Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
8

Báhpaid vihaheapmi

81Hearrá sártnui Mosesii:

2

8,2
2 Mos 28,1–29,35
30,30
40,9–15
Buvtte Arona ja su bártniid, sin báhpabiktasiid, vuoidanoljju, suddooaffarvuovssá, goappašiid vierccaid ja veaddelihti mas leat suvrutkeahtes láibbit 3ja rávkka oppa searvegotti almmustusgoađi uvssa ovdii.

4Moses dagai nugo Hearrá lei gohččon su, ja searvegoddi čoahkkanii almmustusgoađi uvssa ovdii. 5Moses dajai searvegoddái: “Ná Hearrá lea gohččon dahkat.” 6Moses divttii Arona ja su bártniid loaiddastit ovdan, ja son basai sin čáziin. 78,7 efoda bajimusbáhpa bivttas. ▶ efod.Son gárvvuhii Aronii báiddi, boahkánasttii su, gárvvuhii sutnje olgguldasbiktasa ja dan ala efoda maid son giddii efoda boahkániin. 88,8 urim ja tummim bassi biergasat mat vuorbádemiin adnojuvvojedje dalle go dáhtto diehtit Ipmila dáhtu. >2 Mos 28,30. ▶ urim ja tummim.Son bijai sutnje raddeleahpi ja dan sisa urima ja tummima. 9De son bijai Arona oaivái turbána ja čanai ovddabeallái lieđi mii lei čielga gollis, bassi oaivečiŋa, nugo Hearrá lei gohččon su. 10

8,10
2 Mos 30,25eč
Moses válddii vuoidanoljju ja vuoiddai goađi ja buot mii lei dan siste, ja basuhii dan buot. 11Son riškkuhii oljju čieža geardde áltára ala, vuoiddai áltára ja buot dan dárbašiid ja basadanáldása ja dan juolggi ja ná basuhii daid. 12
8,12
2 Mos 29,7eč
Son golggahii vuoidanoljju Arona oaivái, vuoiddai su ja vihahii su virgái.

13Dasto Moses divttii Arona bártniid loaiddastit ovdan. Son gárvvuhii sidjiide báiddi, boahkánasttii sin ja bijai sidjiide turbániid oaivái, nugo Hearrá lei gohččon su.

14Moses buvttii suddooaffarvuovssá, ja Aron ja su bártnit bidje gieđaid vuovssá oaivvi ala. 158,15 áltárčoarvái áltárčoarvi.De Moses gottii vuovssá, válddii dan vara ja sihkui dan suorpmain guđege áltárčoarvái juohke beallái ja buhtistii áltára. Vara mii lei báhcán, son leikii áltára gurrii, ja son basuhii áltára ja doaimmahii dasa soabahusa. 16Son válddii buot leavssusbuiddiid ja stuorit vuoivvasgeaži ja goappašiid maninčalmmiid ja daid buoiddi ja bolddii daid áltára alde. 17Muhto vuovssá oktan náhkiin, biergguin ja gubmuiguin son bolddii siidda olggobealde, nugo Hearrá lei gohččon su.

18Dasto Moses buvttii boaldinoaffarviercca, ja Aron ja su bártnit bidje gieđaid viercca oaivvi ala. 19Moses gottii viercca ja riškkuhii vara miehtá áltára. 20Son ruvjii viercca ja bolddii dan oaivvi, ruvjjiid ja buoiddi. 21Siskilušaid ja julggiid son basai čáziin. De son bolddii oppa viercca áltára alde. Dat lei boaldinoaffar, hádja mii lei Hearrá miela mielde, dollaoaffar Hearrái, nugo Hearrá lei gohččon Mosesa.

