Bibel 2000 (B2000)
23

231Herre, fader och härskare över mitt liv,

utlämna mig inte åt deras önskningar,

och låt mig inte råka i olycka genom dem.

2Må piskan svingas över mina tankar

och tukta mitt hjärta till vishet,

så att jag inte skonas när de felar,

utan deras synder upphör fullständigt.

3Annars blir mina felsteg allt fler,

och mina synder växer i antal,

tills jag faller i mina motståndares åsyn

och väcker mina fienders skadeglädje.

4Herre, fader och mitt livs Gud,

låt mig inte se med lystna blickar,

5håll begäret borta från mig.

6Ge inte kroppens behov och drifter makt över mig,

utlämna mig inte åt skamlösa lustar.

Talets tukt

7Hör läran om talets tukt, mina barn;

följer man den går man fri för snaror.

Genom sina ord 8blir syndaren fångad,

och den övermodige smädaren kommer på fall.

9Vänj inte din mun vid eder,

ta inte för vana att nämna den Heliges namn.

10Ty liksom en slav under ett långvarigt förhör

inte kan undgå märken av piskrappen,

så undgår man heller inte att synda

om man ständigt svär vid Herrens namn.

11En man som ofta svär blir en stor lagbrytare,

och gisslet kommer inte att skona hans hus.

Sviker han sin ed ådrar han sig synd;

struntar han i eden syndar han dubbelt,

och om hans ed var tomma ord undgår han inte straff:

hans hem fylls av olyckor.

12Det finns ord som är lika med döden —

må de aldrig förekomma i det land vi ärvt från Jakob.

Allt sådant är fjärran från de fromma;

de kommer inte att låta sig dras in i synder.

13Vänj inte din mun vid grovt och lastbart tal,

ty sådana ord är syndiga.

14Tänk på din far och din mor

när du sitter i stormäns krets,

så att du inte glömmer dig i deras sällskap

och låter din vana göra dig till narr;

då önskar du att du aldrig blivit till

och förbannar den dag du föddes.

15En människa som vänjer sig vid oförskämt tal

förblir utan fostran så länge hon lever.

Sexuella synder

16Det finns två slag av stora syndare,

och ett tredje, som drar Guds vrede över sig:

en liderlig man vars begär brinner som eld

och inte slocknar förrän han är förtärd,

en man som brukar sin kropp till otukt

och inte upphör förrän elden svett honom

17— ty för den otuktige smakar allt bröd lika gott,

och han tröttnar inte förrän han dör —

18och en man som lämnar sin äkta säng

och säger för sig själv: »Vem ser mig?

Det är mörkt omkring mig, väggarna döljer mig,

och ingen ser mig — vad har jag att frukta?

Den Högste kommer inte att minnas mina synder.«

19Han fruktar bara människors ögon,

men Herrens ögon känner han inte;

de är oändligt klarare än solljuset,

de ser varje steg som människor tar

och blickar in i gömda vrår.

20Allt var känt för honom före skapelsen

lika väl som sedan det fullbordats.

21En sådan man får sitt straff på stadens gator,

han blir gripen där han minst väntar det.

22På samma sätt med en kvinna som bedrar sin man

och utger en annans barn för hans arvinge.

23Ty för det första har hon brutit mot den Högstes lag,

för det andra har hon svikit sin man,

för det tredje har hon lånat sig till otukt och hor

och låtit en annan mans barn gälla som äkta.

24Den kvinnan skall ställas inför folkförsamlingen,

och hennes barn skall drabbas av Herrens dom.

25Hennes barn finner inget rotfäste,

och hennes grenar bär aldrig frukt.

26Det minne hon efterlämnar blir förbannat,

och hennes skam skall aldrig utplånas.

27Och de som lever kvar på jorden skall inse

att ingenting är bättre än att frukta Herren

och ingenting ljuvligare än att följa hans bud.

24

Vishetens lov

241Visheten prisar sig själv

och talar stolt i kretsen av sitt folk.

2Hon tar till orda i den Högstes församling

och talar stolt inför hans här:

3Jag är den som utgick ur den Högstes mun;

som en dimma höljde jag jorden.

4Jag är den som slog läger i höjden,

och min tron står på en molnpelare.

5Jag ensam har vandrat runt himlens krets

och strövat genom avgrundens djup.

6Över havets vågor och över hela jorden,

bland alla folk och stammar vann jag makten.

7Bland dem alla sökte jag en viloplats —

på vems område skulle jag finna min hemvist?

8Då gav mig världens skapare sin befallning,

han som skapat mig lät mig få en varaktig boning.

Han sade: I Jakobs land skall du slå läger,

hos Israels folk skall du bosätta dig.

9Av evighet, från begynnelsen, är jag skapad av honom,

och jag skall aldrig i evighet förgås.

10I det heliga tältet gjorde jag tjänst inför honom;

sedan blev jag bofast på Sion.

11I den stad som han älskar lät han mig också bo,

i Jerusalem blev jag härskare.

12Jag rotade mig hos det folk han förhärligat,

Herrens arvslott blev min egendom.

