Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
4

Levilaččaid barggut

41Hearrá sártnui Mosesii ja Aronii:

2Lohkki levilaččain Kehata náli sogaid mielde ja bearrašiid mielde, 3

4,3
8,24č
4,3 golbmalogijahkásaččaid Maŋŋelaš mearriduvvui ahte levilaččat galge dahkat bálvalusa go sii ledje deavdán guoktelogivihtta dahje guoktelogi jagi. Vrd. 8,24; 1 Muit 23,24.27.buot olbmáid golbmalogijahkásaččaid rájes vihttalogijahkásaččaid rádjái. Soahtebálvalusa sajis sii galget bálvalit almmustusgoađis. 4Kehatlaččaid bargu lea almmustusgoađis atnit váras allabassi biergasiid.

54,5 ovdaloavdaga basimus boaššu ovddabealde. lihtumearkka guokte geađgetávvala mat ledje árkkas. Gč. 2 Mos 40,20. lihtuárka.Go siida vuolgá johtui, de Aron ja su bártnit galget váldit vuolás gokči ovdaloavdaga ja gokčat dainna lihtumearkka árkka. 6Sii galget bidjat dan ala delfiinnanáhkkegokčasa ja lebbet bajimužžan alitrukses liinni. De sii galget nahkehit guoddinstákkuid sadjáseaset.

7Oaffarláibebeavddi ala sii galget lebbet alitrukses liinni; dan ala galgá bidjat fáhtaid, guvssiid, bolluid ja juhkamušoaffarmukkaid. Oaffarláibbit galget leat beavddi alde oppa áigge. 8Daid ala sii galget lebbet karmosinrukses liinni, ja dan galgá gokčat delfiinnanáhkkegokčasiin. De sii galget nahkehit guoddinstákkuid sadjáseaset.

9Sii galget váldit alitrukses liinni ja gokčat dainna lámpájuolggi, dan lámppáid, basttaid, vuolušlihtiid ja buot oljolihtiid mat dárbbašuvvojit dan atnui, 10ja sii galget giessat lámpájuolggi ja dan dárbašiid delfiinnanáhkkegokčasa sisa. De sii galget bidjat buot daid guoddinmuoraid ala.

114,11 Gollesuovasáltára suovasáltár. Vrd. 2 Mos 30,1eč.Gollesuovasáltára ala sii galget lebbet alitrukses liinni ja dan ala delfiinnanáhkkegokčasa. De sii galget nahkehit guoddinstákkuid sadjáseaset.

12Sii galget maid váldit buot biergasiid mat adnojuvvojit bassibáikki ipmilbálvalusas, giessat daid alitrukses liinni sisa ja de gokčat daid delfiinnanáhkkegokčasiin. De sii galget bidjat buot daid guoddinmuoraid ala.

134,13 oaffaráltáris boaldinoaffaráltár lei bronssas. Vrd. 2 Mos 27,1eč.Go sii leat rádjan gunaid oaffaráltáris, de sii galget lebbet áltára ala purpurrukses liinni 14ja bidjat dan ala buot biergasiid mat adnojuvvojit oaffaruššamis: dollalihtiid, gáffaliid, goaivvuid ja lihtiid, buot áltára dárbašiid, ja dasto lebbet daid ala delfiinnanáhkkegokčasa. De sii galget nahkehit guoddinstákkuid sadjáseaset.

15

4,15
7,9
1 Muit 15,15
Go siida vuolgá johtui, de kehatlaččat ožžot boahtit guoddit bassi biergasiid ja daid dárbašiid easkka maŋŋil go Aron ja su bártnit leat gokčan daid. Govččakeahtes bassi biergasiidda sii eai oaččo guoskat, amaset jápmit. Almmustusgoađi biergasiid guoddin lea kehatlaččaid bargu.

16Elasar, báhppa Arona bárdni, galgá atnit váras lámpáoljju, njálggahájat suovvasiid, beaivválaš borramušoaffara ja vuoidanoljju. Son galgá atnit váras oppa goađi ja buot dan bassi biergasiid.

17Hearrá sártnui Mosesii ja Aronii:

18Alli divtte kehatlaččaid sogaid čuhppojuvvot levilaččaid čearddas! 19Dahkki sidjiide ná, vai sii besset eallit eaige jáme go bohtet allabassi biergasiid lahka: Aron ja su bártnit galget mannat ja čilget juohkehažžii maid guhtege galgá bargat ja maid guoddit. 20

4,20
1 Sam 6,19
Kehatlaččat eai oaččo eai čalbmeravkalanboddiige boahtit goahtái ja oaidnit govččakeahtes bassi biergasiid, muđui sii jápmet.