22

8,22
2 Mos 29,19eč
Dasto Moses buvttii nuppi viercca, báhpavihahanviercca, ja Aron ja su bártnit bidje gieđaid dan oaivvi ala. 23Moses gottii viercca, válddii veaháš vara ja sihkui dan Arona olgeš bealji buoiddážii, olgeš bealgái ja olgeš juolgebealgái. 24Son rávkkai dasto ovdan Arona bártniid ja sihkui vara sin olgeš bealji buoiddážii, olgeš bealgái ja olgeš juolgebealgái ja riškkuhii miehtá áltára vara mii lei báhcán. 25Son válddii buoiddi, biehčama, buot leavssusbuiddiid, stuorit vuoivvasgeaži, goappašiid maninčalmmiid ja daid buoiddi ja olgeš čoarbbeali. 26Veaddelihtis mas atne suvrutkeahtes láibbiid Hearrá muođuid ovddas, son válddii ovtta suvrutkeahtes gáhku, ovtta oljjuin láibojuvvon gáhku ja ovtta asehis láibbáža ja bijai daid buiddiid ja olgeš čoarbbeali ala. 27Buot daid son attii Arona ja su bártniid gihtii ja divttii sin bajidit daid oaffarin Hearrá muođuid ovdii. 28Dasto Moses válddii daid fas sin gieđas ja bolddii daid áltára alde oktan boaldinoaffariin. Dat lei báhpavihahanoaffar, hádja mii lea Hearrá miela mielde, dollaoaffar Hearrái. 29Moses válddii mielgga ja bajidii dan oaffarin Hearrá muođuid ovddas. Dat lei Mosesa oassi báhpavihahanvierccas, nugo Hearrá lei gohččon su. 30Ja Moses válddii vuoidanoljju ja vara áltára alde ja riškkuhii dan Arona ja su bártniid biktasiidda. Dan láhkái son vihahii Arona ja su bártniid ja sin biktasiid.

31

8,31
2 Mos 29,32
Moses dajai Aronii ja su bártniide: “Vuššet bierggu almmustusgoađi uvssa guoras. Doppe dii galgabehtet borrat dan oktan láibbiin mii lea báhpavihahanveaddelihtis, nugo munnje lea celkojuvvon: Aron ja su bártnit galget borrat dan. 32Dan mii báhcá bierggus ja láibbis, dii galgabehtet boaldit. 33
8,33
2 Mos 29,35
Čieža beaivvi dii galgabehtet orrut almmustusgoađi uvssa ovddas, dassá go din báhpavihahanbeaivvit leat gollan; čieža beaivvi bistá din báhpavihaheapmi. 34Nugo odne lea dahkkojuvvon, nu Hearrá lea gohččon dahkat, vai dii oažžubehtet soabahusa. 35Dii galgabehtet orrut almmustusgoađi uvssa ovddas čieža beaivvi ijatbeaivái ja dahkat Hearrá gohččuma mielde, muđui dii jápmibehtet. Nu munnje lea celkojuvvon.” 36Aron ja su bártnit dahke buot dan maid Hearrá lei gohččon Mosesa bokte.

9

Arona vuosttaš oaffar

91Gávccát beaivvi Moses rávkkai lusas Arona ja su bártniid ja Israela vuorrasiid. 2Son dajai Aronii: “Váldde burrogálbbi suddooaffarin ja viercca boaldinoaffarin, goappašagaid almmá vigi haga, ja buvtte daid Hearrá muođuid ovdii. 3Cealkke israellaččaide: Buktet bohká suddooaffarin ja burrogálbbi ja lábbá boaldinoaffarin, goappašagaid jahkásaččaid ja almmá vigi haga. 4Buktet maiddái vuovssá ja viercca searvevuođaoaffarin, oaffaruššojuvvot Hearrá muođuid ovddas, ja borramušoaffara mii lea vuidojuvvon oljjuin, danin go odne Hearrá almmustuvvá didjiide.”

5Sii bukte almmustusgoađi ovdii buot maid Moses lei gohččon. Oppa searvegoddi loaiddastii ovdan ja čuoččui Hearrá muođuid ovddas. 6Moses dajai: “Ná Hearrá lea gohččon din dahkat, ja de su hearvásvuohta almmustuvvá didjiide.” 7

9,7
Kap.
Aronii Moses dajai: “Loaiddas áltára lusa ja oaffaruša iežat suddooaffara ja boaldinoaffara ja doaimmat soabahusa alccesat ja álbmogii. Oaffaruša dasto álbmoga oaffara ja doaimmat soabahusa dasa, nugo Hearrá lea gohččon.”

