Bibel 2000 (B2000)
51

En bön av Jesus, Syraks son

511

51:1–12
Ps 18
116
51 Kap. 51 framstår som ett bihang, bestående av två självständiga avsnitt (v. 1–12, 13–30), som dock mycket väl kan vara skrivna av bokens författare.51:1 Se not till 18:30.Jag vill tacka dig, herre och konung,

och lovsjunga dig, Gud, min räddare.

Jag vill prisa ditt namn,

2

51:2
Ps 52:4–7
124:7
Syr 28:19–22
ty du blev min beskyddare och hjälpare,

du räddade mig från undergången,

från fällan som förtalaren gillrade,

från läpparna som spred ut lögner.

Inför mina fienders angrepp

kom du till min hjälp, 3och du räddade mig,

rik som du är på barmhärtighet och ära,

från käftar som var beredda att sluka mig,

från händer som ville ta mitt liv,

från alla de faror jag råkat i,

4från kvävande eld som omgav mig,

ut ur lågor som jag inte hade tänt,

5ur djupet av dödsrikets innandömen,

från orena tungor och lögnaktigt tal.

6

51:6
2~Mack 4:1Syr 9:13
13:9–13
51:6 Inför kungen blev jag brottsligt förtalad Jfr 9:13; 13:9–13 om faror i de mäktigas närhet.Inför kungen blev jag brottsligt förtalad,

en dödlig fara hotade mig,

och jag var på väg ner i dödsriket.

7De kringrände mig från alla håll,

och ingen kom till min räddning;

jag såg efter mänsklig hjälp men fann ingen.

8

51:8
Ps 25:6
Då kom jag ihåg din barmhärtighet, Herre,

och den godhet du visat i evighet:

du befriar dem som tåligt väntar på dig,

och du räddar dem ur fiendernas våld.

9Och jag höjde mitt bönerop från jorden

och bad om räddning från döden,

10

51:10
Ps 89:27
51:10 min fader Översättningen bygger på en rekonstruerad text. Den grekiska textens »min herres fader« har troligen påverkats av NT genom kristna avskrivare; jfr Matt 22:41–46.jag åkallade Herren, min fader:

»Överge mig inte i nödens tid,

när jag står hjälplös mot övermodet,

11så skall jag inte tröttna att prisa ditt namn;

jag skall lovsjunga och tacka dig.«

Och min bön blev hörd,

1251:12 välsigna Herrens namn I den hebreiska texten tillfogas här en lovsång erinrande om Ps 136; Tabell 5, Bihang till Syr.du räddade mig från undergången

och befriade mig i farans stund.

Därför vill jag tacka och prisa dig

och välsigna Herrens namn.

En dikt om vägen till vishet

13

51:13–30
Syr 4:11–19+
51:13–30 En hebreisk version av detta avsnitt finns i en samling av psalmer, påträffad i Qumran. Texten är där alfabetisk. Bilden av visheten som en kvinna, den vises älskade, är tydligt genomförd; Tabell 5, Bihang till Syr.När jag ännu var ung, före mina resor,

sökte jag öppet visheten i min bön.

14Framför templet stod jag då och bad om den,

och till min sista stund är den målet för min strävan.

15Från blomningen till druvans mognad

beredde den mig glädje.

Jag höll mig på raka vägar,

ända från ungdomen följde jag dess spår.

16

51:16
Syr 6:32
En kort tid lyssnade jag och tog emot,

och stor var den lärdom jag vann.

17Det gick mig väl tack vare visheten

– honom som gav mig den vill jag ära –

18

51:18
Ps 119:1–8
ty jag föresatte mig att leva efter den;

jag strävade lidelsefullt efter det goda,

och jag skall aldrig stå med skam.

19Jag kämpade hårt för dess skull,

jag var alltid noga med att lyda lagen.

Jag sträckte mina händer mot höjden

i sorg över att jag felat mot visheten.

20Jag riktade in mitt sinne mot den,

och tack vare min renhet fann jag den.

Med den fick jag genast ett gott förstånd,

och därför blir jag aldrig övergiven.

21Mitt innersta brann av min strävan efter den;

så gjorde jag också ett gott förvärv.

22

51:22
Jes 50:4
Herren lönade mig med talets gåva,

och med den vill jag prisa honom.

23

51:23
Ords 9:4
Syr 24:19
51:23 lärdomens hus Skriftlärd.Kom hit till mig, ni olärda,

och bli gäster i lärdomens hus.

24

51:24 f.
Jes 55:1
Varför lider ni ännu brist på detta,

varför låter ni era själar törsta så?

25Jag har tagit till orda och talat,

förse er nu utan kostnad.

26

51:26
Syr 6:24
Matt 11:295~Mos 30:11–14
Böj nacken under oket,

så skall era själar få lärdom;

den kan ni finna på nära håll.

27Se på mig: en kort tid ansträngde jag mig,

och jag har vunnit stor frid.

28

51:28
Ords 16:16
Vish 7:11
Matt 13:44–46
Ge gärna en stor summa silver för lärdomen,

med den kan ni skaffa er mycket guld.

29Må ni kunna glädja er åt Herrens barmhärtighet

och aldrig stå med skam för att ni prisat honom.

30

51:30
Syr 2:8
Utför er uppgift innan tiden gått ut,

så ger han er lönen när hans tid är inne.