Bibel 2000 (B2000)
35

351Att hålla lagen är ett rikligt offer;

2gemenskapsoffer frambärs när man följer buden.

3Att löna gott med gott är att frambära matoffer,

4och välgörenhet är detsamma som tackoffer.

5Herrens nåd får den som undviker det onda,

försoning vinner den som skyr orättfärdighet.

6Träd inte fram tomhänt inför Herren;

7alla dessa gåvor påbjuds av lagen.

8Den rättfärdiges offer pryder altaret,

dess vällukt når fram till den Högste.

9En rättfärdig mans gåva tas nådigt emot,

hans påminnelseoffer blir inte bortglömt.

10Var frikostig när du ger till Herrens ära,

snåla inte med de förstlingsoffer du skänker.

11Bär fram gåvor med glatt ansikte,

och överlämna med glädje det heliga tiondet.

12Ge åt den Högste så som han gett åt dig,

var frikostig så långt dina tillgångar räcker.

13Ty Herren är den som återgäldar;

han skall återgälda dig sjufalt.

14Kom inte med mutor, dem tar han inte emot,

15lita inte på orättfärdiga offer.

Ty Herren är den som dömer,

inför honom finns ingen mänsklig storhet.

16Han tar inte parti mot den fattige

utan lyssnar till den förorättades bön.

17Han gör sig inte döv för den faderlöses nödrop

eller för änkan som oavlåtligt klagar.

18Se hur änkans tårar rinner över kinden,

19hör hennes förbannelse över den som vållat dem!

20Den som villigt fullgör sin tjänst blir mottagen,

och hans bön når upp till molnen.

21Genom molnen stiger den ringes bönerop;

han tröstas inte förrän det når sitt mål,

han tystnar inte förrän den Högste griper in,

22tar sig an de rättfärdigas sak och skipar rättvisa.

Och Herren skall sannerligen inte dröja,

han skall inte låta deras väntan bli lång

innan han knäcker ryggen på de obarmhärtiga

23och låter hedningarna få sitt rättvisa straff,

innan han utplånar hela den fräcka hopen

och bryter sönder de orättfärdigas spiror,

24innan han ger människorna deras gärningars lön

och straffar dem efter deras handlingars syfte,

25innan han tar sig an sitt folks rättvisa sak

och gläder dem med sin barmhärtighet.

26Underbar är hans barmhärtighet i nödens tid,

som regnmoln när torkan råder.

36

Bön om Guds ingripande

361Förbarma dig över oss, du härskare som är allas Gud,

2hjälp oss, slå alla hednafolk med skräck för dig!

3Lyft din hand mot de främmande folken

och låt dem se din härskarmakt.

4Liksom du använde oss till att visa dem din helighet

må du använda dem till att visa oss din storhet.

5Må de få erfara detta liksom vi har gjort:

det finns ingen annan Gud än du, Herre.

6Gör nya tecken, låt åter under hända,

7vinn ära åt din hand, åt din starka arm!

8Låt vreden vakna, ge fritt lopp åt din harm,

9förinta motståndaren och utplåna fienden.

10Låt dagen komma snart, minns vad du beslutat,

låt dina storverk bli förkunnade.

11I din vredes eld må de flyende förtäras

och ditt folks plågoandar möta sin undergång.

12Krossa huvudet på fiendernas ledare,

de som säger: »Det finns ingen annan än vi.«

13Samla alla Jakobs stammar,

ge dem på nytt deras urgamla arvslott.

14Förbarma dig, Herre, över det folk som fått ditt namn,

över Israel, som du har liknat vid en förstfödd son!

15Var barmhärtig mot din tempelstad,

mot Jerusalem, den plats där du valt att bo.

16Låt Sion genljuda av dina gärningars lov

och ditt tempel fyllas av din härlighet.

17Träd fram som vittne för dem du skapade i begynnelsen,

och uppfyll de profetior som uttalats i ditt namn.

18Ge lön åt dem som tåligt väntar på dig,

och visa att dina profeter var trovärdiga.

Lyssna, Herre, till dina tjänares bön,

19så att Arons välsignelse av ditt folk går i uppfyllelse!

Då skall alla som bor på jorden se

att du är Herren, den evige Guden.

Det kloka giftermålet

20Magen smälter vilken mat som helst,

men somlig mat är bättre än annan.

