Bibel 2000 (B2000)
12

Jerusalem belägras, räddas och förnyas

121Profetord. Herrens ord om Israel.

Så talar Herren, han som har spänt ut himlen och lagt jordens grund, han som har skapat livsanden i människan: 2Jag skall göra Jerusalem till en bägare som berusar alla de omgivande folken. Också Judas städer skall belägras tillsammans med Jerusalem. 3Den dagen skall jag göra Jerusalem till en lyftesten för folken: var och en som försöker lyfta den skall sarga sig, och alla jordens folkslag skall samla sig mot den. 4Den dagen, säger Herren, skall jag slå alla hästar med skräck och alla ryttare med vanvett. Men över Juda skall mina ögon vaka, och folkens alla hästar skall jag slå med blindhet. 5Då skall Judas släkter tänka: Jerusalems invånare har sin styrka i Herren Sebaot, sin Gud. 6Den dagen skall jag göra Judas släkter till ett glödande fyrfat bland vedträn och till en brinnande fackla i en kärve, och de skall förtära alla omgivande folk, på alla sidor. Men folket i Jerusalem skall få bo kvar i sin stad.

7Herren skall först rädda Judas folk, så att inte Davids ätt och Jerusalems invånare får större ära än Juda. 8Den dagen skall Herren skydda Jerusalems invånare. Den svagaste bland dem skall den dagen vara som David, och Davids ätt skall vara som en gud, som en Herrens ängel framför dem. 9Den dagen ämnar jag förinta alla de folk som drar upp mot Jerusalem.

10Men i Davids ätt och i Jerusalems invånare skall jag ingjuta en anda av godhet och vilja till bön, och de skall se upp till mig. Den som de har genomborrat skall de sörja som man sörjer sin ende son, de skall gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde.

11Den dagen skall sorgehögtiden i Jerusalem vara lika stor som den som hölls på Megiddoslätten över Hadad-Rimmon. 12Och landet skall hålla dödsklagan släkt för släkt: Davids släkt för sig och dess kvinnor för sig, Natans släkt för sig och dess kvinnor för sig, 13Levis släkt för sig och dess kvinnor för sig, Shimis släkt för sig och dess kvinnor för sig, 14alla de andra släkterna var för sig och deras kvinnor för sig.

13

Falska gudar och profeter

131Den dagen skall en källa rinna upp som renar Davids ätt och Jerusalems invånare från synd och orenhet.

2Den dagen, säger Herren Sebaot, skall jag utrota avgudarna ur landet, och ingen skall längre nämna deras namn. Profeterna och orenhetens anda skall jag fördriva ur landet. 3Om någon därefter uppträder som profet skall hans egen far och mor säga till honom: »Du får inte leva, du har uttalat lögner i Herrens namn.« Hans egen far och mor skall sticka ner honom då han profeterar. 4Den dagen skall varje profet skämmas för sina profetsyner, och för att inte avslöjas låter han bli att klä sig i hårmantel. 5Och han skall säga: »Jag är ingen profet, jag är bonde; ända sedan ungdomen har jag brukat min jord.« 6Frågar man honom då vad det är för sår han har på kroppen, så svarar han: »Dem fick jag hemma hos mina vänner.«

En rest blir renad

7Upp, svärd, mot min herde,

mot min förtrogne,

säger Herren Sebaot.

Dräp herden så att fåren skingras!

Jag lyfter min hand mot de svaga.

8I hela landet, säger Herren,

skall två tredjedelar utrotas och gå under,

men en tredjedel skall lämnas kvar.

9Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld,

jag skall rena den som man renar silver,

jag skall pröva den som man prövar guld.

De skall åkalla mig

och jag skall svara dem.

Jag skall säga: »Detta är mitt folk«,

och de skall säga: »Herren är vår Gud.«

14

Den stora slutstriden

141Se, en Herrens dag kommer! Då skall man plundra dig och fördela bytet. 2Jag skall samla alla folk till strid mot Jerusalem. Staden skall erövras, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort, men resten skall inte fördrivas. 3Ty Herren skall dra ut och strida mot dessa folk, som förr när han stred på kampens dag.

4Den dagen skall han stå med fötterna på Olivberget, som ligger invid Jerusalem, på östra sidan. Och Olivberget skall rämna mitt itu från öster till väster i en väldig dal; ena halvan av berget viker åt norr och andra halvan åt söder. 5Dalen mellan mina berg skall spärras och nå till Asal. Den skall spärras som vid jordbävningen på den tid då Ussia var kung i Juda. Herren, min Gud, skall komma och alla heliga med honom.

6Den dagen skall det inte längre finnas någon kyla eller frost. 7Det skall vara en ständig dag — Herren vet när den kommer — och ingen växling mellan dag och natt, utan när kvällen kommer skall det vara ljust. 8Den dagen skall friskt vatten strömma ut från Jerusalem, hälften mot östra havet och hälften mot västra havet. Sommar och vinter skall det vara så. 9Och Herren skall vara konung över hela jorden. Den dagen skall Herren vara en och hans namn ett enda.

10Hela landet skall förvandlas till en slätt från Geva till Rimmon, söder om Jerusalem, men staden skall ligga kvar på sin höjd. Den skall sträcka sig från Benjaminporten till platsen för den gamla porten, till Hörnporten, och från Hananeltornet ända till kungens vinpressar. 11Där skall man bo, och ingen skall längre vigas åt förintelse; Jerusalem skall ligga tryggt.

12Och detta är den plåga som Herren skall låta drabba alla folk som drar ut i krig mot Jerusalem: deras kött skall ruttna medan de ännu står upprätt, deras ögon skall ruttna i sina hålor och tungan skall ruttna i munnen på dem. 13Den dagen skall Herren sända en stor förvirring över dem, så att de ger sig på varandra och kämpar inbördes.

14Även Juda skall strida i Jerusalem. Då skall rikedomar från alla folk runt omkring samlas ihop: mängder av guld, silver och kläder.

15En likadan plåga skall drabba hästar, mulor, kameler, åsnor och alla andra djur i lägren. 16Alla som blir kvar av de folk som anföll Jerusalem skall år efter år dra dit upp för att tillbe konungen, Herren Sebaot, och för att fira lövhyddefesten. 17Men om någon av jordens släkter inte drar upp till Jerusalem för att tillbe konungen, Herren Sebaot, skall den inte få något regn. 18Och om egypterna inte vallfärdar dit upp skall Nilen inte stiga: detta skall drabba dem i stället för den plåga som Herren låter drabba de folk som inte drar upp för att fira lövhyddefesten. 19Detta blir straffet för Egypten och straffet för alla andra folk som inte drar upp för att fira lövhyddefesten.

20Den dagen skall det stå »Helgad åt Herren« på hästarnas bjällror, och grytorna i Herrens hus skall vara som offerskålarna framför altaret. 21Varje gryta i Jerusalem och Juda skall vara helgad åt Herren Sebaot, och alla som offrar skall komma och ta en sådan och koka i den. Den dagen skall det inte längre finnas några krämare i Herren Sebaots hus.