Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
18

Nubia áirasat

18118,1 Nubia fámolaš riikka Egypta lulábealde; ráđđii Egypta sullii 760-656 o.Kr. Vrd. 1 Mos 2,13; Jes 11,11; 20,3eč; Jer 13,23; 38,7eč.Vuoi du, šuvaideaddji soajáid eanan,

don mii leat Nubia jogaid don bealde!

2

18,2
2 Gon 21,13
Jes 18,7
20,3
Jer 13,23
Esek 30,9
Don vuolggahat áirasiid rastá ábi,

vuolggahat sin papyrusfatnasiiguin

čáziid rastá.

Máhccet, dii johtilis áirasat!

Máhccet allašattot, šelgesliikkat

álbmogeattet lusa,

álbmoga mas olbmot ballet viidát,

gievrras ja vuoitilis álbmoga lusa

man eatnama čađa jogat golget.

3

18,3
5,26
Jer 4,5
Joel 2,1
Eatnanriikka ássit,

dii buohkat geaid ássansadji

lea eatnama alde,

gehččet go soahteleavga

bajiduvvo váriide,

guldalehket go dorve čuodjá!

4

18,4
Sál 76,3
Jes 8,18
11,12
Ná Hearrá lea sárdnon munnje:

“Jávohaga mun geahčan viesustan,

go áibmu libaida beaiveboalddáhahkan,

dahje go suoldni gahččá valjit rádjanáiggi.”

5

18,5
5,1eč
17,14
Ovdal lájuid,

go liđiid áigi lea nohkan

ja lieđđi šaddan ládda muorjin,

de viidnemuora suorggit

čuhppojuvvojit niibbiin

ja vesát gaikojuvvojit luovos

ja bálkestuvvojit eret.

6

18,6
Esek 29,5
32,4
39,4
Buot guđđojuvvo

váriid gazzalottiid ja meahcielliid biebmun.

Daid guoras ádjánit

geasi boralottiid moađit,

dálvet daid bálddas eloštit

buot eatnama eallit.

7

18,7
Sál 68,32
87,4
Jes 11,10eč
27,13
66,18eč
Boahtá áigi go Hearrái, Almmiveagaid Ipmilii, buktá attáldagaid allašattot, šelgesliikkat álbmot mas olbmot ballet viidát, gievrras ja vuoitilis álbmot man eatnama čađa jogat golget. Dan álbmoga attáldagat buktojuvvojit baikái maid basuha Hearrá, Almmiveagaid Ipmila, namma: Sionvárrái.

19

Egypta geahččalusat

191

19,1
Jer 43,12
46,2eč
Esek 29,2eč
30,4eč
Sátni Egypta hárrái.

Gehččet, Hearrá riide geahppa balvvaid alde!

Son boahtá Egyptii,

ja Egypta eahpeipmilat

doarggistit balus su muođuid ovddas

ja egyptalaččat hearddohuvvet.

2

19,2
2 Muit 15,6
Luk 21,10
“Mun háhtten Egypta Egypta vuostá,

nu ahte sii buohkat sohtet viellja vieljain,

olmmái olbmáin,

gávpot gávpogiin, riika riikkain.

3

19,3
Job 5,12č
Jes 8,1019
Esek 21,26
Egypta olbmáid roahkkatvuohta doddjo,

Mun moiven sin áigumušaid.

Sii šaddet jearrat ráđi

eahpeipmiliin ja jámežiin,

jábmiid vuoiŋŋain

ja einnostusvuoiŋŋain.

4Mun attán egyptalaččaid

garra hearrá gihtii,

goaves gonagas ráđđe sin.”

Ná cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil.

5Nileanu čázit nohket,

eatnu šaddá guorusin ja goikkisin.

6Eanu suorggit havssiidit,

Nileanu njálmmádat uhccu ja goiká,

hoaššat ja bohccit ástet,

7buot Nileanu njálmmi rávrrat.

Buot eatnogátti šattolaš eanan

goiká, manná biekka mielde ja jávká.

8Buot guollebivdit moraštit ja váidalit,

buohkat geat bidjet vuokka Niletnui

ja buohkat geat suhppot firpmiid čáhcái,

hearddohuvvet.

9Beallemasšaddadeaddjit dorvvuhuvvet,

kárejeaddjit ja gođđit šovkkodit,

10fárjodahkkit vuollánit,

buot beaivebálkkolaččat nuonddahallet.

1119,11 Soan >4 Mos 13,22.Soana oaivámuččat leat aivve jallat,

viisát addet faraoi jierpmehis neavvagiid.

Mo dii sáhttibehtet dadjat faraoi:

“Mii leat viisáid bártnit,

mii buolvaduvvat dološ áiggi gonagasain?”

12Gos dál leat du viisát?

Vare sii muitalivčče ja dieđihivčče dutnje

maid Hearrá, Almmiveagaid Ipmil,

lea mearridan Egypta hárrái.

