Bibel 2000 (B2000)
8

Räddning i den kommande tiden

81Åter kom Herren Sebaots ord:

2Så säger Herren Sebaot:

Stark är min lidelse för Sion,

jag ivrar för henne i mäktig vrede.

3Så säger Herren:

Jag vänder åter till Sion,

jag vill bo i Jerusalem.

Jerusalem skall kallas Den trogna staden

och Herren Sebaots berg Det heliga berget.

4Så säger Herren Sebaot:

Åter skall gamla män och kvinnor

sitta på torgen i Jerusalem,

alla med käpp i handen,

så gamla är de.

5Stadens gator och torg

skall fyllas av lekande barn.

6Så säger Herren Sebaot:

Om de som är kvar av folket

tror att detta är omöjligt

i kommande dagar,

är det därför omöjligt för mig?

frågar Herren Sebaot.

7Så säger Herren Sebaot:

Jag skall rädda mitt folk

ut ur österns länder och västerns.

8Jag skall hämta dem hit

och låta dem bo i Jerusalem.

De skall vara mitt folk

och jag skall vara deras Gud

i trohet och rättfärdighet.

9Så säger Herren Sebaot: Fatta mod, ni som i denna tid hör vad de profeter sade som verkade den gången grundstenarna lades till Herren Sebaots hus, till templet, som skulle byggas på nytt. 10Ty före denna tid var människornas arbete lönlöst och djurens möda förgäves. Alla och envar levde otrygga för fienden, och jag släppte människorna lösa mot varandra. 11Men mot dem som är kvar av mitt folk är jag inte längre som i gångna tider, säger Herren Sebaot. 12Nu skall årsväxten frodas, vinstocken skall ge sin frukt, jorden sin skörd och himlen sin dagg. Allt detta skall jag skänka åt dem som är kvar av folket. 13Liksom ert namn har varit en förbannelse bland folken, ni judeer och israeliter, så skall det nu bli en välsignelse när jag räddat er. Var inte ängsliga, fatta mod! 14Ja, så säger Herren Sebaot: Liksom jag planerade er olycka, säger Herren Sebaot, då era fäder väckte min vrede — och det stod jag fast vid — 15så har jag nu ändrat min plan och vill skänka Jerusalem och judeerna lycka. Var inte rädda!

16Detta är vad ni skall göra: Var ärliga mot varandra. Fäll rättvisa och rättfärdiga domar när ni dömer i stadsporten. 17Tänk inte ut onda planer mot varandra och svär inga falska eder. Allt sådant hatar jag, säger Herren.

18Herren Sebaots ord kom till mig:

19Så säger Herren Sebaot: Fastedagarna i fjärde, femte, sjunde och tionde månaden skall för Juda bli till fröjd och jubel, till glada högtider. Älska sanning och fred!

20Så säger Herren Sebaot: Än en gång skall folken komma, de som bor i de många städerna. 21Och befolkningen i den ena staden skall gå till den andra och säga: »Kom, låt oss gå och beveka Herren, låt oss uppsöka Herren Sebaot. Också jag går dit.« 22Många nationer och mäktiga folk skall uppsöka Herren Sebaot i Jerusalem för att beveka honom. 23Så säger Herren Sebaot: När den tiden kommer skall tio män av olika folk och språk gripa tag i mantelfliken på en judisk man och säga: »Vi vill följa er, vi har hört att Gud finns hos er.«

9

Dom över Israels fiender

91Profetord.

Herrens ord är i landet Hadrak,

och till Damaskus har det kommit

— ty denna Arams ögonsten tillhör Herren,

liksom alla Israels stammar —

2ja, också till grannlandet Hamat

och till Tyros och Sidon

med all deras visdom.

3Tyros har byggt sig en fästning,

silver har hopats som damm

och guld som avfall på gatan,

4men Herren skall plundra staden

och störta dess murar i havet,

eld skall förtära den.

5Vid denna syn skall Ashkelon förfäras

och Gaza darra av ångest

liksom Ekron då dess hopp går om intet.

Gaza skall berövas sin kung,

Ashkelon skall ligga öde,

6i Ashdod skall ett blandfolk bo.

Ja, jag skall göra slut på filisteernas stolthet.

