Bibel 2000 (B2000)
1

Maning till omvändelse

11

1:1
Esr 5:1
1:1 I åttonde månaden av Dareios andra regeringsår Oktober-november 520 f.Kr.; jfr not till Hagg 1:1.1:1 Sakarja Profeten Sakarja verkade i Jerusalem vid tiden för återkomsten från den babyloniska fångenskapen och var tillsammans med profeten Haggaj pådrivande då det nya templet skulle byggas (återinvigt 515 f.Kr.); se Esr 5:1; 6:14 och jfr not till Hagg 1:1. Kap. 1–8 går tillbaka på profetens egen förkunnelse och innehåller bl.a. ett antal bildrika och mångtydiga syner av apokalyptisk karaktär. Kap. 9–14, som inte är något enhetligt avsnitt, är i huvudsak från en senare tid och bygger på andra källor. Där ingår domsord mot Israels fiender och löften om upprättelse och om en kommande fredsfurste. Profetböcker.I åttonde månaden av Dareios andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo:

2Herren vredgades på era fäder. 3

1:3 f.
Jes 55:7Mal 3:7
1:3 Sebaot.Tala till folket: Så säger Herren Sebaot: Vänd om till mig – så lyder hans ord – då skall jag vända om till er, säger Herren Sebaot. 41:4 Profet.Gör inte som era fäder. De hörde de tidigare profeterna förkunna: »Så säger Herren Sebaot: Vänd om från era onda vägar och onda gärningar.« Men de lyssnade inte och brydde sig inte om mig, säger Herren. 5Var är nu era fäder? Och profeterna, levde de i evighet? 6Mina ord och mina beslut, som jag befallde mina tjänare profeterna att förkunna, de drabbade ju era fäder. Då vände de om och sade: »Herren Sebaot hade beslutat att handla så med oss som vårt liv och våra gärningar förtjänade, och det har han också gjort.«

Första synen: ryttarna

7

1:7–17
Sak 6:1–8
Upp 6:1–8
1:7 På tjugofjärde dagen i elfte månaden … av Dareios andra regeringsår Den 15 februari 519 f.Kr.På tjugofjärde dagen i elfte månaden, dvs. månaden shevat, av Dareios andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo:

81:8–11 Avsnittets bildspråk är svårtolkat och väcker frågor som inte kan besvaras med säkerhet. Det är t.ex. osäkert eller outsagt om ryttaren (v. 8) är identisk med ängeln (v. 9), om det är hästarnas ryttare som utsäger orden i v. 11 och om hästarnas färger (v. 8) är symboliska. Samma osäkerhet möter även i bokens övriga syner. Ibland är oklarheten att betrakta som ett stilmedel, typiskt för apokalyptiska texter.1:8 skuggan Eller »djupet«.1:8 bruna Det hebreiska ordets betydelse osäker.Jag hade en syn i natt. En man på en röd häst hade stannat bland myrtenträden i skuggan, och bakom honom stod röda, bruna och vita hästar. 91:9 Ängel.Jag frågade: »Vad betyder dessa, herre?« Då svarade ängeln som talade med mig: »Det skall du få veta.« 10Och mannen som hade stannat bland myrtenträden sade: »De är utsända av Herren för att färdas över jorden.« 111:11 allt är lugnt och stilla Uttrycket har här en negativ innebörd: Israels väntade återupprättelse skulle föregås av stora omvälvningar, men ännu syntes inga tecken till sådana; Dag.Och de sade till Herrens ängel som stod bland myrtenträden: »Vi har färdats över jorden, men allt är lugnt och stilla.« 12

1:12
Jer 25:11
1:12 sjuttio år Troligen en avrundad tidsangivelse för fångenskapen i Babylonien; se Jer 25:11 f. och jfr Jes 23:15 med not.Herrens ängel sade: »Herre Sebaot, hur länge skall du dröja med att förbarma dig över Jerusalem och Judas städer? I sjuttio år har du varit vred på dem.« 13Då gav Herren goda och tröstande ord till svar åt ängeln som talade med mig. 141:14 lidelse Svartsjuka.1:14 Sion.Och ängeln som talade med mig befallde mig att ropa:

Så säger Herren Sebaot:

Stark är min lidelse

för Jerusalem och för Sion.

15

1:15
Jes 10:5–19+
1:15 överdrev straffet Herren använde främmande folk som straffande redskap vid Jerusalems fall 587 f.Kr., men de hade gått längre än han avsett.Häftigt vredgas jag på de självsäkra folken:

min vrede var måttlig,

men de överdrev straffet.

16Därför säger Herren:

I barmhärtighet kommer jag åter till Jerusalem.

Mitt hus skall byggas där,

säger Herren Sebaot,

mätsnöret skall spännas i Jerusalem.

17Ropa på nytt:

Så säger Herren Sebaot:

Än en gång skall mina städer

flöda över av det goda.

Än en gång skall Herren trösta Sion,

än en gång utvälja Jerusalem.

Andra synen: hornen och smederna

181:18–2:13 Motsvarar i MT 2:1–17; Kapitel- och versindelning.1:18 fyra horn Sammanfattande bild för de makter som besegrat Juda. Hornet symboliserar i GT styrka och övermod; jfr not till Ps 75:5.Jag lyfte blicken och fick se fyra horn. 19Jag frågade ängeln som talade med mig: »Vad betyder dessa?« Han svarade: »Dessa horn har skingrat Juda, Israel och Jerusalem.« 20Herren lät mig se fyra smeder. 21Jag frågade ängeln: »Vad skall de göra?« Han svarade: »Dessa horn har skingrat Juda och gjort alla modlösa. Men nu har de fyra kommit för att vässa yxorna och hugga hornen av de folk som höjde sina horn mot Juda för att skingra folket.«