Bibel 2000 (B2000)
34

Drömmens lärdomar och verklighetens

341Tomma förhoppningar bedrar den oförståndige,

och drömmar hetsar upp den enfaldige.

2Som att gripa efter skuggor och jaga efter vind

är det att fästa sig vid drömmar.

3Drömsynen är en efterhärmning av verkligheten,

den visar bilder i stället för människor.

4Hur kan något rent komma ur orenhet,

hur kan sanning komma ur lögn?

5Spådomar, varsel och drömmar är meningslösa,

skräcken för dem är som en födande kvinnas ångest.

6Om de inte är uppenbarelser från den Högste

skall du inte lägga dem på hjärtat.

7Ty många har vilseförts av drömmar

och ingetts förhoppningar som kommit på skam.

8Lagen skall uppfyllas utan bedrägeri,

och den ärliges visdomsord är dess fullbordan.

9Den som har rest omkring känner till mycket,

den erfarne kan tala med sakkunskap.

10Den som inte samlat erfarenhet vet litet,

11men den bereste förvärvar allt större insikt.

12Mycket har jag sett under mina resor,

jag vet mer än som ryms i mina ord.

13Många gånger har jag svävat i livsfara

men blivit räddad tack vare detta.

14De som fruktar Herren skall få leva,

15ty deras hopp står till honom som kan rädda dem.

16Den som fruktar Herren är inte rädd för något,

hans mod sviktar aldrig, ty Herren är hans hopp.

17Lycklig den man som fruktar Herren.

18Vem är det han litar på? Vem är hans stöd?

19Herrens blick följer dem som älskar honom,

han är en mäktig sköld och ett kraftfullt stöd,

han skyddar mot hettan och ger skugga i middagssolen

och bevarar dem från att snubbla och falla.

20Han ger själen glädje och ögonen ljus,

han ger läkedom, liv och välsignelse.

Offer åt Gud och rättvisa åt de fattiga

21Det som vunnits med orätt blir inget felfritt offer,

22de laglösas gåvor vinner inte Herrens välbehag.

23Vad de gudlösa bär fram behagar inte den Högste,

han förlåter inte synder för många offers skull.

24Att frambära offer av det som tillhör de fattiga

är att dräpa en son inför faderns ögon.

25Det hoptiggda brödet är de fattigas liv;

stjäl man det får man blod på händerna.

26Den som tar levebrödet från sin nästa mördar honom,

27och den som vägrar arbetaren hans lön spiller blod.

28Om en bygger upp och en annan river ner,

vad vinner de då mer än mödor?

29Om en ber och en annan förbannar,

vem skall då Härskaren lyssna till?

30Om man badar efter liksvepning men rör liket igen,

vad vinner man då med sin rening?

31Så handlar den som fastar för sina synders skull

men sedan går och gör samma sak igen.

Vem lyssnar till en sådan mans bön,

och vad vinner han med sin botgöring?

35

351Att hålla lagen är ett rikligt offer;

2gemenskapsoffer frambärs när man följer buden.

3Att löna gott med gott är att frambära matoffer,

4och välgörenhet är detsamma som tackoffer.

5Herrens nåd får den som undviker det onda,

försoning vinner den som skyr orättfärdighet.

6Träd inte fram tomhänt inför Herren;

7alla dessa gåvor påbjuds av lagen.

8Den rättfärdiges offer pryder altaret,

dess vällukt når fram till den Högste.

9En rättfärdig mans gåva tas nådigt emot,

hans påminnelseoffer blir inte bortglömt.

10Var frikostig när du ger till Herrens ära,

snåla inte med de förstlingsoffer du skänker.

11Bär fram gåvor med glatt ansikte,

och överlämna med glädje det heliga tiondet.

12Ge åt den Högste så som han gett åt dig,

var frikostig så långt dina tillgångar räcker.

13Ty Herren är den som återgäldar;

han skall återgälda dig sjufalt.

14Kom inte med mutor, dem tar han inte emot,

15lita inte på orättfärdiga offer.

