Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
14

141

14,1
56,36eč
Hearrá árpmiha Jakoba, son vállje fastain Israela. Son orroha álbmoga eatnamasaset. Vierrásat geat ásset doppe, servet sidjiide ja ovttastuvvet Jakoba álbmogiin. 2
14,2
61,5
Álbmogat buktet sin ruoktot, ja doppe, Hearrá eatnamis, israellaččat dahket sin iežaset opmodahkan, šlávvan ja šlávvanissonin. Sin fáŋgafávttat šaddet sin fáŋgan, ja sii šaddet sordiideaset hearrán.

Bilkolávlla Babylonia gonagasa birra

3Go Hearrá diktá du vuoiŋŋadit rahčamisttát ja balustat ja garra šlávvabarggustat maid šaddet gierdat, 4

14,4
Hab 2,6
de don bilkidat Babylonia gonagasa dáinna lávlagiin:

Veahkaválddálažžii bođii loahppa,

loahppa su skelbmošeapmái!

5

14,5
9,4
Jer 50,23eč
Hearrá lea doadján

ipmilmeahttumiin soappi

ja ráđđejeddjiin roaiskká

6mii suhtus časkkii álbmogiid,

časkkii ahte časkkii,

mii ráđđii daid moaris

ja doarrádalai daid árpmuheamit.

7Oppa máilbmi lea ožžon mášu,

buohkat čurvot ávvudemiin.

8Velá sypressatge

ja Libanona sederat:

“Go don dál njaŋgát eatnamis,

de ii oktage boađe min njeaidit.”

9Vuollin jábmiidáimmus

šaddá lihkadeapmi,

go don oidnot boahtimin.

Jámežat bovttáhallet,

buot eatnama ráđđejeaddjit.

Buot álbmogiid gonagasat

šaddet čuožžilit truvnnuineaset.

10Buohkat dadjet dutnje:

Dál maiddái don leat fámohuvvan

ja šaddan min láhkásažžan.

11

14,11
Job 21,26
Vuolás jábmiidáibmui

gahčai du goargatvuohta

oktan du čuoddji hárppaiguin.

Máđut šaddet du seaŋgan,

suovssat du govččasin.

12

14,12
Matt 11,23
Vuoi, mo don leat gahččan almmis,

iđitnásti, iđitgukso bárdni!

Don leat bálkestuvvon eatnamii,

don gii vuolidit álbmogiid.

13

14,13
Sál 48,3
Esek 28,2eč
2 Tess 2,4
Donhan dadjet váimmustat:

“Albmái mun goarkŋun,

bajábeallái Ipmila násttiid

mun ceggen iežan truvnnu.

Mun čohkánan diggevárrái

olggumus davvái.

14Mun goarkŋun balvvaid bajábeallái,

mun šattan Alimusa láhkásažžan.”

15

14,15
2 Pet 2,4
Muhto jábmiidáibmui

don leat norddastuvvon,

dan vuolimuš čiekŋalasa bodnái.

16Dat geat oidnet du, gávket dutnje,

dárkojit du ja dadjet:

“Leago dát dat olmmái

gii lihkastahtii máilmmi

ja doarggistahtii gonagasriikkaid,

17gii dagai eatnama ávdimin

ja cuvkii gávpogiid čievran,

gii ii goassege luoitán fáŋggaidis

máhccat ruoktot?

18Buot álbmogiid gonagasat

veallájit gudnis,

iešguhtege lanjastis,

19muhto don njaŋgát

almmá hávddi haga,

ilgadis gálbmi

gii gokčasat olbmáid vuollái

geat gahčče miehkkái.

Dat besset geađgehávdái,

muhto du rupmaša olbmot dulbmot.

20Don it beasa hávdái vuoiŋŋadit

daiguin earáiguin,

danne go don leat billistan eatnamat

ja sorbmen iežat álbmoga.

Dát bahás sohka

ii goassege šat namahuvvo.”

21Dahket njuovvanbeaŋkka gárvvisin

sin bártniid várás

sin áhčiid suttuid dihte.

Sii eai oaččo váldit máilmmi oapmineaset

ja deavdit eatnama hirpmain.

22Mun čuožžilan sin vuostá, cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil. Mun duššadan Babylona nama ja bázahasa, náli ja gierragiid, cealká Hearrá. 23Mun dagan gávpoga jeaggeeanamin, hoaššaháigiriid orrunsadjin. Mun divttán dan vuodjut rábáhii, cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil.

Assyrialaččat cuvkejuvvojit Hearrá eatnamii

24Hearrá, Almmiveagaid Ipmil,

lea vurdnon ja cealkán:

Maid lean mearridan, dat šaddá,

maid lean gohččon, dat ollašuvvá.

25Assyrialaččat cuvkejuvvojit

mu eatnamii,

mun duolmman daid iežan váriide.

Geasis váldojuvvo mu álbmogis,

noađđi loktejuvvo sin oalggis.

26Dát mearrádus čuohcá oppa máilbmái,

dát giehta lea bajiduvvon

buot álbmogiid vuostá.

27

14,27
43,13
Hearrá, Almmiveagaid Ipmil,

lea dahkan mearrádusa,

gii sáhttá dahkat dan duššin?

Son lea bajidan gieđa,

gii sáhttá hehttet su?

Filistalaččaid loahppa

28

14,28
2 Muit 28,27
Gonagas Ahasa jápminjagi bođii dát sátni:

29

14,29
4 Mos 21,6
2 Gon 18,8
2 Muit 28,18
Jer 47,1eč
Esek 25,15eč
14,29 soabbi assyrialaš gonagas gii lea soardán filistalaččaid. kobra ođđa hirpmus ráđđejeaddji. girdi guovdi >6,2.Ale illut, Filistea,

go soabbi mii časkkii du, lea doddjon.

Gearbmaša ruohttasishan boahtá kobra,

dan šaddun lea girdi guovdi.

30Geafit gávdnet guohtuma mu niittuin,

váivvášat veallánit oadjebassan.

Muhto din son nealguda jámas,

goddá áibbas.

31

14,31
20,1
Bárggo, poarta! Luoimma, gávpot!

Hearddohuva, Filistea!

Soardi boahtá davvin,

su veagas ii oktage leat bázadeaddji.

32

14,32
Sál 87
Maid galgá vástidit vierrásiid áirasiidda?

“Hearrá lea vuođđudan Siona,

doppe su vártnuhis álbmot gávdná dorvvu.”