Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
137

Sálbma 137

1371137,1 Babylona eanuid Eufrata oalgejogat ja kanálat, omd. Kebareatnu. Gč. Esek 1,1. mii čálli ja su eatnama olbmot geat ledje dolvojuvvon fáŋgavuhtii.Babylona eanuid gáttiin

mii čohkkáimet ja čieruimet,

go muittašeimmet Siona.

2Gátti sieđggaide

mii heaŋggasteimmet lyraideamet.

3Dat geat dolle min fáŋgan,

gohččo min lávlut,

dat geat ledje dolvon min dohko,

gáibidedje mis illulávlagiid:

“Lávlot midjiide Siona lávlagiid!”

4Mo mii sáhtášeimmet

lávlut Hearrá lávlagiid

vieris eatnamis?

5

137,5
Jer 51,50
Jerusalem, jos mun vajáldahtán du,

de jávkos mu olgeš gieđa vuoibmi!

6Darvánehkos mu njuovčča guopmái,

jos mun in muitte du,

jos in ane stuorimus illunan

du, Jerusalem!

7

137,7
Váid 4,21č
137,7 mo ▶ edomlaččat čurvo sii illudedje go Nebukadnesar cuvkii Juda riikka 587 o.Kr., ja geahččaledje ávkkáiduvvat Juda lihkohisvuođas. Vrd. Esek 35,1eč; Ob 1–15.Hearrá, muitte Jerusalema

lihkuhisvuođa beaivvi,

muitte mo edomlaččat čurvo:

“Gaikkodehket, gaikkodehket dan

eatnama ráje!”

8

137,8
Jes 13,19eč
Jer 50,29eč
Ja don, Babylon,

hevvui dubmejuvvon nisson!

Lihkolaš dat gii mávssaha dutnje

dan maid dahket midjiide!

9

137,9
Jes 13,16
Lihkolaš dat gii váldá

du uhca mánážiid

ja cuvke daid bávtti njeaiga!

138

Sálbma 138

1381

138,1
82,1+
Davida sálbma.

Mun giittán du oppa váimmustan,

mun lávllun dutnje máidnuma,

dutnje, in eará ipmiliidda.

2

138,2
5,8
18,50č
Mun gopmirdan du bassi tempela guvlui

ja rámidan du nama, danin go don

leat árbmugas ja oskkáldas.

Don leat dahkan ollu eambbo

go maid leat lohpidan.

3Dan beaivvi go mun du čurvon,

de don vástidit,

don devdet mu roahkkatvuođain

ja gievravuođain.

4

138,4
68,30+
Buot eatnama gonagasat

rámidit du, Hearrá,

dasgo sii leat gullan du sániid.

5Sii rámidit Hearrá geainnuid,

dasgo Hearrá hearvásvuohta lea stuoris.

6

138,6
113,5č+
Hearrá lea allat,

muhto son geahččá vuollegaččaide,

guhkkin juo son dovdá čeavlás olbmo.

7

138,7
17,7
21,9
Vaikko mun vádjolan áŧestusas áŧestussii,

de don várjalat mu eallima.

Don geiget gieđa,

du olgeš giehta gádju mu

vašálaččaid moaris.

8

138,8
57,3
106,1+
Hearrá ollašuhttá dan

maid lea áigon mu várás.

Hearrá, du árbmu bistá agálaččat.

Ale guođe gaskan iežat barggu!

139

Sálbma 139

1391

139,1
7,10+
Koarrajođiheaddjái. Davida sálbma.

Hearrá, don guorahalat mu ja dovddat mu.

2

139,2
2 Gon 19,27
Jer 23,23č
Jos mun čohkkán dahje čuoččun,

de don dieđát dan,

guhkkin juo don árvidat mu jurdagiid.

3Jos mun váccán dahje veallán,

de don oainnát dan,

don dovddat buot mu geainnuid.

4Hearrá, ovdal go mus lea sátni

njuokčama alde,

de don dieđát maid mun áiggun dadjat.

5Don birastahtát mu juohke bealde,

mun lean du gieđas.

6Dat diehtu lea munnje menddo ovddolaš,

mun in nagot ipmirdit dan.

7139,7 Vuoiŋŋa hebreagiel sátni ruah, sáhttá mearkkašit “vuoigŋa”, “biegga” ja “vuoiŋŋanas”.Gosa galggan mun mannat

du Vuoiŋŋa ovddas eret?

Gosa galggan mun báhtarit

du muođuid ovddas eret?

8

139,8
Am 9,2
Jos mun manan bajás albmái,

de don leat doppe,

jos lážán oađđinsaji jábmiidáibmui,

de don leat doppenai.

9139,9 iđitroađi nuortan. ábi olggumus ravdii oarjin.Jos mun girdilivččen iđitroađi soajáiguin

ja seivvošin ábi olggumus ravdii,

10de doppege don fáhtešit mu,

du olgeš giehta doalašii mu.

11

139,11
Job 12,22
34,21č
1 Kor 4,5
Jos mun dajašin:

“Vare seavdnjadas čiegašii mu

ja čuovga mu birra šattašii idjan”,

12de dutnje seavdnjadas ii leat seavdnjat,

muhto idja lea čuovgat dego beaivi,

seavdnjadasge nugo čuovga.

13

139,13
Sál 119,73
139,13 gođđet mu Gč. Job 10,11.Don sivdnidit mu monimuččaid,

don gođđet mu eadnán goaŧus.

14Mun giittán du go lean sivdniduvvon

nu ovddolaš láhkái.

Du dagut leat ovddolaččat,

dan mun dieđán bures.

15139,15 eatnama čiekŋalasas eatni goaŧus.Mu dávttit eai lean čihkkojuvvon

du čalmmiin

go mun sivdniduvvojin čiegusvuođas,

go mun hábmejuvvojin

eatnama čiekŋalasas.

16Don čalmmit oidne mu juo dalle

go mun ledjen ohki,

buot mu beaivvit ledje čállojuvvon du girjái

ovdal go dain oktage lei boahtán.

17

139,17
40,6+
Man mávssolaččat du jurdagat

leat munnje, Ipmil,

man stuoris daid lohku!

18Jos mun lohkagoađán daid,

de dat leat eambbo go sáttočalmmit,

ja jos gearggan lohkamis,

de mun lean ain du luhtte.

19Ipmil, vare don gottášit

ipmilmeahttumiid!

Gáidoset sorbmejeaddjit mus eret!

20Sii sárdnot behtolaččat du birra,

du vašálaččat atnet du nama duššálažžan.

21Mun vašuhan du vašálaččaid, Hearrá,

mun fasttášan sin guđet čuožžilit du vuostá.

22Olles vašiin mun vašuhan sin,

sii leat mu vašálaččat.

23Suokkar mu, Ipmil,

ja dovdda mu váimmu,

geahččal mu ja dovdda mu jurdagiid.

24

139,24
5,9+
Geahča leango mun bahás geainnus,

ja láide mu agálašvuođa geidnui.