Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
23

Israela jahkásaš basit

231Hearrá sártnui Mosesii:

2Cealkke israellaččaide: Dát leat Hearrá basit, mu basit maid galgabehtet gulahit bassi čoagganeapmin.

3

23,3
2 Mos 16,23
20,8č
31,15
35,2
3 Mos 16,31
23,32
Guhtta beaivvi vahkus oažžubehtet bargat, muhto čihččet beaivi lea sabbat, vuoiŋŋastanbeaivi bassi čoagganeami várás, ja dalle ehpet oaččo bargat maidege. Dat lea Hearrá sabbat, gos dal ásažehpetge.

4Dát leat Hearrá basit, bassi čoagganeamit maid galgabehtet doallat mearriduvvon áigái. 5

23,5
2 Mos 12,618
4 Mos 9,2č
28,16č
5 Mos 16,1eč
Vuosttaš mánu njealljenuppelogát beaivvi eahkedisveaiggis leat Hearrá beassážat, 6
23,6
2 Mos 12,15
13,6
23,15
ja seammá mánu vihttanuppelogát beaivvi leat Hearrá gudnin suvrutkeahtes láibbi basit. Čieža beaivvi dii oažžubehtet borrat dušše suvrutkeahtes láibbi. 7Vuosttaš beaivvi galgabehtet doallat bassi čoagganeami; dan beaivvi ehpet oaččo bargat maidege. 8Dán čieža beaivvis galgabehtet juohke beaivvi oaffaruššat dollaoaffara Hearrái, ja čihččet beaivvi lea bassi čoagganeapmi; dalle ehpet oaččo bargat maidege.

9Hearrá sártnui Mosesii:

10

23,10
5 Mos 26,1eč
Cealkke israellaččaide: Go dii boahtibehtet dan eatnamii maid mun attán didjiide, ja rádjabehtet doppe šattuid, de galgabehtet doalvut báhppii vuosttaš gordnegihpu iežadet šattus. 11Beaivvi maŋŋil sabbaha báhppa galgá bajidit gordnegihpu Hearrá muođuid ovdii, vai Hearrá dohkkehivččii din. 12Seammá beaivvi go gordnegihppu bajiduvvo, de galgabehtet oaffaruššat boaldinoaffarin Hearrái jahkásaš lábbá mii lea almmá vigi haga. 1323,13 guokte efalogádasa efa dahje dovdameahttun mihttu. hin-njealjádasa sullii 1,5 lihttera.Borramušoaffaris mii dasa gullá galget leat guokte efalogádasa sevlejuvvon jáffut mat leat seaguhuvvon oljjuin. Dat lea dollaoaffar man hádja lea Hearrá miela mielde. Juhkamušoaffar mii dasa gullá galgá leat hin-njealjádasa veardde viidni. 14Muhto láibbi ja gordojuvvon gortniid ja varas gortniid ehpet oaččo borrat ovdal dan beaivvi go buktibehtet oaffarattáldaga Ipmilasadet. Dát lea agálaš láhka didjiide buolvvas bulvii, gos dal ásažehpetge.

15

23,15
2 Mos 23,16
5 Mos 16,9č
Dii galgabehtet diktit gollat čieža olles vahku dan beaivvi rájes mii lea sabbaha maŋŋil, dan beaivvi rájes go buvttiidet gordnegihpu mii bajiduvvui oaffarin. 16
23,16
2 Mos 34,22
4 Mos 28,26
Dii galgabehtet lohkat vihttalogi beaivvi dan beaivvi rádjái mii boahtá čihččet sabbaha maŋŋil; dalle galgabehtet buktit Hearrái borramušoaffara ođđa šattus. 17Galgabehtet dalle iešguhtege buktit ruovttus guokte láibbi maid bajidehpet oaffarin. Láibbiide galgá atnit guokte efalogádasa sevlejuvvon jáffuid, ja dat galget láibojuvvot suvrradáiggis. Dat leat álgošaddoattáldat Hearrái. 18Earret láibbi dii galgabehtet buktit čieža jahkásaš lábbá mat leat almmá vigi haga, nuorra vuovssá ja guokte viercca. Dat galget oaffaruššojuvvot Hearrái dollaoaffarin oktan borramušoaffariin ja juhkamušoaffariin mat dasa gullet. Dat lea dollaoaffar man hádja lea Hearrá miela mielde. 19Dasto galgabehtet oaffaruššat bohká suddooaffarin ja guokte jahkásaš lábbá searvevuođaoaffarin. 20Báhppa galgá bajidit daid oaffarin Hearrá muođuid ovdii oktan álgošattu vuosttaš láibbiiguin ja guvttiin lábbáin. Dat leat basuhuvvon Hearrái ja gullet báhppii. 21Seammá beaivái dii galgabehtet gulahit bassi čoagganeami. Dat lea bassi, dalle ehpet oaččo bargat maidege. Dát galgá leat didjiide agálaš láhka buolvvas bulvii, gos dal ásažehpetge.

