Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
11

Jerusalema ja Juda ássit

111Álbmoga oaivámuččat ásse Jerusalemii. Earát fas vuorbádedje, gosa sii galge ássat. Logádas galggai ássat Jerusalemii, bassi gávpogii, ja ovcci logádasa eará gávpogiidda. 2Álbmot rámidii olbmáid geat ledje miehtásat ássat Jerusalemii.

3

11,3
1 Muit 9,4eč
Dás logahallojuvvojit dat Juda provinssa bearašoaivámuččat geat ásse Jerusalemis. Maiddái eará Juda gávpogiin ásse israellaččat ja sin gaskkas báhpat, levilaččat, tempelbálvaleaddjit ja Salomo bálvaleddjiid mánát, guhtege iežas eatnamis ja iežas gávpogis. 4Jerusalemis ásse dát Juda ja Benjamina čearddaid olbmát: Juda čearddas: Ataja, Ussia bárdni, Peresa sogas; su áddjá lei Sakarja, gean áhčči lei Amarja, su Šefatja ja su Mahalalel. 5Su lassin Maaseja, Baruka bárdni, Šela sogas; su áddjá lei Kol-Hose, gean áhčči lei Hasaja, su Adaja, su Jojarib ja su Sakarja. 6Peresa sogas Jerusalemis ásse oktiibuot njeallječuođiguhttalogigávcci vearjoolbmá.

7Benjamina čearddas: Sallu, Mešullama bárdni; su áddjá lei Joed, gean áhčči lei Pedaja, su Kolaja, su Maaseja, su Itiel ja su Jesaja. 8Su lassin su fuolkkit, jálus soahteolbmát, oktiibuot ovccičuođiguoktelogigávcci olbmá. 9Daid benjaminlaččaid oaivámuš geat ásse Jerusalemis, lei Joel, Sikri bárdni, ja gávpoga vuolit oaivámuš lei Juda, Hassenua bárdni.

10Báhpat: Jedaja, Jojariba bárdni, Jakin 11ja Seraja, Hilkia bárdni, Ipmila tempela njunušolmmái; Seraja áddjá lei Mešullam, gean áhčči lei Sadok, su Merajot ja su Ahitub. 12Sin fuolkkit, geat bálvaledje tempelis, ledje oktiibuot gávccičuođiguoktelogiguokte. Báhpaide gulai vel Adaja, Jerohama bárdni; su áddjá lei Pelalja, gean áhčči lei Amsi, su Sakarja, su Pašhur ja su Malkia. 13Su fuolkkit, bearašoaivámuččat, ledje oktiibuot guoktečuođinjealljelogiguokte. Báhpaide gulai vel Amasai, Asarela bárdni; su áddjá lei Ahsai, gean áhčči lei Mešillemot, gean áhčči lei Immer. 14Su sogas ledje oktiibuot čuođiguoktelogigávcci olbmá, buohkat jálus soahteolbmát. Sin oaivámuš lei Sabdiel, Haggadola bárdni.

15Levilaččat: Šemaja, Haššuba bárdni; su áddjá lei Asrikam, gean áhčči lei Hašabja, gean áhčči lei Bunni. 16Šabbetai ja Josabad gulaiga levilaččaid oaivámuččaide, ja soai jođiheigga Ipmila viesu olgobargguid. 17De lei Mattanja, Mika bárdni; su áddjá lei Sabdi, gean áhčči lei Asaf. Son jođihii máidnunlávluma ja lávllui giittussálmma rohkadusa oktavuođas. De lei vel su fuolki Bakbukja, su sadjásaš, ja Abda, Šammua bárdni; Abda áddjá lei Galal, gean áhčči lei Jedutun. 18Bassi gávpogis ledje oktiibuot guoktečuođigávcciloginjeallje levilačča.

19Uksafávttat: Akkub, Talmon ja sudno virgeguoimmit geat fáktejedje poarttaid, oktiibuot čuođičiežalogiguokte. 20Eará israellaččat, báhpat ja levilaččat ásse buot eará Juda gávpogiin, guhtege iežas árbeeatnamis. 2111,21 Ofel >3,27.Tempelbálvaleaddjit ásse Ofelis, ja Siha ja Gišpa leigga sin njunnošat. 22Levilaččaid hoavda Jerusalemis lei Ussi, Bani bárdni; su áddjá lei Hašabja, gean áhčči lei Mattanja, gean áhčči lei Mika. Son gulai Asafa bártniide geat lávlo tempela ipmilbálvalusain. 23Sin várás gonagas lei addán gohččuma mii mearridii lávluid beaivválaš bargguid. 24Gonagasa veahkkin buot áššiin mat guske álbmogii, lei Petahja, Mešesabela bárdni, gii gulai Seraha, Juda bártni, nállái.

25Muhtumat Juda čeardda olbmuin ásse giliin maid birra ledje bealddut: Kirjat Arbas ja dan birasgiliin, Dibonis ja dan birasgiliin, Jekabseelis ja dan birasbáikkiin, 26Ješuas, Moladas ja Bet-Peletis, 27Hasar Šualis, Beer Šebas ja dan birasgiliin, 28Siklagis, Mekonas ja dan birasgiliin, 29En-Rimmonis, Soras ja Jarmutis, 30Sanoahis, Adullamis ja dan lagaš giliin, Lakišis ja dan lagaš bealdduin ja Asekas ja dan birasgiliin. Sin ássanguovlu olii Beer Šeba rájes Hinnomleagi rádjái.

31Benjamina čeardda olbmot ásse Gebas, Mikmasis, Ajas ja Betelis ja dan birasgiliin, 32Anatotis, Nobis ja Ananjas, 33Hasoris, Ramas ja Gittajimis, 34Hadidis, Seboimis ja Neballatis, 35Lodis, Onos ja Ge-Haharašimis. 36Muhtun levilaččaid juhkosat sirdojuvvojedje Judas Benjaminii.