8Aron loaiddastii áltára lusa ja gottii iežas suddooaffargálbbi. 9Arona bártnit geigejedje sutnje vara, ja son buonjostii suorpma dasa ja sihkui vara áltára čorvviide, ja vara mii lei báhcán, son leikii áltára gurrii. 10Suddooaffarealli buoiddi ja maninčalmmiid ja stuorit vuoivvasgeaži son bolddii áltára alde dan gohččuma mielde maid Hearrá lei addán Mosesii. 11Biergguid ja náhki son bolddii siidda olggobealde. 12Dasto Aron gottii boaldinoaffarealli. Su bártnit geigejedje sutnje vara, ja son riškkuhii dan miehtá áltára. 13Sii geigejedje sutnje boaldinoaffarealli ruvjjiid ja oaivvi, ja son bolddii daid áltára alde. 14Dasto son basai siskilušaid ja julggiid ja bolddii daid oktan boaldinoaffariin áltára alde.

15De Aron buvttii ovdan álbmoga oaffara, válddii álbmoga suddooaffarbohká ja gottii dan suddooaffarin seammá ládje go iežas oaffareallige. 16Son válddii maiddái boaldinoaffarealli ja oaffarušai dan mearriduvvon vuogi mielde. 17

9,17
2 Mos 29,39č
Son buvttii ovdan borramušoaffara, válddii das čorpma dievva ja bolddii dan áltára alde. Dan son oaffarušai iđitboaldinoaffara lassin. 18De son gottii vuovssá ja viercca álbmoga searvevuođaoaffarin. Arona bártnit geigejedje sutnje vara, ja son riškkuhii dan miehtá áltára.

19Vuovssá ja viercca buiddiid, biehčama, leavssusbuiddiid, maninčalmmiid ja stuorit vuoivvasgeaži, 20buot dáid buiddiid sii bidje mielggaid gurrii. Aron bolddii buiddiid áltára alde. 21Muhto mielggaid ja olgeš čoarbbeali Aron bajidii oaffarin Hearrá muođuid ovddas, nugo Moses lei gohččon. 22

9,22
4 Mos 6,23č
De Aron bajidii gieđaid álbmoga guvlui ja buressivdnidii sin. Son njiejai áltáris go lei geargan oaffaruššamis suddooaffara, boaldinoaffara ja searvevuođaoaffara.

23

9,23
2 Mos 40,34
4 Mos 9,6
Moses ja Aron manaiga almmustusgoahtái, ja go soai bođiiga doppe olggos, de soai buressivdnideigga álbmoga. Dalle Hearrá hearvásvuohta almmustuvai oppa álbmogii. 24
9,24
1 Mos 15,17
Duop 6,21
1 Gon 18,38č
1 Muit 21,26
2 Muit 7,1
Hearrá luhtte vulggii dolla, ja dat lovttii boaldinoaffara ja buiddiid áltára alde. Oppa álbmot oinnii dan, ja buohkat ledje ávus ja luoitádedje eatnamii muđolassii.

10

Nadaba ja Abihu rihkus

101Arona bártnit Nadab ja Abihu válddiiga goabbáge dollalihtiska, bijaiga daidda ášu, gilvviiga dan ala suovvasiid ja buvttiiga ná Hearrá muođuid ovdii vieris dola mii ii lean dahkkojuvvon nugo son lei gohččon. 2

10,2
16,12
4 Mos 3,4
16,35
Dalle Hearrá luhtte vulggii dolla mii lovttii sudno, ja soai jámiiga Hearrá muođuid ovdii. 3Moses dajai Aronii: “Dát lea dat man birra Hearrá celkkii:

Mun čájehan bassivuohtan

daidda geat leat mu lahka,

ja almmustahtán iežan hearvásvuođa

oppa álbmogii.”

Aron orui jávohaga.

