Bibel 2000 (B2000)
14

141

14:1
Tob 4:3
Så slutade Tobit sin lovsång.

Tobits avskedsord

Tobit dog i frid när han var 112 år gammal, och han fick en storslagen begravning i Nineve. 2

14:2
Tob 2:10
11:13
Han var 62 år när hans ögon blev skadade. Sedan han hade fått synen tillbaka levde han ett lyckligt liv. Han utövade välgörenhet, och han upphörde aldrig att prisa Gud och lova hans storhet.

3

14:3
1~Mos 49:1
1~Kung 2:1
1~Mack 2:49
När han låg för döden kallade han till sig sin son Tobias och hans sju söner och gav dem dessa förmaningar: »Min son, ta med dig dina barn 4
14:4
Jon 3:4
Nah 1:14Sef 2:13–15
14:4 Nahum Profeten Nahums syner om Nineve skrevs troligen ner kort före eller efter stadens fall 612 f.Kr.; jfr not till Nah 1:1. Med utgångspunkt från dem ges här en överblick över judarnas historia de närmast följande århundradena; jfr not till 13:5.och bege dig till Medien, ty jag tror på Guds ord om Nineve, som Nahum uttalade: alltsammans skall ske och skall drabba Assyrien och Nineve. Allt det som har sagts av Israels profeter, Guds sändebud, skall bli verklighet utan minsta inskränkning; alla deras ord skall uppfyllas på sin bestämda tid. I Medien blir det tryggare än i Assyrien och i Babylonien, ty jag vet och litar på att allt vad Gud har sagt skall gå i uppfyllelse och inträffa utan att ett enda ord slår fel. Alla våra bröder som bor kvar i Israels land kommer att skingras och föras bort som fångar från det goda landet. Hela Israels land skall ligga öde, Samaria och Jerusalem skall ligga öde, och Guds hus i staden skall brännas ner och ligga öde för en tid.

5

14:5
Esr 3:8–12
6:14Hagg 2:4,8Jes 2:2Sak 8:7
14:5 de bestämda tidsåldrarna Historiens förlopp tänktes indelat i perioder, som var förutbestämda av Gud; se t.ex. Dan 8–9; Apokalyptik. Versens början syftar på templets återuppbyggnad i slutet av 500-talet (Esr 4:8–13; 5–6), dess slut på ett kommande Jerusalem med övernaturliga drag.Men Gud skall på nytt förbarma sig över dem, Gud skall låta dem vända tillbaka till Israels land, och de kommer att bygga upp templet på nytt, fast det inte blir som det gamla, och det skall stå tills de bestämda tidsåldrarna har nått sitt slut. Då skall alla de som är i fångenskap få återvända hem, och de skall bygga upp Jerusalem i prakt, och Guds hus skall också byggas upp, och det skall byggas upp för all evighet enligt de ord som Israels profeter har uttalat om staden. 6Alla folk på hela jorden, ja, alla skall då omvända sig och uppriktigt frukta Gud. De kommer alla att överge sina avgudar, som genom sin falskhet fört dem vilse, 7
14:7
Tob 13:11,18
och de skall prisa den evige Guden i rättfärdighet. Alla de israeliter som i den tiden blir räddade därför att de uppriktigt tänker på Gud skall samlas och komma till Jerusalem, och de skall för alltid bo i trygghet i Abrahams land, som skall överlämnas till dem. De som uppriktigt älskar Gud skall få glädja sig, men de som lever i synd och orättfärdighet skall försvinna från jorden.

8-9 Och nu, mina barn, lägger jag er detta på hjärtat: tjäna Gud uppriktigt och gör det som behagar honom. Era barn skall fostras strängt till rättfärdighet och givmildhet och till att alltid tänka på Gud och prisa hans namn uppriktigt och av hela sin kraft.

Du, min son, skall alltså lämna Nineve och inte stanna här. 10

14:10
Tob 4:41:21
14:10 vad Nadav gjorde I berättelsen om Achikar (se not till 1:21) tar denne hand om sin släkting, Nadav, som emellertid intrigerar mot honom så att han hotas av dödsstraff. Han måste gömma sig i ett underjordiskt rum, »gå levande ner i jorden«, men får sedan upprättelse och tar hämnd på Nadav.När den dag kommer då du begraver din mor vid min sida skall du inte bli kvar en enda natt inom stadens område. Jag ser att den är full av orättfärdighet och att många brott begås utan att folket känner någon skam. Min son, tänk på vad Nadav gjorde mot sin fosterfar Achikar. Han tvingade honom ju att gå levande ner i jorden. Men Gud lät Nadav sona den skymfen på ett passande sätt: Achikar kom ut i ljuset, medan Nadav fick gå in i det eviga mörkret, därför att han hade försökt döda honom. Tack vare sin givmildhet mot mig slapp Achikar ut ur den dödliga fälla som Nadav hade gillrat åt honom, medan Nadav själv fastnade i den dödliga fällan och omkom i den. 11
14:11
Syr 3:30Tob 4:3
Se alltså, mina barn, vart givmildheten leder, och vart orättfärdigheten leder: till döden.

Och nu är mitt liv slut.«

De lade honom ner i sängen, och han dog. Och han fick en storslagen begravning.

Tobias sista tid

12När sedan Tobias mor dog begravde han henne vid faderns sida. Tillsammans med sin hustru och sina barn utvandrade han därefter till Medien. Han slog sig ner i Ekbatana hos sin svärfar Raguel, 13och han sörjde för sina åldrade svärföräldrar och visade dem vördnad. Han begravde dem i Ekbatana i Medien, och han ärvde både Raguels och sin far Tobits egendom. 14Han slutade sitt liv som en högt aktad man vid 117 års ålder. 1514:15 den mediske kungen Kyaxares Tillsammans med Babyloniens härskare Nabopolassar intog Kyaxares Nineve 612 f.Kr.Innan han dog fick han uppleva budet om Nineves undergång, och han fick se hur krigsfångarna som den mediske kungen Kyaxares hade tagit där blev förda till Medien. Då prisade han Gud för allt vad han hade gjort med folket i Nineve och Assyrien. Så fick han glädja sig över Nineve innan han dog, och han prisade Herren Gud i evigheters evighet. Amen.