7De blodiga vidrigheter de sätter tänderna i

skall jag rycka ur munnen på dem.

De som blir kvar av detta folk

skall också de tillhöra vår Gud,

de skall vara som en släkt i Juda,

Ekrons folk skall vara som jevuseerna.

8Jag vill hålla vakt vid mitt hus

mot härar som kommer och går.

Aldrig mer skall någon förtryckare komma.

Nu är mina ögon öppna.

Sions konung

9Ropa ut din glädje, dotter Sion,

jubla, dotter Jerusalem!

Se, din konung kommer till dig.

Rättfärdig är han, seger är honom given.

I ringhet kommer han, ridande på en åsna,

på en ung åsnehingst.

10Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,

alla hästar i Jerusalem.

Krigets vapen skall förintas.

Han skall förkunna fred för folken,

och hans välde skall nå från hav till hav,

från floden till världens ände.

Herren upprättar sitt folk

11I kraft av blodsförbundet med dig

skall jag släppa dina fångar ur den tomma brunnen.

12Kom tillbaka till borgen,

ni fångar som fått ett hopp!

I dag förkunnar jag:

Jag skall gottgöra er dubbelt.

13Ja, jag spänner Juda som en båge

och lägger Efraim på den som en pil.

Jag slungar dina söner, Sion,

mot dina söner, Javan.

Jag gör dig till en hjältes svärd.

14Herren skall visa sig över dem,

som blixten skall hans pil fara i väg.

Herren Gud skall stöta i horn

och dra fram i sydstormarna.

15Herren Sebaot skall ge dem skydd,

stenarna från hans slunga

skall förtära och underkuva,

skall dricka blod som vin,

fyllas som offerskålar,

dränkas i blod som altarets hörn.

16Herren, deras Gud, skall rädda dem,

den dagen skall han valla dem som får.

Som ädelstenar i ett diadem

skall de stråla över hans land.

17Vilken lycka, vilken skönhet!

De unga männen skall blomstra av dess säd

och flickorna av dess vin.

10

De maktlösa gudarna

101Be Herren om regn

vid tiden för vårregnet.

Det är Herren som skapar molnen,

han ger er strömmande regn,

han ger gröda på marken åt alla.

2Men husgudarna ger lögner till svar

och spåmännen ser falska syner,

de berättar bedrägliga drömmar,

tom är deras tröst.

Därför måste folket bryta upp som en fårhjord

och lida nöd, ty de har ingen herde.

Israel befrias och återvänder

3Min vrede har flammat upp mot herdarna,

och bockarna skall jag ställa till svars.

Herren Sebaot tar sig an sin hjord, Judas folk,

och gör den till sin ståtliga stridshäst.

4Från Juda skall hörnstenen komma,

därifrån skall tältpluggen komma,

därifrån skall krigets vapen komma,

därifrån skall varje härskare utgå.

5De skall likna hjältar

som i striden trampar ner fienden

som smuts på gatan.

De skall strida, ty Herren är med dem,

och ryttarna skall besegras.

6Jag skall stärka Judas folk,

och Josefs folk skall jag rädda.

Jag skall föra dem tillbaka,

ty jag förbarmar mig över dem,

och det skall vara som om jag aldrig förkastat dem.

Jag är Herren, deras Gud,

jag skall höra deras böner.

7Efraims folk skall vara som hjältar,

och de skall bli upprymda som av vin,

deras barn skall se det och glädjas

och jubla över Herren.

8Jag skall vissla på dem och kalla dem samman,

ty jag har friköpt dem,

och de skall bli lika talrika som förr.

9Om jag sprider ut dem bland folken

och de tänker på mig därborta,

så skall de och deras barn få leva och komma tillbaka.

10Jag skall låta dem återvända från Egypten,

och från Assyrien skall jag samla dem.

Till Gilead och till Libanon skall jag leda dem,

och inte ens där skall de rymmas.

11Floden skall drabbas,

dess vågor skall slås ner,

Nilens alla djup skall torka ut.

Assyriens välde skall störtas

och Egypten förlora sin spira.

12I Herren har de sin styrka,

hans namn skall ge dem ära.

Så lyder Herrens ord.