Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
41

411

41,1
3,8
41,1 dan Leviatan. Gč. 40,20.Dat lea ilá hirpmus,

ii oktage leat nu jállu

ahte duosttašii hárdit dan.

Gii duostá loaiddastit dan ovdii?

2

41,2
5 Mos 10,14
Sál 24,1
Rom 11,35
1 Kor 10,26
Gii máhttá dearvan hástalit dan,

gii oppa almmi vuolde?

341,3 Masorehtalaš teaksta ii leat čielggas.Mun muitalan vel

makkárat leat dan lahtut,

makkár dan fápmu

ja man imašlaš dan hápmi.

4Gii nuollá dan olgguldasgárvvu,

gii ráigá dan guovttegeardásaš gara?

5Gii rahpá dan soalvvi?

Dan bániin lea balddáhus.

6Čielggis das leat galbaráiddut,

giddejuvvon lávga dego seaillain.

7Nubbi lávgá nuppiin,

ii jiellage beasa daid gaskka.

8Galbbat leat gittalagaid,

dat roahkkásit oktii eaige earránatta.

9Go dat russu, dalle šleađgu čuovga,

dan čalmmit báitet dego iđitroađđi.

10

41,10–11
2 Sam 22,9
Sál 29,7
Alm 9,17č
Buolli dolla girdá dan njálmmis,

das riššet čuotnamat.

11Dan njunneráiggiin badjána suovva

dego báhkaduvvon, duoldi ruittus.

12Dan vuoiŋŋanas cahkkeha čađaid,

dolla njuoršu dan njálmmis.

13Fápmu orru dan niskkis,

ballu viehká dan ovddabeale.

14Dan čoavjji máhcit leat stargasat,

dat leat dego leikejuvvon eaige lihkas.

15Dan raddi lea garas nugo geađgi,

garas dego vuolit millogeađgi.

16

41,16
Sál 29,2
89,7
Go dat čuožžila, de fámolaččat soiget,

meara doajáhagatge báhtarit das.

17Falleheaddji miehkki ii bastte dasa,

ii sáiti, skohtal iige njuolla.

18Ruovdi lea dasa nugo oalga

ja bronsa dego mieska muorra.

19Njuolla ii balddit dan báhtarussii,

šleŋggona geađggit leat dasa dego sáđđu.

20Dat atná šluppoha oalgan,

sábeliid skála dat dušše boagusta.

21Čoavjji vuolde das leat bastilis biikkat,

dat johtá rábihis dego gordneluvvenreahka.

22

41,22
Esek 32,2
Dat duldeha čiekŋalasa dego ruittu,

dat dahká ábi duoldi vuoiddasgievdnin.

23Dan maŋŋái báhcá čuovgi bálggis,

dego čiekŋalas livččii ožžon čurges vuovttaid.

24Nubbi dan láhkásaš ii leat eatnama alde,

dat lea sivdniduvvon dakkáražžan

mii ii suorgan.

25Čeavlátge ballet das,

dat lea buot goargadis spiriid gonagas.

42

Joba loahpahansánit

421Dalle Job dajai Hearrái:

2

42,2
1 Mos 18,14
Luk 1,37
Mun dieđán ahte don veaját buot,

dutnje ii leat veadjemeahttun mihkkege

maid leat mearridan dahkat.

3

42,3
38,2č
Don jerret:

“Gii leat dát gii sevnnjodahttá

mu áigumuša jierpmehis sániiguin?”

Mun dat lean.

Mun lean sárdnon áddekeahttá

áššiin main in dieđe maidege –

dat leat munnje menddo ovddolaččat.

4Don celket: “Dál mun jearan,

ja don vástidat.”

5Mun ledjen dušše gullan du beaggima,

muhto dál mu čalmmit leat oaidnán du.

6Danne mun válddán ruoktot

buot ságaidan

ja gáđan gavjjaid ja gunaid siste.

Hearrá sánit Joba ustibiidda

7

42,7
13,7–12
Go Hearrá lei sárdnon Jobii, de son celkkii temanlaš Elifasii: “Mun lean moaráhuvvan dutnje ja du guovtti ustibii, danne go dii ehpet sárdnon mu birra duođa, nugo mu bálvaleaddji Job. 8
42,8
1 Mos 20,7
Váldet dál čieža vuovssá ja čieža viercca ja mannet mu bálvaleaddji Joba lusa ja oaffaruššet daid boaldinoaffarin iežadet ovddas. Mu bálvaleaddji Job rohkadallá din ovddas, ja mun gulan su rohkosa inge meannut dinguin din jallavuođa mielde, vaikko dii ehpet sárdnon mu birra duođa, nugo mu bálvaleaddji Job.”

9

42,9
1 Mos 20,17
Temanlaš Elifas, šuahlaš Bildad ja naamalaš Sofar dahke nugo Hearrá lei gohččon, ja Hearrá gulai Joba rohkosa. 10
42,10
Jak 5,11
Go Job lei rohkadallan ustibiiddis ovddas, de Hearrá jorgalii su vuorbbi ja attii sutnje guovtte geardái nu ollu go sus lei leamaš ovdal. 11Buot Joba vieljat ja oappát ja buohkat geat ledje dovdan su juo ovdal, bohte su vissui ja boradedje suinna. Sii árpmoštalle ja jeđđejedje su buot dan lihkuhisvuođa dihte man Hearrá lei diktán deaividit su. Juohkehaš sis attii sutnje ovtta kesita ja gollesuorbmasa.

12

42,12
1,3
8,7
Hearrá buressivdnidii Joba maŋit beivviid vel eambbo go ovddibuid. Son oaččui njealljenuppelotduhát sávzza, guhttaduhát kamela, duhát vuoksápára ja duhát ásendámmá. 13
42,13
1,218č
Son oaččui vel čieža bártni ja golbma nieidda. 1442,14 Jemima mearkkaša jáhkkimis “turtelduvvá”. Kesia mearkkaša “kanelašaddu”. Keren Happuk sáhttá mearkkašit “muohtovuoidasa giisá”.Vuosttaš niidii son bijai namman Jemima, nubbái Kesia ja goalmmádiigis Keren Happuk. 15
42,15
4 Mos 27,1–11
Oppa eatnamis eai lean nu čáppa nissonat go Joba nieiddat. Sin áhčči attii sidjiide árbeoasi nugo sin vieljaidege. 16
42,16
Sál 90,10
128,6
Dáid dáhpáhusaid maŋŋil Job elii vel čuođinjealljelogi jagi, ja son beasai oaidnit mánáidis ja mánáidis mánáid njealját buolvva rádjái. 17
42,17
1 Mos 25,8
35,29
1 Muit 23,1
29,28
De Job jámii, boarisin ja beivviin gallánan.