Bibel 2000 (B2000)
48

481Sedan framträdde Elia, den glödande profeten,

vars ord flammade som en fackla.

2Han sände hungersnöd över folket

och blev genom sin heliga iver mångas död.

3Med Herrens ord höll han himlen stängd,

och tre gånger kallade han ner eld därifrån.

4Hur ärad blev du inte, Elia, för dina underverk!

Vem kan berömma sig av att vara din like?

5Du väckte den döde till liv med den Högstes ord,

från dödsriket räddade du honom.

6Du störtade kungar i fördärvet

och lät stormän dö på sjukbädden.

7På Sinai fick du höra om bestraffningen,

på Horeb om domen och vedergällningen.

8Du smorde kungar till hämnare

och profeter till efterträdare åt dig.

9Du fördes till himlen i en flammande stormby,

i en vagn dragen av eldhästar.

10Du är bestämd för den tiden, står det skrivet,

då du skall mildra vreden innan den blossar upp

och vända faderns hjärta till hans son

och återupprätta Jakobs stammar.

11Saliga de som har fått se dig

men också de som har somnat in i kärlek,

ty även vi skall få leva.

12När Elia höljdes i stormbyn

fylldes Elisha av hans ande.

Under sin livstid vek han aldrig för en furste,

och ingen gjorde sig till herre över honom.

13Ingen uppgift var honom för svår,

och efter hans bortgång profeterade hans kropp.

14Medan han levde gjorde han sällsamma ting,

och även efter döden var hans gärningar förunderliga.

15Trots allt detta omvände sig inte folket

och upphörde inte med sina synder

förrän de släpades som krigsbyte från sitt land

och skingrades över hela världen,

så att bara en ringa rest blev kvar av folket,

bland dem en furste av Davids ätt.

16Några av dem gjorde det som behagar Herren,

andra begick ständigt flera synder.

Kungar och profeter i Juda rike

17Hiskia befäste sin stad

och ledde in Gichonkällan i den;

han högg sig genom klippan med yxa

och byggde dammar för vattnet.

18Under hans regering gick Sanherib till angrepp

och sände Rab-Sake mot Hiskia.

Rab-Sake lyfte sin hand mot Sion

och talade övermodigt stora ord.

19Då bävade de, och deras händer darrade;

de våndades som födande kvinnor.

20Men de åkallade Herren, den Barmhärtige,

och sträckte sina händer mot honom.

Den Helige hörde dem genast i sin himmel

och sände dem räddning genom Jesaja;

21han krossade assyriernas här,

hans ängel tillintetgjorde den.

22Ty Hiskia gjorde det som behagar Herren

och följde orubbligt sin fader Davids väg.

Den som ledde honom var Jesaja,

den store profeten, osviklig i sina syner.

23På hans tid vände solen om,

och han förlängde kungens liv.

24Med sin andes kraft såg han vad slutet skall bli

och tröstade dem som sörjde i Sion.

25Han förutsade allt som skall ske i framtiden

och avslöjade det fördolda innan det inträffat.