21Gommen känner smaken av vilt,

likaså känner ett klokt hjärta igen lögnen.

22Den som är bakslug vållar elände,

men en erfaren man kan ge honom vad han förtjänar.

23Kvinnan får ta vilken man som helst,

men den ena flickan är bättre än den andra.

24En vacker hustru gör mannens uppsyn glad

och är förmer än allt en man kan begära.

25Om hon är mild och vänlig i sitt tal

går mannens lycka över mänskliga mått.

26Den som tar sig en hustru får det första han behöver:

den rätta hjälpen, en pelare till stöd.

27Finns inget stängsel blir gården plundrad,

finns ingen hustru får man lida den rotlöses kval.

28Ty vem har förtroende för en tjuvaktig landstrykare,

som flackar omkring från stad till stad?

Så går det den som saknar hem

och tar in var som helst när natten kommer.

37

Vänner och rådgivare

371Alla vänner säger: »Även jag är din vän«,

men somligas vänskap är bara ord.

2Är det inte en sorg ända till döds

när en vän och kamrat förvandlas till fiende?

3O, du onda böjelse, varifrån har du strömmat in

för att översvämma hela jorden med svek?

4En vän kan dela sin kamrats glädje

men bli hans motståndare i nödens stund.

5En annan vän delar slitet för brödfödan,

och inför striden griper han sin sköld.

6Ha alltid din vän i minnet,

och kom ihåg honom när du får pengar.

7Alla rådgivare prisar sina råd,

men somliga ger råd till egen fördel.

8Akta dig för den som vill ge råd,

och ta först reda på vad hans intresse är —

han ser ju till sin egen fördel.

Låt honom inte kasta lott om ditt öde

9och säga dig att du är på rätt väg

men sedan stiga åt sidan för att se vad som händer.

10Rådgör inte med den som ser snett på dig,

dölj dina planer för dina avundsmän.

11Rådgör inte med en kvinna om hennes rival

eller med en feg man om krig,

inte med säljaren om en affär

eller med köparen om en försäljning,

inte med den ogine om en gengåva

eller med den hårdhjärtade om en vänlighet,

inte med den maklige om arbete av något slag,

med en säsongarbetare om verkets slutförande

eller med en lat slav om ett stort företag.

Dröj aldrig hos sådana för att få råd.

12Nej, håll dig till den gudfruktige,

den som du vet följer buden,

som har samma sinnelag som du

och som lider med dig om du råkar i svårigheter.

13Använd också ditt eget omdöme,

ty det är din trognaste rådgivare.

14En människas hjärta ger stundom bättre besked

än sju spejare i ett högt vakttorn.

15Men utöver detta skall du be till den Högste

att han leder dig på sanningens raka väg.

Visdomens frukter

16Varje handling börjar med ord,

och varje företag inleds med rådslag.

17Tecken på hjärtats föränderlighet

18är fyra ting som kommer därifrån:

gott och ont, liv och död,

men den ständige härskaren över dem är tungan.

19En man kan vara skarpsinnig och en lärare för många

och ändå till ingen nytta för sig själv.

20En man kan vara skicklig talare men bli avskydd.

Han går miste om allt livets goda,

21ty Herren gav honom inte förmågan att behaga;

en sådan man saknar helt vishet.

22En man kan vara vis när det gäller honom själv,

men hans klokhet kommer bara hans kropp till godo.

23En vis man fostrar sitt folk,

och frukten av hans klokhet är att lita på.

24En vis man blir rikt välsignad,

och alla som ser honom prisar honom lycklig.

25En människa har sin utmätta livstid,

men Israels dagar kan inte räknas.

26Den vise vinner förtroende hos sitt folk,

och hans namn skall leva i evighet.

Regler för hälsa, sjukdom och dödsfall

27Mitt barn, pröva dig fram så länge du lever;

ta reda på vad som är skadligt och avstå från det.

28Ty allting är inte nyttigt för alla,

och alla tilltalas inte av allt.

29Sukta inte efter allsköns läckerheter

och hänge dig inte åt frosseri.

30Ty överdrivet ätande leder till sjukdom,

och omåttligheten är granne till ohälsan.

31Omåttlighet har blivit mångas död,

men den försiktige förlänger sitt liv.