1319,13 Memfis Nof, Vuolle-Egypta oaivegávpot; 20 km Kairo lulábealde.Soana oaivámuččat leat doavkkit,

Memfisa oaivámuččat fillehallet,

čeardaoaivámuččat čádjidahttet Egypta.

14

19,14
29,10eč
Hearrá lea deavdán sin

seahkidanvuoiŋŋain,

ja sii leat fillen egyptalaččaid

buot das maid sii dahket,

nu ahte sii rávjot

dego gárrenolmmoš vuovssanasastis.

15

19,15
9,14
Dan dihte Egypta ii máhte

dahkat maidege,

ii oaivi iige seaibi,

ii pálbmagiera iige skážirnađđa.

16Dan beaivvi egyptalaččat leat dego nissonat. Sii doarggistit ja darret go Hearrá, Almmiveagaid Ipmil, lokte gieđa sin vuostá. 17Juda eanan šaddá egyptalaččaide balddonassan: Go Juda namuhuvvo, de sii doarggistit ja muitájit maid Hearrá, Almmiveagaid Ipmil, lea mearridan sin hárrái.

Hearrá buressivdnida álbmogiid

18

19,18
45,23
19,18 Ir-Haheres jáhkkimis Heliopolis, man namma muđui Boares Testamenttas lea On. >1 Mos 41,45.Dan beaivvi Egyptas leat vihtta gávpoga main sárdnot Kanaana giela ja dahket váli Hearrái, Almmiveagaid Ipmilii. Okta dain lea Ir-Haheres.

19

19,19
1 Mos 28,1822
Dan beaivvi Hearrás lea áltár gasku Egypta ja bázzi eatnama rájis. 20Dat leat Egypta olbmuide mearka ja duođaštus Hearrás, Almmiveagaid Ipmilis. Go sii čurvot Hearrái sordiideaset dihte, de son vuolggaha sidjiide beasti gii soahtá sin beali ja gádju sin. 21
19,21
4 Mos 30,3eč
5 Mos 23,22eč
Sál 51,1921
68,32
Hearrá dovddaha iežas egyptalaččaide, ja egyptalaččat dovdet su dan beaivvi. Sii oaffaruššet njuovvanoaffariid ja borramušoaffariid, sii dahket lohpádusaid Hearrái ja ollašuhttet daid. 22Hearrá časká egyptalaččaid, časká muhto maid buorida. Go sii jorgalit Hearrá beallái, de son gullá sin rohkosiid ja buorida sin.

23Dan beaivvi rahpasa geaidnu Egyptas Assyriai. Assyrialaččat fitnet Egyptas ja egyptalaččat Assyrias, ja egyptalaččat bálvalit Hearrá ovttas assyrialaččaiguin.

24Dan beaivvi Israel lea goalmmádin Egypta ja Assyria bálddas ja šaddá buressivdnádussan gasku eatnama. 25Hearrá, Almmiveagaid Ipmil, buressivdnida daid ja cealká:

Buressivdniduvvon lehkos

Egypta, mu álbmot,

Assyria, mu gieđaid dahku,

Israel, mu opmodat!

20

Mearkkat Egypta ja Nubia birra

201

20,1
2 Gon 18,17
Dan jagi go Assyria gonagas Sargon lei vuolggahan Ašdodii soahteveagaoaivámuččas fallehit gávpoga ja váldit dan, 2
20,2
1 Sam 19,24
2 Gon 1,8
Sak 13,4
Matt 3,4
de Hearrá sártnui Jesaja, Amosa bártni, bokte. Son celkkii: “Nuola horstagárvvuidat ja gápmagiiddát.” Jesaja dagai nu ja váccii álásin ja rabas julggiid.

3

20,3
8,1–4
18,1
Jer 13,1eč
Esek 12,1eč
Hearrá celkkii: “Nugo mu bálvaleaddji Jesaja lea vázzán álásin ja rabas julggiid golbma jagi mearkan ja ávaštussan Egyptii ja Nubiai, 4nu vázzet nuorat ja boarrásat álás ja rabas julggiid, go Assyria gonagas doalvu egyptalaččaid ja nubialaččaid fáŋgavuhtii. Sii šaddet vázzit rabas čurttiid, Egyptii heahpadin. 5
20,5
18,1č7
30,2eč
36,6
Dalle buohkat hearddohuvvet ja beahtahallet Nubiai masa sii ledje bidjan doaivvu, ja Egyptii mainna sii ledje rámohallan.

6Dan beaivvi dadjet dán rittu olbmot: ‘Nu geavai daidda geaidda mii bijaimet doaivvu, daidda geain mii ozaimet veahki, vai gáddjojuvvošeimmet Assyria gonagasa gieđas! Mo mii dál beassat báhtarussii?’”