ihmiseššä ei ole tositietuo. 5No ken eläy Iisussan šanan mukah, šiinä ihmiseššä Jumalan tykkyämini on tosieh tullun täyvekši. Täštä myö tiijämmä, jotta olemma Iisussašša. 6Ken šanou, jotta pisyy Iisussašša, šen pitäy elyä šamoin kuin Iisussa eli.

Uuši käšky

7Miun armahaiset! Käšky, kumpasen teilä kirjutan, ei ole uuši. Še on še vanha käšky, mi teilä on ollun alušta šuate. Vanha käšky on še šana, min työ oletta kuullun alušta šuate. 8Kuitenki käšky, kumpasen teilä kirjutan, on uuši. Iisussašta ta teistä näkyy, jotta še on totta, šentäh kun pimie häipyy ta tosi valo jo loistau. 9Ken šanou, jotta hiän eläy valošša, a vihuau omua vellie, še vielä kävelöy pimieššä. 10Ken tykkyäy vellieh, še pisyy valošša. Šemmosešša ihmiseššä ei ole mitänä, mi vetäis hänet riähkäh. 11Vain še, ken vihuau omua vellie, on pimieššä. Hiän kävelöy pimieššä eikä tiijä, kunne on mänöššä, šentäh kun pimie on šoventan hänen šilmät.

Šana uškojilla

12Mie kirjutan teilä, lapšet, šentäh kun Jumala on Iisussan Hristossan nimen tähen prostin teilä riähät. 13Mie kirjutan teilä, tuatot, šentäh kun työ oletta opaštun tuntomah Hänet, ken on ollun alušta alkuan. Mie kirjutan teilä, nuoret, šentäh kun työ oletta voittan juavelin. Kirjutan teilä, lapšet, šentäh kun työ opaštuja tuntomah Tuaton.

14Tuatot, mie kirjutan teilä, šentäh kun työ opaštuja tuntomah Hänet, ken on ollun alušta alkuan. Nuoret, mie kirjutan teilä, šentäh kun työ oletta voimakkahie, Jumalan šana pisyy teissä ta työ oletta voittan juavelin.

Elkyä tykäkkyä muailmua

15Elkyä tykäkkyä muailmua elkyäkä šitä, mi muailmašša on. Ken tykkyäy muailmua, hiän ei tykkyä Tuattuo. 16Niätšen kaikki, mitä muailmašša on: runkon himot, šilmien kautti tulijat himot ta ylpie elämä, kaikki tämä on muailmašta lähtösin, ei Tuatošta. 17Muailma häviey ta šen himot niise, vain še, ken eläy Jumalan tahon mukah, pisyy ilmasen ijän.

Antihristossa, Hristossan vaššuštaja

18Lapšet, nyt on viimeni aika. Työ oletta kuullun, jotta on tulošša antihristossa, Hristossan vaššuštaja. Monta antihristossua on nyt tullunki, ta šiitä myö tiijämmä, jotta on viimeni aika. 19Hyö on lähetty miän joukošta, no hyö ei kuiteski oltu miän joukkuo. Kun hyö ois oltu miän joukkuo, niin hyö ois pisytty miän kera. No hyö lähettih pois, ta šiitä näky, jotta ei kaikin kuuluta meih. 20Työ oletta Pyhän voitelomat ta tiijättä kaiken. 21En mie šentäh kirjuta teilä, jotta työ muka että tunsis tositietuo. Kirjutan šentäh, kun työ tunnetta šen ta tiijättä, jotta mikänä valeh ei ole tositiijošta lähtösin.

22Kenpä šilloin on valehtelija? Valehtelija on še, ken šanou, jotta Iisussa ei ole Hristossa. Šemmoni ihmini on antihristossa, hiän kieltäytyy Tuatošta ta Pojašta. 23Ken kieltäytyy Pojašta, šillä Tuattuo niise ei ole. Ken omaštau Pojan, šillä on Tuattoki. 24Pisykkäh teissä še šanoma, min työ kuulija jo alušša. Kun še šanoma, min työ kuulija alušta šuate, pisynöy teissä, niin työ niise pisyttä Pojašša ta Tuatošša. 25Ta še, min Hiän meilä lupasi, on ilmasenikuni elämä.

26Tämän mie kirjutin teilä niistä, ket tahotah ekšyttyä tiät. 27Jumala on voijellun tiät Pyhällä Henkellä, ta še voitelu pisyy teissä. Työ että tarviče kenenkänä opaššušta, šentäh kun Pyhä Henki opaštau teitä kaikešša. Hiän on tosi, Häneššä ei ole valehta. Mitä Hiän on teilä opaštan, šiinä pisykkyä.

Jumalan lapšet

28No niin, lapšet, pisykkyä Hristossašša. Šilloin voimma olla rohkeina emmäkä jouvu häpiemäh Hänen ieššä, konša Hiän tulou. 29Työ tiijättä, jotta Hristossa eli aina oikein. Šilloin tiijättä ni šen, jotta jokahini, ken eläy oikein, on Jumalan lapši.