Bibel 2000 (B2000)
7

Salomo finner visheten

71

7:1 f.
1~Mos 2:7
Syr 33:10Job 10:10
Ps 139:13
7:1 den förste Dvs. Adam; jfr 10:1 med not.Också jag är dödlig, en människa som alla andra,

en ättling till den förste, han som formades av jord.

Min kropp tog form i en moders liv

27:2 tio månaders tid Månaderna räknades efter månens omloppstid och var alltså kortare än i vår kalender. Dessutom inkluderades varje påbörjad månad.7:2 i hennes blod Enligt dåtida föreställningar bildades fostret av stelnat menstruationsblod; jfr Job 10:10.under tio månaders tid; jag bildades i hennes blod

genom en mans säd under nattlig kärleksnjutning.

3Och när jag föddes drog jag in samma luft som andra

och lades på samma jord som bär oss alla,

under samma gråt som är varje människas första ljud.

4Jag måste lindas och skötas med omsorg,

5ty inte ens en konung börjar sin tillvaro på annat sätt:

6

7:6
Syr 40:1–5
för alla finns en enda väg in i livet, och en enda väg ut.

7

7:7
1~Kung 3:9–12
Vish 9:4–12
Jak 1:5
7:7 Därför bad jag till Gud En anspelning på Salomos bön enligt 1 Kung 3:5–15. Samtidigt menas att visheten är utom räckhåll för en dödlig människa (v. 1–6); bara Gud kan ge den (8:21; 9:17).Därför bad jag till Gud, och han gav mig klokhet.

Jag åkallade honom, och vishetens ande kom till mig.

8

7:8 f.
Job 28:15–19
Ords 8:10
Jag valde visheten framför spiror och troner

och höll rikedom för intet i jämförelse med henne.

9Inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt,

ty bredvid henne blir allt guld till värdelös sand

och silver räknas som smuts på marken.

10Jag älskade henne mer än hälsa och skönhet

och ville hellre äga henne än dagens ljus,

ty skenet från henne slocknar aldrig.

11

7:11
1~Kung 3:13
Syr 51:28
Matt 6:33
Men med henne kom också allt annat gott till mig;

det låg omätlig rikedom i hennes händer.

127:12 att hon också är deras moder Läran att visheten är alltings ursprung tillhör den djupare undervisning som utlovats i 6:22 och utvecklas i fortsättningen (7:22; 8:4; 9:9).Jag gladdes åt alla dessa ting,

ty visheten härskar över dem,

men jag visste ännu inte att hon också är deras moder.

13Det jag lärde mig utan baktankar

lär jag ut utan missunnsamhet.

Jag behåller inte hennes rikedom för mig själv,

14

7:14
Syr 4:14
ty den är en outtömlig skattkammare för människorna.

De som utnyttjar den vinner Guds vänskap,

fostrans gåvor öppnar vägen till honom.

Vishetens gåvor och egenskaper

15

7:15
Syr 15:10
Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord

och göra mina tankar värdiga hans gåvor.

Ty han är vägvisaren till visheten,

och det är han som leder de visa rätt.

16Av honom beror både vi själva och våra ord,

all tankeförmåga och all yrkesskicklighet.

17

7:17–20
1~Kung 4:29–33
7:17 kunskap om tingen GT:s beskrivning av Salomos kunskaper (1 Kung 4:33) anpassas här till filosofiska naturuppfattningar i författarens samtid.Det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen:

jag känner världens byggnad och elementens verkningar,

18tidsåldrarnas början och slut och förlopp,

solhöjdens växlingar och årstidernas skiften,

19årens kretslopp och himlakropparnas ställningar,

207:20 andarnas våldsamma krafter Eller »vindarnas våldsamma krafter«. Med »rötternas hemliga krafter« menas antingen magiska eller medicinska egenskaper hos växterna. Det är alltså oklart om Salomo här uppfattas som andebesvärjare, vilket skett i andra judiska traditioner, eller om man vill framhäva hans kunskaper om naturen.djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen,

andarnas våldsamma krafter och människornas tankar,

växternas arter och rötternas hemliga krafter –

21allt lärde jag känna, det dolda och det synliga,

22

7:22
Jak 3:17
7:22 tunn I samtidens stoiska filosofi ansåg man att andliga och själsliga fenomen åstadkoms av en materia som var så tunn att den kunde tränga in överallt.ty jag fick undervisning av visheten,

hon som med sin konst har format allt.

I visheten bor en ande som är förnuftig och helig,

ensam i sitt slag, mångfaldig till formen,

tunn, lättrörlig, klarsynt, ogrumlad,

tydlig, okränkbar, vän till det goda, skarpsinnig,

23oemotståndlig, välgörande, människovänlig,

fast, orubblig, bekymmersfri,

allsmäktig och med uppsikt över allt;

den genomströmmar alla andar

som är förnuftiga, rena och av den tunnaste materia.

24Ingenting är så rörligt som vishetens rörelse.

I sin renhet tränger hon in i allt, i alla dess delar.

25

7:25 f.
Syr 24:3
Heb 1:3
7:25 Allhärskaren.Hon är ett utflöde från Guds makt,

hon strömmar kristallklar fram ur allhärskarens härlighet.

Därför kan ingenting orent komma henne nära.

267:26 ett återsken Eller »en utstrålning«. – Samma grekiska ord används om Kristus i Heb 1:3.Hon är ett återsken av det eviga ljuset,

en klar spegling av Guds verksamhet

och en avbild av hans godhet.

27

7:27
Upp 21:5
7:27 vänner till Gud Uttrycket används om Abraham i 2 Krön 20:7; Jes 41:8 och om Mose i 2 Mos 33:11 enligt Septuaginta.Hon är en men förmår allt,

hon förblir vad hon är men gör allting nytt.

I släkte efter släkte finner hon rum i heliga själar

och frambringar profeter och vänner till Gud,

28ty Gud älskar bara den som lever med visheten.

29

7:29 f.
Jes 60:19
Hon är härligare än solen

och förmer än alla stjärnbilder.

Hennes strålkraft visar sig överträffa ljusets,

30ty ljuset avlöses av natten,

men visheten kan inget ont få makt över.