Bibel 2000 (B2000)
10

Visheten som de rättfärdigas räddare

101

10:1–21
Heb 11:2–29
10:1
1~Mos 2–3
10:1 beskyddade den första människan Ett genomgående drag i Vish är att bibliska gestalter (här Adam) inte nämns vid namn utan införs med omskrivningar. Så sker särskilt ofta i detta kapitel; jfr också 4:10; 7:1; 11:1; 14:6; 18:21; 19:14, 17.Det var hon som beskyddade den första människan, allas far, alltifrån det han skapades. Hon räddade honom efter det felsteg han begick 2
10:2
Vish 9:2+
och gav honom kraft att härska över allt. 3
10:3
1~Mos 4:8–16
1~Joh 3:12
10:3 den orättfärdige Dvs. Kain. Ondskans framväxt härleds här ur hans mord på Abel (1 Mos 4:8; jfr not till Vish 2:24): jorden översvämmades »för hans skull« (v. 4; jfr 1 Mos 6:5–7).Men den orättfärdige som vände henne ryggen i vrede gick själv under genom sitt vanvettiga brodermord. 4
10:4
1~Mos 6:5–8:22
Syr 44:17
2~Pet 2:5
10:4 blev visheten den rättfärdiges lots Dvs. Noa (1 Mos 6–8).När jorden sedan översvämmades för hans skull blev visheten den rättfärdiges lots och räddade världen med hjälp av ett simpelt träskrov. 5
10:5
1~Mos 11:1–9
12:1–3
22
Syr 44:19–21
10:5 fann den rättfärdige Dvs. Abraham, som i GT uppträder efter berättelsen om Babels torn och folkens »förvirring«, dvs. språkförbistring (1 Mos 11:1–9). Versens slut syftar på hans villighet att offra Isak (1 Mos 22).Och när folken som enats i ondska blev slagna av förvirring var det hon som fann den rättfärdige, bevarade honom fläckfri inför Gud och lät honom förbli stark, trots hans kärlek till barnet.

6

10:6 f.
1~Mos 19
Luk 17:32
2~Pet 2:6
10:6 räddade den rättfärdige när de gudlösa gick under Orden syftar på Lots flykt från Sodom (1 Mos 19). I v. 7 anspelas på spår av Sodoms undergång som folktron fann i trakten av Döda havet. Sodomsäppelträdets frukter, som liknar citroner men är fulla av ulliknande fibrer, sades innehålla aska. Man pekade också ut den saltstod till vilken Lots hustru hade förvandlats (1 Mos 19:26).Det var hon som räddade den rättfärdige när de gudlösa gick under, så att han undkom elden som föll över de fem städerna. 7Om deras ondska vittnar än i dag en rykande ödemark, växter med ofullgångna frukter och en saltstod – gravvården över en själ utan tro. 8Ty när de vände sig bort från visheten drabbades de av okunnighet om det goda, men de måste dessutom efterlämna ett minnesmärke över sin dårskap, så att deras felsteg aldrig någonsin blir glömda. 9Men visheten räddade sina tjänare ur all nöd.

10

10:10–12
1~Mos 27:41–29:35
32
10:10 ledde den rättfärdige Här åsyftas Jakobs flykt för sin bror Esau, hans dröm i Betel, hans tjänst hos Laban och dennes söner (v. 11) och hans kamp med Gud (v. 12). Se 1 Mos 28–32.10:10 heliga ting Eller »de heliga«, dvs. änglarna i Jakobs dröm.Det var hon som ledde den rättfärdige och förde honom på rätta vägar när han flydde för sin brors vrede. Hon lät honom se Guds rike och gav honom kunskap om heliga ting. Hon sörjde för honom när han slet ont och gav honom riklig lön för hans mödor. 11Hon bistod honom mot förtryckarnas girighet och gjorde honom till en rik man. 12Hon skyddade honom för fiender och bevarade honom för försåt. Hon gav honom segern i en hård kraftmätning för att lära honom att gudsfruktan är starkare än allt.

13

10:13 f.
1~Mos 37
39–41
Ps 105:16–22
10:13 stannade hos den rättfärdige när han såldes Anspelning på berättelserna om Josef i 1 Mos 37, 39. Med »hålan« (v. 14) menas antingen brunnen dit Josef blev kastad av sina bröder eller fängelset i Egypten.Det var hon som troget stannade hos den rättfärdige när han såldes och räddade honom från synd. 14Hon följde honom ner i hålan och övergav honom inte i fängelset. Till slut gav hon honom kungaspira och makt över dem som hade förtryckt honom. Hans anklagare avslöjade hon som lögnare, men åt honom gav hon evig ära.

15

10:15 f.
2~Mos 3:16–22
7–12
Ps 105:26–36
Det var hon som räddade det heliga folket, ett fläckfritt släkte, undan ett folk av förtryckare. 1610:16 Herrens tjänare Dvs. Mose; jfr 4 Mos 12:7; Heb 3:5; Upp 15:3.Hon kom till Herrens tjänare, och i hans själ höll hon stånd med tecken och under mot fruktansvärda kungar. 17
10:17
2~Mos 13:20–22
10:17 gav de heliga lön Enligt 2 Mos 11:2; 12:35 f. begärde och fick israeliterna dyrbarheter av egypterna före uttåget. Jfr Ps 105:37. Helig.10:17 en skärm, flammande stjärnljus Pelarna av moln och eld som ledde israeliterna (2 Mos 13:21) identifieras här med visheten; jfr orden om Guds ängel i 2 Mos 14:19.Hon gav de heliga lön för deras ansträngningar. Hon ledde dem på en sällsam vandring; hon blev till en skärm över dem om dagen och till flammande stjärnljus om natten. 18
10:18 f.
2~Mos 14
Ps 106:9–11
Jes 63:11–14
Hon lät dem gå genom Röda havet och förde dem genom vattenmassorna, 1910:19 vräka upp dem ur det bottenlösa djupet I 2 Mos 14:30 sägs att israeliterna fann egypterna döda på stranden.men deras fiender dränkte hon för att sedan vräka upp dem ur det bottenlösa djupet. 20
10:20
Ps 105:372~Mos 15:1–21
Så kunde de rättfärdiga plundra de gudlösa, och de lovsjöng, Herre, ditt heliga namn och prisade med en mun din hand som stridit för dem. 2110:21 gav röst åt de stumma Berättelsen om israeliternas lovsång (2 Mos 15) knyts samman med Ps 8:2 f.; Jes 35:6.Ja, visheten gav röst åt de stumma och lät barnen tala rent.