Bibel 2000 (B2000)
3

De rättfärdigas hopp

31Men de rättfärdigas själar är i Guds hand,

och ingen plåga skall nå dem.

2I dåraktiga människors ögon är de döda;

deras bortgång kallas olycka

3och deras hädanfärd förintelse,

men de är i frid.

4Även om de har straffats, så som människor ser det,

har de rikt hopp om odödlighet.

5Efter att ha tuktats något litet skall de få möta stor godhet,

ty Gud satte dem på prov

och fann att de var honom värdiga.

6Som guld i smältugnen prövade han dem,

han tog emot dem som en brännoffergåva.

7I den stund han kommer till dem skall de flamma upp

och flyga fram som gnistor i halm.

8De skall döma folken och härska över hedningarna,

och Herren skall vara deras konung i evighet.

9De som förlitar sig på honom skall förstå sanningen,

och de trogna skall förbli hos honom i kärlek.

Ty hans heliga får nåd och barmhärtighet,

och han skall komma till sina utvalda.

De gudlösas straff

10Men de gudlösa skall straffas för sina villfarelser,

dessa som föraktade den rättfärdige och avföll från Herren.

11Olyckliga de som ringaktar vishet och fostran:

deras hopp är fåfängt, deras möda gagnlös,

vad de gör är till ingen nytta.

12De får hustrur utan vett och ondskefulla barn.

Förbannelse vilar över deras avkomma.

13Salig den ofruktsamma som är obefläckad

och aldrig har haft syndigt umgänge:

när Gud kommer till själarna får hon sin lön.

14Salig den snöpte som inte har brutit mot lagen

eller burit på onda tankar mot Herren:

hans trohet skall lönas med en dyrbar gåva,

i Herrens tempel skall han få en bättre lott.

15Ja, dygdens mödor bär ärorik frukt,

och vishetens planta är fast rotad.

16Men äktenskapsbrytares barn skall inte nå mognad,

de som föds ur förbjudet umgänge skall utplånas.

17Och även om de lever länge räknas de för intet,

och till sist får de en ärelös ålderdom.

18Dör de i förtid har de inget hopp

och ingen tröst på avgörandets dag;

19ont blir slutet för ett orättfärdigt släkte.