Bibel 2000 (B2000)
14

14114:1 ett stycke trä Dvs. en gudabild (v. 8), kanske skeppets galjonsfigur; jfr Apg 28:11 med not.En annan planerar en sjöresa, och då han skall ge sig ut på de vilda vågorna åkallar han ett stycke trä, bräckligare än skeppet som skall bära honom. 2

14:2
Vish 8:5
14:2 den konstnär som byggde det var visheten Även vanlig yrkesskicklighet betraktades som en yttring av Guds vishet; Ande.Begäret efter vinst väckte tanken på skeppet, men den konstnär som byggde det var visheten, 3
14:3
Ps 107:23–31
Jes 43:2,16
14:3 har öppnat en väg också över havet Att människorna kunnat lära sig skeppsbygge och navigation är ett uttryck för Guds godhet.och det är din försyn, Fader, som styr dess färd. Du har öppnat en väg också över havet, en trygg led genom vågorna. 4Så visar du att du kan rädda ur alla faror, för att också den som inte kan segla skall våga gå ombord. 5Du vill inte att din vishets verk skall ligga outnyttjade. Därför kan människor anförtro sina liv åt det tunnaste träskal, och båten för dem välbehållna genom det svallande vattnet. 6
14:6
1~Mos 6–7
Syr 16:7
Bar 3:26–28Vish 10:4+
14:6 de övermodiga jättarna 1 Mos 6:1–4 lästes som en inledning till berättelsen om Noa («världens hopp«) och floden. I jättarnas ondska såg man anledningen till att Gud lät jorden översvämmas.När de övermodiga jättarna förgicks i urtiden var det också i en båt som världens hopp kom undan, och lotsad av din hand kunde den mannen efterlämna fröet till ett nytt människosläkte i världen. 714:7 det trä som tjänar rättfärdigheten Tack vare Noas ark överlevde rättfärdiga människor, och Guds rättfärdiga syften förverkligades. Orden syftar samtidigt på alla fartyg som används för goda ändamål. Kristna utläggare har tillämpat dem på Kristi kors.Välsignat är det trä som tjänar rättfärdigheten, 8
14:8
5~Mos 27:15
men förbannat är människoverket, liksom dess tillverkare: han gjorde bilden, och det förgängliga tinget tog Guds namn. 9Den gudlöse och hans gudlösa verk är lika förhatliga för Gud, 10
14:10 f.
Jes 2:17
ty verket skall straffas tillsammans med upphovsmannen. 1114:11 de tillhörde Guds skapelse Materialet som bilderna tillverkats av var hämtat från naturen.Domen skall drabba också hedningarnas gudabilder, eftersom de tillhörde Guds skapelse men förvandlades till skändligheter, fick människors själar på fall och blev till snaror för de dåraktigas fötter.

Bilddyrkans uppkomst

12Avfallet började med tanken på att göra gudabilder; när de uppfanns kom fördärvet in i människornas liv. 13De fanns inte till från begynnelsen, och de skall inte bli kvar i evighet. 14Det var mänskliga vanföreställningar som förde dem in i världen, och därför är det bestämt att de skall få ett hastigt slut.

15En far bröts ner av sorgen över sitt barn, som plötsligt ryckts bort i förtid. Han gjorde en bild av barnet, och det som varit en död människa blev nu för honom en gud, som han tillbad. Sedan lärde han sina underlydande hemliga ceremonier och riter. 16

14:16
Dan 3:1–6
Med tiden vann det gudlösa bruket stadga och iakttogs som lag.

Likaså ledde envåldshärskares påbud till dyrkan av statyer: 17eftersom människor i avlägsna landsdelar inte personligen kunde visa sin vördnad för härskaren gjorde de en bild av hans fjärran gestalt, en staty av den vördade konungen som alla kunde se, så att de i undersåtlig iver kunde krypa för den frånvarande, som om han befunnit sig där. 18Men dessutom lockade konstnärens ärelystnad ovetande människor att ivrigt delta i kulten, 19ty han utnyttjade sin konst till att försköna porträttet, kanske därför att han ville vara regenten till lags. 20Och folket, som tjusades av konstverkets skönhet, såg nu något heligt där de förut sett en vördad människa.

21

14:21
Jes 42:8
Men detta att människorna, kuvade av olyckor eller tyranner, gav stenar och trästycken det namn som bara en enda kan bära, det blev en dödlig fälla för dem.

Bilddyrkans följder

22

14:22–29
Rom 1:28–31
Men inte nog med att människorna gick vilse när det gällde kunskapen om Gud. Deras liv i okunnigheten är också ett bittert krig, och likväl kallar de allt detta onda för fred. 23
14:23
Vish 12:3–7+
De ägnar sig åt barnamord i sin kult eller åt hemlighetsfulla riter och vilda fester med sällsamma bruk 24och bevarar inte längre någon renhet i seder och äktenskap: den ene dräper lömskt den andre eller pinar honom genom att förföra hans hustru. 25
14:25 f.
Jer 7:9
Gal 5:19–21
Överallt råder ett kaos av blod och mord, stöld och svek, sedefördärv, trolöshet, oroligheter, mened, 2614:26 otillåtna giften Bibelns stränga syn på äktenskap i förbjudna led (3 Mos 18:6–18) delades inte av judarnas omgivning.hets mot de goda, otacksamhet, förförelse av oskyldiga själar, onaturligt umgänge, otillåtna giften, äktenskapsbrott och orgier. 2714:27 de namnlösa avgudarna Att sakna namn är här lika med att vara intig och föraktlig. Eller »avgudarna, vilkas namn inte får nämnas«; jfr 2 Mos 23:13.Ja, dyrkan av de namnlösa avgudarna är all ondskas början och orsak och höjdpunkt, 28vare sig man driver festandet till vanvett, profeterar falskt, lever i orättrådighet eller lättvindigt begår mened. 29
14:29 f.
Am 8:13
Eftersom det är livlösa avgudar de tror på väntar de sig inte att drabbas av något ont för att de har svurit falskt. 3014:30 redbarhet Eller »helighet«. Att använda falska gudars namn i eder uppfattas här som förakt för Guds namn, men samtidigt medför varje ed en helig förpliktelse. Det förhållandet att avgudarna är kraftlösa upphäver inte straffet för löftesbrott (v. 31).Men rättvisan skall straffa dem för båda brotten: för att de höll sig till avgudar och dåligt kände Gud och för att de svekfullt svor falska eder i förakt för all redbarhet. 31Ty det är inte kraften hos det de svär vid utan rättvisans dom över syndare som gör att de orättfärdigas överträdelser alltid blir hämnade.