Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
37

Árka, beavdi ja lámpájuolgi

371

37,1
25,10eč+
Besalel duddjui akasiamuoras árkka mii lei bealgoalmmát állana guhku, beannot állana govddu ja beannot állana alu. 2Son skoađastii dan čielga golliin siskkobeale ja olggobeale ja dagai dan birra golleravdda. 3Son leikii njeallje gollerieggá ja giddii daid árkka njealji juolgái, guokte rieggá goappáge beallái. 4De son duddjui guoddinstákkuid akasiamuoras, skoađastii daid golliin 5ja nahkehii daid rieggáide mat ledje árkka guovtte bealde, nu ahte árkka sáhtii guoddit. 6
37,6
25,17eč+
Dasto son duddjui čielga gollis soabahussaji, bealgoalmmát állana guhku ja beannot állana govddu. 7Son duddjui soabahussaji gežiide guokte keruba derpojuvvon gollis, 8nuppi keruba nuppi geahčái ja nuppigis nuppi geahčái. Son dagai kerubaid oktan bihttán soabahussaji gežiiguin. 9Kerubaid soaját ledje leabbut ja gokče soabahussaji. Kerubat ledje oktii čalmmiid, muođut soabahussaji guvlui.

10

37,10
25,23eč
Son duddjui akasiamuoras beavddi. Dat lei guovtti állana guhku, ovtta állana govddu ja beannot állana alu. 11Son skoađastii dan čielga golliin ja dagai dan birra golleravdda. 1237,12 gieđa govdosaš sullii 8 sentte.Son duddjui dan birra gieđa govdosaš listta ja dasa golleravdda. 13Son leikii njeallje gollerieggá ja giddii daid beavddi njealji čihkii, guđege juolgái. 14Rieggát ledje aiddo listta vuolde guoddinstákkuid várás, nu ahte beavddi sáhtii guoddit. 15De son duddjui akasiamuoras guoddinstákkuid ja skoađastii daid golliin, ja daiguin beavddi sáhtii guoddit. 16Son duddjui lihtiid mat galge orrut beavddi alde: fáhtaid, gohpuid, bolluid ja mukkaid juhkamušoaffara várás. Dat ledje čielga gollis.

17

37,17
25,31eč
Son duddjui lámpájuolggi. Son dearppai dan juolggi ja nađa čielga gollis. Dan gohput, urbeoaivvit ja lieđđelasttat derpojuvvojedje oktan bihttán lámpájulggiin. 18Lámpájuolggis surggiidedje guhtta suorggi, golbma suorggi goappáge beallái. 19Vuosttaš suorggis ledje golbma mandellieđi láhkásaš lihti oktan urbeoivviiguin ja lieđđelasttaiguin ja nu maiddái nuppi suorggis; nu lei guđege guđa suorggis mat lámpájuolggis surggiidedje. 20Ieš lámpájuolggi nađas ledje njeallje mandellieđi láhkásaš lihti oktan urbeoivviiguin ja lieđđelasttaiguin. 21Lámppá vuosttaš, nuppi ja goalmmát suorgebára vuolde lei okta urbeoaivi oktan bihttán lámpájulggiin, buot dan guđa suorggi vuolde mat surggiidedje lámpájuolggis. 22Urbeoaivvit ja suorggit ledje oktan bihttán nađain. Oppa lámpájuolgi lei derpojuvvon čielga gollis oktan bihttán. 23Son duddjui dasa čielga gollis čieža lámppá ja basttaid ja vuolušlihtiid. 2437,24 ovtta taleantta sullii 34,2 kilo.Lámpájuolgi oktan buot dárbašiiguin duddjojuvvui čielga gollis mii dettii ovtta taleantta.

Suovasáltár ja vuoidanolju

25

37,25
30,1eč
Son duddjui suovasáltára akasiamuoras. Dat lei njealječiegat, ovtta állana guhku, ovtta állana govddu ja guovtti állana alu. Dan čoarvvit ledje oktan bihttán áltáriin. 26Son skoađastii dan čielga golliin bajábealde ja gilggain ja nu maid áltárčorvviid, ja duddjui dan birra golleravdda. 27Golleravdda vuolábeallái áltára goappáge gilgii son giddii guokte gollerieggá. Daidda nahkehuvvojedje guoddinstákkut, nu ahte áltára sáhtii guoddit. 28Son ráhkadii guoddinstákkuid akasiamuoras ja skoađastii daid golliin. 29
37,29
30,23eč+
Son ráhkadii vel bassi vuoidanoljju ja buhtis njálggahájat suovvasiid, seammá láhkái go vuoiddasdahkkit dahket.