Ty Herren är den som dömer,

inför honom finns ingen mänsklig storhet.

16Han tar inte parti mot den fattige

utan lyssnar till den förorättades bön.

17Han gör sig inte döv för den faderlöses nödrop

eller för änkan som oavlåtligt klagar.

18Se hur änkans tårar rinner över kinden,

19hör hennes förbannelse över den som vållat dem!

20Den som villigt fullgör sin tjänst blir mottagen,

och hans bön når upp till molnen.

21Genom molnen stiger den ringes bönerop;

han tröstas inte förrän det når sitt mål,

han tystnar inte förrän den Högste griper in,

22tar sig an de rättfärdigas sak och skipar rättvisa.

Och Herren skall sannerligen inte dröja,

han skall inte låta deras väntan bli lång

innan han knäcker ryggen på de obarmhärtiga

23och låter hedningarna få sitt rättvisa straff,

innan han utplånar hela den fräcka hopen

och bryter sönder de orättfärdigas spiror,

24innan han ger människorna deras gärningars lön

och straffar dem efter deras handlingars syfte,

25innan han tar sig an sitt folks rättvisa sak

och gläder dem med sin barmhärtighet.

26Underbar är hans barmhärtighet i nödens tid,

som regnmoln när torkan råder.

36

Bön om Guds ingripande

361Förbarma dig över oss, du härskare som är allas Gud,

2hjälp oss, slå alla hednafolk med skräck för dig!

3Lyft din hand mot de främmande folken

och låt dem se din härskarmakt.

4Liksom du använde oss till att visa dem din helighet

må du använda dem till att visa oss din storhet.

5Må de få erfara detta liksom vi har gjort:

det finns ingen annan Gud än du, Herre.

6Gör nya tecken, låt åter under hända,

7vinn ära åt din hand, åt din starka arm!

8Låt vreden vakna, ge fritt lopp åt din harm,

9förinta motståndaren och utplåna fienden.

10Låt dagen komma snart, minns vad du beslutat,

låt dina storverk bli förkunnade.

11I din vredes eld må de flyende förtäras

och ditt folks plågoandar möta sin undergång.

12Krossa huvudet på fiendernas ledare,

de som säger: »Det finns ingen annan än vi.«

13Samla alla Jakobs stammar,

ge dem på nytt deras urgamla arvslott.

14Förbarma dig, Herre, över det folk som fått ditt namn,

över Israel, som du har liknat vid en förstfödd son!

15Var barmhärtig mot din tempelstad,

mot Jerusalem, den plats där du valt att bo.

16Låt Sion genljuda av dina gärningars lov

och ditt tempel fyllas av din härlighet.

17Träd fram som vittne för dem du skapade i begynnelsen,

och uppfyll de profetior som uttalats i ditt namn.

18Ge lön åt dem som tåligt väntar på dig,

och visa att dina profeter var trovärdiga.

Lyssna, Herre, till dina tjänares bön,

19så att Arons välsignelse av ditt folk går i uppfyllelse!

Då skall alla som bor på jorden se

att du är Herren, den evige Guden.

Det kloka giftermålet

20Magen smälter vilken mat som helst,

men somlig mat är bättre än annan.

21Gommen känner smaken av vilt,

likaså känner ett klokt hjärta igen lögnen.

22Den som är bakslug vållar elände,

men en erfaren man kan ge honom vad han förtjänar.

23Kvinnan får ta vilken man som helst,

men den ena flickan är bättre än den andra.

24En vacker hustru gör mannens uppsyn glad

och är förmer än allt en man kan begära.

25Om hon är mild och vänlig i sitt tal

går mannens lycka över mänskliga mått.

26Den som tar sig en hustru får det första han behöver:

den rätta hjälpen, en pelare till stöd.

27Finns inget stängsel blir gården plundrad,

finns ingen hustru får man lida den rotlöses kval.

28Ty vem har förtroende för en tjuvaktig landstrykare,

som flackar omkring från stad till stad?

Så går det den som saknar hem

och tar in var som helst när natten kommer.