4

10,4
2 Mos 6,22
Moses rávkkai lusas Arona čeazi Ussiela bártniid Mišaela ja Elsafana ja dajai sudnuide: “Manni ja guoddi vieljaideatte bassibáikki luhtte siidda olggobeallái.” 5Mišael ja Elsafan loaiddasteigga ovdan ja guttiiga sudno báiddiid siste siidda olggobeallái, nugo Moses lei gohččon.

610,6 Allet divtte vuovttaid … biktasiiddádet Báhpat eai ožžon searvat ▶ moraštanvieruide, amaset guoskat jápma olbmuide. >21,1eč.Moses dajai Aronii ja su bártniide Elasarii ja Itamarii: “Allet divtte vuovttaid heaŋgát luovusin alletge gaikkot biktasiiddádet, vai ehpet jámáše ja vai Hearrá ii moaráhuvaše oppa Israela searvegoddái. Muhto din vieljat, buot israellaččat, ožžot čierrut daid geaid Hearrá dolla bolddii. 7Allet mana eret almmustusgoađi uvssa luhtte, amadet jápmit, dasgo dii lehpet vuidojuvvon Hearrá oljjuin.” Sii dahke nugo Moses gohčui.

8Hearrá sártnui Aronii: 9

10,9
Esek 44,21
“Go dii áigubehtet mannat almmustusgoahtái, de ehpet oaččo juhkat viinni ehpetge eará garra juhkamuša, it don eabage du bártnit, amadet jápmit. Dán mearrádusa dii galgabehtet álo doallat buolvvas bulvii, 10
10,10
Esek 44,23
vai máhttibehtet earuhit basi das mii ii leat bassi ja buhttása das mii lea buhtismeahttun, 11ja dii galgabehtet oahpahit israellaččaide buot lágaid maid Hearrá lea gulahan sidjiide Mosesa bokte.”

12Moses dajai Aronii ja Elasarii ja Itamarii, su bártniide geat leigga báhcán: “Váldet dan borramušoaffara mii lea báhcán Hearrá dollaoaffariin, ja borret dan suvrutkeahttájin áltára luhtte, danin go dat lea allabassi. 13

10,13
2,310
6,9
Dii galgabehtet borrat dan bassi sajis. Dat lea du ja du bártniid oassi Hearrá dollaoaffariin. Nu Hearrá lea gohččon mu. 14
10,14
7,34
4 Mos 6,20
Mielgga mii lea bajiduvvon ja čoarbbeali mii lea addojuvvon oaffarin, dii galgabehtet borrat buhtis báikkis, don ja du bártnit ja nieiddat, dasgo dat lea addojuvvon du ja du bártniid oassin israellaččaid searvevuođaoaffariin. 15Čoarbbeali mii addojuvvo oaffarin ja mielgga mii bajiduvvo, dii galgabehtet buktit oktan dollaoaffarbuiddiiguin ja bajidit Hearrá muođuid ovdii; dat lea du ja du bártniid oassi agálaččat, nugo Hearrá lea gohččon.”

16

10,16
9,315
Moses ozai suddooaffarbohká, muhto dat lei boldojuvvon. Dalle son dajai moaris Elasarii ja Itamarii, Arona bártniide geat leigga báhcán: 17
10,17
6,18č
“Manne doai bolddiide suddooaffarealli eahppige borran dan bassi sajis, vaikko dat lea allabassi? Hearrá attii dan dudnuide vai doai váldibeahtti eret searvegotti suttuvealggi ja doaimmaheahppi sidjiide soabahusa Hearrá muođuid ovddas. 18
10,18
6,23
Oaffarealli varra ii buktojuvvon sisa bassibáikái. Danin doai livččiide galgan borrat dan bierggu bassi sajis, nugo mun lean gohččon.” 19Aron dajai Mosesii: “Odne soai leaba oaffaruššan iežaska suddooaffara ja boaldinoaffara Hearrá muođuid ovddas, ja dattetge dát lea deaividan mu. Jos mun ieš livččen borran suddooaffara odne, livččiigo dat leamaš Hearrá miela mielde?” 20Go Moses dan gulai, de son duđai.