13Som en ceder på Libanon sköt jag i höjden,

som en cypress på Hermons berg.

14Som en palm i En-Gedi växte jag upp,

som rosenbuskar i Jeriko,

som ett ståtligt olivträd på slätten,

jag sköt i höjden som en platan.

15Som kanel och doftande kameltörne,

som utsökt myrra spred jag vällukt,

som galbanum och sjönagel och stakte,

som rökelsemolnet i förbundets tält.

16Jag är som terebinten med det vida grenverket,

och mina grenar är härliga och sköna.

17Jag är som vinrankan med den sköna blomningen,

och mina blommor ger rik och härlig frukt.

19Kom till mig, ni som längtar efter mig,

och mätta er med vad jag har frambragt.

20Att tänka på mig är ljuvare än honung,

att äga mig är förmer än honungskakans sötma.

21De som äter mig hungrar efter mer,

och de som dricker mig får törst efter mer.

22Den som lyder mig slipper skammen,

de som gör bruk av mig undgår synden.

Lagen och dess utläggare

23Allt detta finns i Gud den Högstes förbundsbok,

den lag som Mose befallde oss att lyda

och gav i arv åt Jakobs församlingar.

25Den flödar över som Pishon av vishet,

som Tigris i den första grödans tid.

26Den sväller som Eufrat av klokhet,

som Jordan vid skördetiden.

27Den låter sin lära flöda som ljuset,

som Gichon när vinskörden bärgas.

28Den förste som fann visheten är inte fullärd,

och lika litet har den siste utforskat henne.

29Ty hennes tanke får sitt tillflöde från havet,

hennes klokhet från det stora djupet.

30Själv gick jag ut som en kanal från en flod,

som en vattenledning till en park.

31Jag sade: »Jag skall vattna min trädgård

och ge mina land rikligt med vatten.«

Men kanalen blev till en flod för mig,

och min flod blev till ett hav.

32Min lära skall ständigt lysa som gryningsljuset,

jag skall sprida dess budskap till avlägsna länder.

33Min undervisning skall ständigt flöda som profetiskt tal,

jag skall lämna den efter mig åt tallösa släkten.

34Betänk att jag inte har arbetat blott för mig själv

utan för alla som söker visheten.

25

Livets bästa glädjeämnen

251Tre ting fyller mig med välbehag,

att se dem gläder både Herren och människorna:

sämja mellan bröder, vänskap mellan grannar

och att man och hustru lever väl tillsammans.

2Tre slags människor fyller mig med avsky,

och jag vämjes vid deras levnadssätt:

en fattig som är högmodig, en rik som ljuger

och en svagsint gubbe som begår äktenskapsbrott.

3Om du inte har sparat i ungdomen,

hur skall du då få något när du blir gammal?

4Omdöme passar till gråa hår,

förstånd och klokhet anstår gamla män.

5Vishet är en prydnad för åldringar,

eftertanke och klokhet för ansedda män.

6Erfarenhet är åldringars ärekrans,

och gudsfruktan är deras stolthet.

7Det finns nio som jag har prisat lyckliga i min tanke,

men om den tionde skall jag låta min tunga tala:

en man som får glädje av sina barn,

en som får uppleva sina fienders fall;

8lycklig den som lever samman med en klok hustru,

den som aldrig slinter med sin tunga,

den som slipper tjäna en underlägsen herre;

9lycklig den som funnit insikt

och den som talar för uppmärksamma lyssnare;

10stor är den som har funnit visheten —

men han är inte förmer än den som fruktar Herren.

11Gudsfruktan överträffar allt annat.

Den som äger den kan inte jämföras med någon.

Onda kvinnor och goda

13Vilket sår som helst —

bara inte sår i hjärtat;

vilken elakhet som helst —

bara inte från en kvinna.

14Vilken olycka som helst —

bara inte genom dem som hatar mig;

vilket straff som helst —

bara inte genom mina fiender.

15Inget huvud är farligare än ormens,

och ingen vrede är värre än kvinnans.

16Hellre har jag ett lejon eller en drake i huset

än jag bor tillsammans med en elak kvinna.

17En kvinnas elakhet förändrar hennes yttre

och gör hennes uppsyn ilsken som en björns.

18När hennes man slår sig ner hos sina grannar

kan han inte låta bli att sucka bittert.

19All ondska är obetydlig emot en kvinnas ondska —

må syndarens lott bli hennes!

20Som en sandig backe för en åldrings fötter

är en grälsjuk kvinna för en stillsam man.

21Fall inte för en kvinnas skönhet,

åtrå henne inte för hennes skönhets skull.

22Vredesutbrott, oförskämdhet och stor smälek

blir följden om en kvinna försörjer sin man.

23Modlöst sinne, dyster uppsyn

och sår i hjärtat vållar en elak hustru.

Kraftlösa händer och matta knän

vållar den som inte gör sin man lycklig.

24Från en kvinna leder synden sitt ursprung,

och för hennes skull måste vi alla dö.

25Låt inte vatten läcka igenom,

och låt inte en elak hustru få träta.

26Om hon inte vill rätta sig efter dig,

så skär henne loss från din kropp.