Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
2

21Hearrá sártnui Mosesii ja Aronii:

2Israellaččat galget luoitalit almmustusgoađi birra, muhto soames mátkki duohkái das. Iešguhtege galgá luoitalit sadjásis iežas čeardda leavgga ja iežas bearraša mearkka lahka.

3Almmustusgoađi nuorttabeallái luoitala Juda čearda leavggainis ja buot soahtejoavkkuidisguin. Nahšon, Amminadaba bárdni, lea Juda olbmáid oaivámuš. 4Su soahteveagas leat čiežaloginjealljeduhát guhttačuođi geahčaduvvon olbmá. 5Juda siidda gurrii luoitala Isaskara čearda man olbmáid oaivámuš lea Netanel, Suara bárdni. 6Su soahteveagas leat vihttaloginjealljeduhát njeallječuođi geahčaduvvon olbmá. 7Juda nuppi beallái luoitala Sebulona čearda man olbmáid oaivámuš lea Eliab, Helona bárdni. 8Su soahteveagas leat vihttalogičiežaduhát njeallječuođi geahčaduvvon olbmá. 9Juda soahtejoavkkuin leat buohkanassii čuođigávccilogiguhttaduhát njeallječuođi geahčaduvvon olbmá. Dát soahteveahka galgá johtit ovddimussan.

10Almmustusgoađi lulábeallái luoitala Rubena čearda leavggainis ja buot soahtejoavkkuidisguin. Elisur, Šedeura bárdni, lea Rubena olbmáid oaivámuš, 11ja su soahteveagas leat njealljelogiguhttaduhát vihttačuođi geahčaduvvon olbmá. 12Rubena čeardda gurrii luoitala Simeona čearda. Šelumiel, Surišaddaja bárdni, lea Simeona olbmáid oaivámuš, 13ja su soahteveagas leat vihttalogiovcciduhát golbmačuođi geahčaduvvon olbmá. 14Rubena čeardda nuppi beallái luoitala Gada čearda. Eljasaf, Deuela bárdni, lea Gada olbmáid oaivámuš, 15ja su soahteveagas leat njealljelogivihttaduhát guhttačuođivihttalogi geahčaduvvon olbmá. 16Rubena soahtejoavkkuin leat buohkanassii čuođivihttalogioktaduhát njeallječuođivihttalogi geahčaduvvon olbmá. Dát soahtejoavkkut galget johtit nubbin.

17Almmustusgoahti galgá váldojuvvot go levilaččaid siida vuolgá johtui; dat lea eará čearddaid gasku. Buot čearddat galget vuolgit johtui leavggaideaset maŋis dan ortnegis mas dat ledje siiddas.

18Almmustusgoađi oarjjabeallái luoitala Efraima čearda leavggainis ja buot soahtejoavkkuidisguin. Elišama, Ammihuda bárdni, lea Efraima olbmáid oaivámuš, 19ja su soahteveagas leat njealljelogiduhát vihttačuođi geahčaduvvon olbmá. 20Efraima čeardda báldii luoitala Manasse čearda. Gamliel, Pedasura bárdni, lea Manasse olbmáid oaivámuš, 21ja su soahteveagas leat golbmalogiguokteduhát guoktečuođi geahčaduvvon olbmá. 22Efraima nuppi beallái luoitala Benjamina čearda. Abidan, Gidoni bárdni, lea Benjamina olbmáid oaivámuš, 23ja su soahteveagas leat golbmalogivihttaduhát njeallječuođi geahčaduvvon olbmá. 24Efraima soahtejoavkkuin leat buohkanassii čuođigávcciduhát čuođi geahčaduvvon olbmá. Sii galget johtit goalmmádin.

25Dana čearda luoitala davábeallái leavggainis ja soahtejoavkkuidisguin. Ahieser, Ammišaddaja bárdni, lea Dana olbmáid oaivámuš, 26ja su soahteveagas leat guhttalogiguokteduhát čiežačuođi geahčaduvvon olbmá. 27Su báldii luoitala Ašera čearda. Pagiel, Okrana bárdni, lea Ašera olbmáid oaivámuš, 28ja su soahteveagas leat njealljelogioktaduhát vihttačuođi geahčaduvvon olbmá. 29Dana nuppi beallái luoitala Naftali čearda. Ahira, Enana bárdni, lea Naftali olbmáid oaivámuš, 30ja su soahteveagas leat vihttalogigolbmaduhát njeallječuođi geahčaduvvon olbmá. 31Dana soahtejoavkkuin leat buohkanassii čuođivihttalogičiežaduhát guhttačuođi geahčaduvvon olbmá. Sii galget johtit leavggaset vuolde maŋimužžan.

32

2,32
1,46č
Dát ledje israellaččaid geahčaduvvon olbmát sogaid mielde. Siiddain ledje buohkanassii guhttačuođigolbmaduhát vihttačuođivihttalogi geahčaduvvon olbmá. 33Levilaččat eai geahčaduvvon oktan eará israellaččaiguin, dasgo nu Hearrá lei gohččon Mosesa.

34Israellaččat dahke nugo Hearrá lei gohččon. Siidii sii luoitaledje leavggaideaset vuolde sogaid mielde ja bearrašiid mielde, ja mátkkoštettiineaset sii johte mearriduvvon ortnegis.