Bibel 2000 (B2000)
8

Klokhet och försiktighet

81Sök inte strid med en härskare;

du dukar snart under för hans övermakt.

2Tvista inte med en rik man;

du väger lätt mot hans pengar.

Guldet har ju fördärvat många,

kungars sinnen har det förvillat.

3Sök inte strid med den grälsjuke,

lägg inte ved på hans brasa.

4Gör inte narr av en obildad man;

föraktet kan drabba dina fäder.

5Håna inte en som ångrar sin synd,

kom ihåg att vi alla förtjänar straff.

6Förakta inte en människa då hon åldras;

en del av oss skall också bli gamla.

7Jubla inte över någons död,

kom ihåg att slutet väntar oss alla.

8Försumma inte att lyssna på de visa,

fördjupa dig i deras tänkespråk.

Genom dem kan du få bildning

och lära dig att tjäna stormän.

9Underlåt inte att lyssna på de gamla;

de har ju själva lärt av sina fäder.

Genom dem kan du få insikt

och lära dig att ge svar när det behövs.

10Blås inte liv i syndarens glöd;

du kan bli förtärd av hans flammande eld.

11Släpp inte den samvetslöse ur sikte,

ty då vänder han bakslugt dina ord emot dig.

12Ge inget lån åt en som är mäktigare än du.

Gör du det, så betrakta det som förlorat.

13Gå inte i borgen för mer än du har,

och går du i borgen, så räkna med att få betala.

14Processa inte med en domare;

man följer hans åsikt och dömer till hans fördel.

15Med den dumdristige skall du inte göra en resa,

han kan vålla dig svåra olyckor.

Han reser efter sitt eget huvud,

och genom hans dårskap dras också du i fördärvet.

16Med den hetlevrade skall du inte tvista,

färdas aldrig med honom genom öde trakter.

Han drar sig inte för att spilla blod,

och då ingen hjälp finns slår han ner dig.

17Med den enfaldige skall du inte rådgöra,

ty han kan inte hålla tyst med något.

18Syssla inte med hemligheter i en främlings närvaro,

ty du vet inte vad han kan ställa till med.

19Blotta inte ditt innersta för vem som helst;

för det får du bara otack.

9

Om kvinnor

91Var inte svartsjuk på kvinnan som delar din bädd,

lär henne inte sådant som skadar dig själv.

2Hänge dig inte så åt en kvinna

att hon tar makten över dig.

3Besök inte en lösaktig kvinna,

du kan fastna i hennes snaror.

4Umgås inte med en harpspelerska,

du kan fångas av hennes konster.

5Titta inte för länge på en ung flicka,

hon kan kosta dig dryga böter.

6Hänge dig inte åt gatflickor,

då mister du snart allt du äger.

7Gå inte och spana på stadens gator,

driv inte omkring i folktomma kvarter.

8Vänd bort blicken från en välskapt kvinna,

se inte närgånget på en annans vackra hustru.

Av kvinnlig skönhet har många förförts,

den kommer lidelsen att flamma upp som eld.

9Var aldrig tillsammans med en gift kvinna

och drick inte vin i sällskap med en sådan,

ty du kan komma att dras till henne

och möta en våldsam död.

Val av vänner

10Överge inte en gammal vän,

en ny är inte detsamma.

En ny vän är som nytt vin:

först när det mognat dricker du det med välbehag.

11Avundas inte en syndare hans framgång —

du vet inte vilket slut han får.

12Gläd dig inte då det går de gudlösa väl —

minns att straffet når dem före döden.

13Håll dig på avstånd från den som har makt att döda,

då slipper du frukta för ditt liv.

Och närmar du dig honom, så gör inga misstag,

ty då tar han livet av dig.

Du skall veta att du trampar bland fällor

och att du rör dig på stadsmurens krön.

14Lär känna dina medmänniskor så noga du kan,

och rådgör sedan med dem som är visa.

15Med kloka män skall du föra dina samtal,

och allt vad du säger skall röra den Högstes lag.

16Ha rättfärdiga män som gäster vid ditt bord,

och låt gudsfruktan vara din stolthet.

Den vise härskaren

17Konstnärens händer gör verket värt att prisas;

folkets styresman röjer sin vishet i ord.

18Den grälsjuke är en skräck för sin stad,

den som inte styr sin tunga gör sig avskydd.

10

101En vis härskare fostrar sitt folk,

ordning råder där en klok man styr.

2Som folkets härskare är, så blir också hans tjänare,

och som stadens styresman är, så blir alla dess invånare.

3En kung utan fostran är folkets fördärv,

men under kloka regenter blomstrar staden.

4I Herrens hand ligger makten över jorden,

och i rätt tid sänder han den härskare som behövs.

5I Herrens hand ligger människans framgång,

och han sprider sin glans över de styrande.

Den övermodiges ondska och straff

6Förargas aldrig på din nästa för en oförrätt,

och gör inte någonting i vredesmod.

7Övermod är avskyvärt för både Gud och människor,

att kränka andras rätt är brott mot bådas lag.

8Rättskränkningar, våld och vinstbegär

gör att makten övergår från folk till folk.

9Vad har stoft och aska att yvas över?

Redan i livet börjar ju kroppens upplösning.

10Långvarig sjukdom gäckar läkaren.

I dag kung, i morgon död.

11Och när människan dör blir detta hennes lott:

maskar och krälande kryp.

12Övermodet börjar när en människa avfaller från Herren

och hennes hjärta vänder sig bort från hennes skapare.

13Ty övermodet börjar med synd,

och från den som framhärdar väller vidrighet.

Därför sänder Herren märkliga straff

och förintar de övermodiga i grund.

14Herren störtar härskares troner över ända

och sätter ringa män i deras ställe.

15Herren rycker upp folkslag med rötterna

och planterar ödmjuka män i deras ställe.

16Herren skövlar deras länder

och ödelägger dem ända till jordens grundvalar.

17Han utplånar dem ur mänskligheten, utrotar dem

och låter minnet av dem försvinna från jorden.

18Inte är övermodet skapat för människorna

eller raseriet för dem som föds av kvinnor.

Sann och falsk ära

19Vem förtjänar ära? — Människosläktet.

Vem förtjänar ära? — Den som fruktar Herren.

Vem förtjänar vanära? — Människosläktet.

Vem förtjänar vanära? — Den som bryter mot buden.

20I en skara av bröder äras den främste,

men Herren ärar den som fruktar honom.

22Den rike och ansedde liksom den fattige —

i gudsfruktan har de sin stolthet.

23Det är orätt att förakta en fattig som är klok

och otillbörligt att prisa en syndare.

24Stormannen, domaren och härskaren prisas,

men ingen av dem är förmer än den gudfruktige.

25En vis slav får fria män till tjänare,

och en förståndig man klagar inte över det.

26Försök inte verka vis när du skall sköta ditt arbete,

och spela inte förnäm när du är i svårigheter.

27Bättre den som arbetar och får överflöd på allt

än den som går och skryter men saknar mat.

28Mitt barn, var ödmjuk, men ha respekt för dig själv

och ge dig den aktning du förtjänar.

29Den som gör sig själv orätt, av vem får han rätt?

Vem respekterar den som föraktar sig själv?

30Den fattige blir ärad för sin klokhet

och den rike för sin rikedom.

31Äras man redan som fattig, hur mycket mera då som rik;

föraktas man som rik, hur mycket mera som fattig!