Bibel 2000 (B2000)
12

Jerusalem belägras, räddas och förnyas

121

12:1
Jes 42:51~Mos 2:7+
Profetord. Herrens ord om Israel.

Så talar Herren, han som har spänt ut himlen och lagt jordens grund, han som har skapat livsanden i människan: 2

12:2
Jes 51:17,22
Jag skall göra Jerusalem till en bägare som berusar alla de omgivande folken. Också Judas städer skall belägras tillsammans med Jerusalem. 312:3 Dag.12:3 lyftesten Att lyfta en stor och tung sten var i äldre tid ett vanligt styrkeprov.Den dagen skall jag göra Jerusalem till en lyftesten för folken: var och en som försöker lyfta den skall sarga sig, och alla jordens folkslag skall samla sig mot den. 4Den dagen, säger Herren, skall jag slå alla hästar med skräck och alla ryttare med vanvett. Men över Juda skall mina ögon vaka, och folkens alla hästar skall jag slå med blindhet. 5Då skall Judas släkter tänka: Jerusalems invånare har sin styrka i Herren Sebaot, sin Gud. 6
12:6
Ob v. 18+

Den dagen skall jag göra Judas släkter till ett glödande fyrfat bland vedträn och till en brinnande fackla i en kärve, och de skall förtära alla omgivande folk, på alla sidor. Men folket i Jerusalem skall få bo kvar i sin stad.

7Herren skall först rädda Judas folk, så att inte Davids ätt och Jerusalems invånare får större ära än Juda. 8

12:8
1~Sam 17
18:7
Joel 3:10
Den dagen skall Herren skydda Jerusalems invånare. Den svagaste bland dem skall den dagen vara som David, och Davids ätt skall vara som en gud, som en Herrens ängel framför dem. 9Den dagen ämnar jag förinta alla de folk som drar upp mot Jerusalem.

10

12:10
Joh 19:37
Upp 1:7
12:10 Den som de har genomborrat Vem detta uttryck avser är osäkert. Det har ansetts syfta på Gud, dvs. det föregående »mig«, Josia (jfr 2 Krön 35:23 ff.), profeten själv eller någon sentida judisk martyr. Den genomborrade har även tolkats som en bild för folket. I anslutning till Joh 19:37 (se not) har den tidiga kristna kyrkan uppfattat detta ställe som en profetia om Jesu död på korset.Men i Davids ätt och i Jerusalems invånare skall jag ingjuta en anda av godhet och vilja till bön, och de skall se upp till mig. Den som de har genomborrat skall de sörja som man sörjer sin ende son, de skall gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde.

11

12:11
2~Kung 23:292~Krön 35:20–25
12:11 Hadad-Rimmon Arameisk fruktbarhetsgud, vars årliga död var föremål för en stor sorgehögtid; jfr Hes 8:14.Den dagen skall sorgehögtiden i Jerusalem vara lika stor som den som hölls på Megiddoslätten över Hadad-Rimmon. 12Och landet skall hålla dödsklagan släkt för släkt: Davids släkt för sig och dess kvinnor för sig, Natans släkt för sig och dess kvinnor för sig, 1312:13 Shimis släkt Shimi var ättling till Levi; se 4 Mos 3:17 f.Levis släkt för sig och dess kvinnor för sig, Shimis släkt för sig och dess kvinnor för sig, 14alla de andra släkterna var för sig och deras kvinnor för sig.