21Hearrá sártnui Mosesii:

22Loga maid Geršona náli bearrašiid mielde ja sogaid mielde. 23Loga ja geahčat buot olbmáid golbmalogijahkásaččaid rájes vihttalogijahkásaččaid rádjái. Sii galget soahtebálvalusa sajis dahkat bargobálvalusa almmustusgoađis. 24Dát leat barggut maid geršonlaččaid sogat galget bargat ja maid guoddit: 25Sii galget guoddit goađi loavddabihtáid, almmustusgoađi, goađi gokčasa ja delfiinnanáhkkegokčasa mii lea dan alde, almmustusgoađi uvssa gokčasa, 26ovdašilju loavdagiid, ovdašilju poartaráiggi gokčasa ja buot biergasiid mat adnojuvvojit daid dikšumis. Sii galget doaimmahit buot bargguid mat gullet dáidda doaimmaide. 27Geršonlaččat galget dahkat buot bargguideaset, sihke guoddima ja eará bargguid, Arona ja su bártniid gohččumiid mielde. Galgabehtet geahččat bearrái ahte sii atnet váras buot dan maid galget guoddit. 28Dát leat barggut mat leat mearriduvvon geršonlaččaid sogaide, ja sii galget doaimmahit daid Itamara, báhppa Arona bártni, geahčus.

29Loga ja geahčat Merari náli sogaid mielde ja bearrašiid mielde. 30Geahčat buot olbmáid golbmalogijahkásaččaid rájes vihttalogijahkásaččaid rádjái. Merarilaččat galget dahkat bargobálvalusa almmustusgoađis. 31Sii galget guoddit dáid dárbašiid: goađi fielluid ja daid doaresmuoraid, stoalppuid ja julggiid, 32stoalppuid mat leat ovdašilju birra ja daid julggiid, giddennávlliid, báttiid ja buot dárbašiid mat adnojuvvojit daid gieđahallamis ja dikšumis. Galgabehtet neavvut sin čielgasit ja nammadit juohke diŋgga maid sii galget guoddit. 33Dát barggut leat mearriduvvon merarilaččaid sogaide, ja sii galget dahkat daid Itamara, báhppa Arona bártni, geahčus.

34Moses, Aron ja searvegotti oaivámuččat lohke ja geahčadedje Kehata náli sogaid mielde ja bearrašiid mielde, 35buot olbmáid golbmalogijahkásaččaid rájes vihttalogijahkásaččaid rádjái, daid geat galge atnit váras almmustusgoađi bargguid. 36Sii ledje sogaid mielde lohkkojuvvon guokteduhát čiežačuođivihttalogi. 37Dán veardde kehatlaččaid sogain ledje olbmát geat geahčaduvvojedje almmustusgoađi bargguid várás. Moses ja Aron geahčadeigga sin Hearrá sáni mielde Mosesa bokte.

38Geršonlaččat geat geahčaduvvojedje sogaid mielde ja bearrašiid mielde, 39olbmát golbmalogijahkásaččaid rájes vihttalogijahkásaččaid rádjái geat galge atnit váras almmustusgoađi bargguid, 40ledje sogaid mielde ja bearrašiid mielde lohkkojuvvon guokteduhát guhttačuođigolbmalogi. 41Dán veardde geršonlaččaid sogain ledje olbmát geat galge bargat almmustusgoađi bargguid. Moses ja Aron logaiga ja geahčadeigga sin dan gohččuma mielde maid Hearrá lei addán.

42Merarilaččat geat geahčaduvvojedje sogaid mielde ja bearrašiid mielde, 43olbmát golbmalogijahkásaččaid rájes vihttalogijahkásaččaid rádjái geat galge atnit váras almmustusgoađi bargguid, 44ledje sogaid mielde lohkkojuvvon golbmaduhát guoktečuođi. 45Dán veardde ledje merarilaččaid sogain olbmát geaid Moses ja Aron logaiga ja geahčadeigga Hearrá sáni mielde Mosesa bokte.

46Levilaččat geaid Moses, Aron ja Israela oaivámuččat lohke ja geahčadedje sogaid mielde ja bearrašiid mielde, 47olbmát golbmalogijahkásaččaid rájes vihttalogijahkásaččaid rádjái geat galge guoddit dahje bargat eará bargguid almmustusgoađis, 48ledje buohkanassii gávcciduhát vihttačuođigávccilogi. 49Hearrá sáni mielde Mosesa bokte juohkehaš sis mearriduvvui bargat dahje guoddit dan maid guhtege galggai, ja sii geahčaduvvojedje nugo Hearrá lei gohččon Mosesa.