22

23,22
19,9č
Go šaddu ráddjojuvvo du eatnamis, de it oaččo čuohppat gortni gitta bealdoravddaid ráje itge čoaggit gordneoivviid mat leat báhcán. Guođe daid gefiid ja vierrásiid várás. Mun lean Hearrá, din Ipmil.

23Hearrá sártnui Mosesii:

24

23,24
4 Mos 29,1č
Cealkke israellaččaide: Čihččet mánu vuosttaš beaivvi galgabehtet doallat vuoiŋŋastanbeaivin, muitobeaivin goas bossubehtet dorvve ja čoagganehpet bassi čoagganeapmái. 25Dalle ehpet oaččo bargat maidege, muhto galgabehtet oaffaruššat Hearrái dollaoaffara.

26Hearrá sártnui Mosesii:

27

23,27
16,29č
4 Mos 29,7č
Seammá čihččet mánu logát beaivvi lea soabahusbeaivi. Dalle galgabehtet doallat bassi čoagganeami, fástudit ja oaffaruššat Hearrái dollaoaffara. 28Dan beaivvi ehpet oaččo bargat maidege, danin go dat lea soabahusbeaivi mii buktá soabahusa didjiide Hearrá, muođuid ovddas. 29Jos muhtin ii fástut dan beaivvi, de son galgá jávkaduvvot álbmogisttis. 30Ja juohkehačča gii dan beaivvi bargá maidege, mun duššadan eret su álbmogis. 31Dii ehpet oaččo bargat maidege. Dát galgá leat didjiide agálaš láhka buolvvas bulvii, gos dal ásažehpetge. 32Dat lea didjiide sabbahiid sabbat, dakkár sabbat goas galgabehtet fástudit. Dán mánu ovccát beaivvi eahkeda rájes maŋit eahkedii galgabehtet doallat sabbatvuoiŋŋasteami.

33Hearrá sártnui Mosesii:

34

23,34
2 Mos 23,16
4 Mos 29,12č
5 Mos 16,13č
Neh 8,14č
Cealkke israellaččaide: Seammá čihččet mánu vihttanuppelogát beaivvi álget čiežabeaivásaš Hearrá lastagoahtebasit. 35Vuosttaš beaivvi lea bassi čoagganeapmi, dalle ehpet oaččo bargat maidege. 36
23,36
4 Mos 29,35
5 Mos 16,8
2 Muit 7,8č
Joh 7,37
Čieža beaivvi galgabehtet oaffaruššat Hearrái dollaoaffariid; gávccát beaivvi galgabehtet doallat bassi čoagganeami ja oaffaruššat Hearrái dollaoaffara. Dalle lea bassi čoagganeapmi ehpetge dii oaččo bargat maidege.

37Dát leat Hearrá basit maid galgabehtet gulahit bassi čoagganeapmin. Dalle galgabehtet oaffaruššat Hearrái dollaoaffariid ja boaldinoaffariid, borramušoaffariid, njuovvanoaffariid ja juhkamušoaffariid, juohke beaivvi dat oaffar mii lea mearriduvvon. 38Dáidda lassin bohtet vel Hearrá sabbahat ja din attáldagat, buot din lohpádusoaffarat ja buot eaktodáhtolaš oaffarat maid addibehtet Hearrái.

39Čihččet mánu vihttanuppelogát beaivvi, go lehpet rádjan eatnama šattuid, de galgabehtet ávvudit čiežabeaivásaš Hearrá basiid. Vuosttaš beaivi lea sabbat ja gávccát beaivi lea maid sabbat. 40

23,40
Neh 8,14č
Vuosttaš beaivvi galgabehtet váldit čábbámus muoraid šaddosiid, pálbmalasttaid, lastás ovssiid ja sieđgaovssiid ja ávvudit čieža beaivvi Hearrá, Ipmileattet, muođuid ovddas. 41Dii galgabehtet ávvudit daid Hearrá bassin čieža beaivvi juohke jagi. Dat galgá leat didjiide agálaš láhka buolvvas bulvii. Čihččet mánus dii galgabehtet ávvudit daid basiid. 42Dalle dii galgabehtet orrut čieža beaivvi lastagođiin. Buot eatnamis riegádan israellaččat galget orrut lastagođiin, 43vai din mánát dieđášedje ahte mun dikten israellaččaid orrut lastagođiin, go bukten sin Egyptas. Mun lean Hearrá, din Ipmil.

44Ná Moses almmuhii israellaččaide Hearrá basiid.